Skip to main content

Smernica č. 2/2020 – O organizácii rozširujúceho štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave

Schválená vedením PdF TU dňa 18. 5. 2020 s účinnosťou od akademického roka 2020/2021.

Garantujúcim pracoviskom pre rozširujúce štúdium (RŠ) na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave je pracovisko, ktoré garantuje študijný program prislúchajúceho zamerania, v ktorom sa rozširujúce štúdium realizuje.

O študijných záležitostiach v RŠ rozhoduje dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Prijatie na štúdium

Prijímacie konanie na RŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky bez prijímacej skúšky a zaplatením poplatku za štúdium v súlade s platnou legislatívou , ktorá upravuje organizáciu rozširujúceho štúdia.

Termín podania prihlášky je do 31. 7. prislúchajúceho kalendárneho roka.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na základe predloženia dokladov o ukončenom vzdelaní, resp. o štúdiu na druhom stupni vysokej školy.

V prípade nízkeho záujmu o štúdium si fakulta vyhradzuje právo v prislúchajúcom akademickom roku štúdium neotvoriť.

Organizácia štúdia

Rozširujúce štúdium sa organizuje v externej forme kombinovanou metódou (prezenčná a dištančná; obsah programu sa nachádza v prílohe 2). Harmonogram výučby sa vydáva pre každý semester a ročník osobitne. Účastníci sú s ním oboznámení najneskôr pri zápise do prislúchajúceho semestra. Výučba prebieha zvyčajne v sobotu.

Štúdium začína zápisom do semestra, na ktorom sa musí uchádzač zúčastniť osobne. V deň zápisu do prislúchajúceho semestra musí mať uchádzač uhradený poplatok za semester, do ktorého sa zapisuje, čo preukáže potvrdením o zaplatení prislúchajúceho poplatku. Podmienkou pre zápis do druhého, tretieho a štvrtého semestra rozširujúceho štúdia je úspešné ukončenie všetkých predmetov v predchádzajúcom semestri. Uzatvorením semestra štúdia je akt kontroly splnenia študijných povinností za obdobie od posledného zápisu, ktorý vykonáva osoba poverená odborným garantom.

Vo výnimočných prípadoch (najmä z dôvodu závažných zdravotných problémov) je možné požiadať dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave písomnou formou o možnosť predĺženia skúškového obdobia daného semestra, najviac však o jeden semester. Požiadať o predĺženie skúškového obdobia je možné len pre 1., 2. a 3. semester štúdia. V prípade schválenia takejto žiadosti sa ňou účastník vzdelávania preukáže pri zápise do ďalšieho semestra, čím zdôvodní absentujúce hodnotenia.

Prestup z rozširujúceho štúdia rovnakého alebo príbuzného zamerania z iných vysokých škôl môže povoliť dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave po predložení žiadosti a potvrdenia o absolvovaných skúškach a po splnení podmienok Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín ukončenia štúdia.

Hodnotenie študijných výsledkov

V rámci rozširujúceho štúdia sa neuplatňuje kreditový systém, výsledky študenta sa v každom predmete ohodnotia známkou. Každý semester je ukončený hodnotením predmetov podľa učebného plánu. Hodnotí sa práca počas semestra, prípadne písomná práca na záver semestra a výsledky skúšky, ak má predmet skúšku predpísanú. S podmienkami hodnotenia výsledkov štúdia v danom predmete oboznámi účastníkov na začiatku semestra vyučujúci. Skúšku v prípade neúspechu môže účastník opakovať v dvoch opravných termínoch. Povinnosti za jednotlivé semestre sú účastníci povinní splniť do vopred stanoveného termínu podľa harmonogramu štúdia pre daný semester. Ak študent aj v druhom opravnom termíne získa hodnotenie FX, neabsolvoval povinný predmet úspešne, má právo si ho ešte jeden raz znovu zapísať v ďalšom období štúdia na začiatku akademického roka. Ak študent v opakovanom zapísaní predmetu nebol na riadnom a ani na prvom opravnom termíne ohodnotený minimálne klasifikačným hodnotením E, je vylúčený zo štúdia.

Klasifikačná stupnica:

A výborne
B veľmi dobre
C dobre
D uspokojivo
E dostatočne
FX nedostatočne

Dekan Pedagogickej fakulty môže uznať hodnotenia študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Pedagogická prax

Počas rozširujúceho štúdia absolvujú účastníci štúdia pedagogickú prax v rozsahu podľa učebného plánu. Účastníci si prax zabezpečujú sami v nimi zvolených inštitúciách adekvátnych pedagogickej spôsobilosti, ktorú absolvovaním štúdia získavajú.

Ukončenie štúdia

Spôsob ukončovania rozširujúceho štúdia je určený zákonom č. 138/2019, Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozširujúce štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečných skúšok pred skúšobnou komisiou, ktorú schvaľuje dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. Skúšobnú komisiu tvorí predseda a ďalší dvaja členovia. Predsedom skúšobnej komisie je odborník s vedecko­‑pedagogickým titulom docent alebo titulom profesor alebo umelecko­‑pedagogickým titulom docent alebo titulom profesor v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka, a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa kvalifikačné vzdelávanie týka; ak ide o vysokoškolského učiteľa, prax nahrádza vedecká činnosť alebo výskumná činnosť v prislúchajúcej oblasti. Členom skúšobnej komisie môže byť:

  1. odborný garant kvalifikačného vzdelávania
  2. a zamestnanec poskytovateľa s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v prislúchajúcej oblasti a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka; ak ide o vysokoškolských učiteľov, prax nahrádza vedecká činnosť alebo výskumná činnosť v prislúchajúcej oblasti.

Záverečná skúška sa koná v jeden deň spolu s obhajobou záverečnej práce.

O ukončení rozširujúceho štúdia sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky poskytovateľ vydá absolventovi kvalifikačného vzdelávania vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.

Špecifikácia záverečnej práce

Študent v práci jednoznačne rieši pedagogický, didaktický alebo všeobecne výchovný problém a to v súlade s jeho odbornou profiláciu pre ktorú si dopĺňa pedagogické vzdelanie. Práca môže mať teoreticko­‑aplikačný alebo teoreticko­‑výskumný charakter. Prostredníctvom napísania a obhajoby práce študent preukazuje svoju spôsobilosť identifikovať pedagogický problém, navrhnúť a/alebo preskúmať možnosti jeho riešenia.

Napísaním práce má študent, okrem iného, preukázať, že je spôsobilý korektne pracovať so základnými pedagogickými dokumentmi; pozná ako obsah predmetu, na ktorého vyučovanie získava kvalifikáciu, tak aj jeho didaktické aspekty. Zároveň vie pedagogicky premýšľať nad inováciami, vie objektívne hodnotiť pedagogickú kvalitu rôznych prístupov v rôznych pedagogických situáciách, vie plánovať vzdelávanie a nastaviť si nástroje hodnotenia.

Tému záverečnej práce si študent volí v diskusii s pedagógom v špecializovanej vzdelávacej oblasti (školiteľ práce), ktorý ho taktiež vedie v predmetoch zameraných na inovácie a výskum vo vzdelávacej oblasti, pre ktorú si účastník štúdia dopĺňa pedagogickú spôsobilosť. Tému si účastník vzdelávania volí začiatkom 3. semestra štúdia.

Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie programu rozširujúceho štúdia (ďalej len „ZP RŠ“) je 35 až 50 strán. Ide o normostrany s 1 800 znakmi vrátane medzier. Pri formálnej úprave textu študent postupuje podľa odporúčaní pre písanie záverečných prác vysokoškolského štúdia.

Účastníci vzdelávania odovzdávajú jeden vytlačený exemplár práce s vloženým CD a protokolom originality s licenčnou zmluvou z EZP, na ktorom sa nachádza elektronická verzia záverečnej práce v PDF formáte (zvyčajne ku koncu mája v druhom roku štúdia, presný termín je špecifikovaný harmonogramom štúdia pre daný akademický rok). Nevyžaduje sa tvrdá väzba práce, avšak práca musí byť zviazaná tak, aby z nej jednotlivé strany pri manipulácii nemohli vypadnúť. CD musí byť taktiež k práci priložené spôsobom, že sa pri manipulácii s prácou nemôže stratiť.

Školiteľ vypracuje posudok, v ktorom hodnotí prístup študenta k riešeniu stanovenej problematiky a tiež výslednú prácu. Posudok je určený predovšetkým komisii, ktorá bude posudzovať obhajobu práce. Školiteľ poskytne posudok účastníkovi vzdelávania na požiadanie, najneskôr 7 dní pred záverečnými skúškami. Súčasťou posudku školiteľa je aj klasifikačné hodnotenie práce.

Špecifikácia realizácie obhajoby záverečnej práce a záverečných skúšok

Obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje v deň konania záverečnej skúšky ako jej prvá časť. Po tom, čo autor prácu stručne predstaví (cca 5 – 7 minút) a školiteľ práce zhrnie svoje hodnotenie (prípadne iný člen komisie na základe posudku školiteľa), nasleduje diskusia. Výsledná klasifikácia práce vychádza z hodnotenia uvedeného v posudku školiteľa práce a zohľadňuje hodnotenie komisie vzhľadom na výkon študenta pri obhajobe práce.

V prípade neodporučenia záverečnej práce na obhajobu (hodnotenie FX školiteľom) účastník vzdelávania prácu prepracúva a opätovne môže obhajovať až v nasledujúcom akademickom roku. Účastník vzdelávania na základe rozhodnutia školiteľa práce záverečnú prácu buď upraví alebo odovzdá prácu na inú tému (môže to byť aj u iného školiteľa práce, pokiaľ ten s tým súhlasí).

V prípade neodporučenia záverečnej práce na obhajobu (hodnotenie FX školiteľom) účastník vzdelávania nemôže absolvovať ani záverečné skúšky. Podmienkou pre pripustenie k záverečným skúškam je záverečná práca odovzdaná v termíne podľa harmonogramu štúdia pre daný akademický rok, pričom práca musí byť hodnotená klasifikačným stupňom A – E.

V prípade neobhájenia práce (hodnotenie FX komisiou), je možné opätovne predložiť záverečnú prácu až v nasledujúcom akademickom roku. V tomto prípade je možné obhajovať rovnakú prácu alebo prepracovanú prácu. Ak účastník vzdelávania prácu prepracúva, opätovne ju odovzdá k určenému termínu podľa aktuálneho harmonogramu štúdia.

V prípade neúspešného absolvovania záverečnej skúšky môže účastník vzdelávania absolvovať opätovne skúšku v nasledujúcom akademickom roku.

Opakovanie záverečnej skúšky alebo obhajoby záverečnej práce sa koná o rok, pričom účastník hradí poplatok len za jeden semester štúdia (v ktorom sa záverečná skúška realizuje).

Financovanie štúdia

Zabezpečenie RŠ je súčasťou nedotovanej vzdelávacej činnosti univerzity a náklady hradia účastníci štúdia. Poplatok za jeden semester štúdia a poplatok za podanie prihlášky určuje každoročne dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka PdF TU v Trnave


V prípade otázok súvisiacich s rozširujúcim štúdiom kontaktujte doc. Danu Masarykovú, PhD.


Príloha 1: Prihláška na rozširujúce štúdium – vzor


Príloha 2: Program vzdelávania RŠ v študijnom programe anglický jazyk a literatúra

Obsah programu

názov odbornej témy počet hodín spolu z toho e‑learning odporučený rok štúdia spôsob ukončenia
rok semester
úvod do štúdia anglického jazyka 4 4 1 z S
úvod do štúdia anglofónnych literatúr 8 6 1 z S
súčasný anglický jazyk I 16 10 1 z S
komunikačné jazykové zručnosti I 16 0 1 z PH
teória a prax vyučovania anglického jazyka I 24 0 1 z S
súčasný anglický jazyk II 24 12 1 l S
teória a prax vyučovania anglického jazyka II 16 0 1 l S
anglofónne literatúry a kultúry I 8 4 1 l S
spolu za 1. ročník 124 36      
didaktický seminár 8 4 2 z PH
súčasný anglický jazyk III 8 0 2 z S
súčasné anglofónne literatúry a kultúry 16 8 2 z S
anglofónne literatúry a kultúry II (anglická literatúra) 4 0 2 z S
anglofónne literatúry pre deti a mládež 8 4 2 z S
pedagogická prax (výstupová) 10   2 l PH
súčasný anglický jazyk IV (lexikológia AJ) 16 4 2 l S
anglofónne literatúry a kultúry III (americká literatúra) 4 0 2 l S
konzultácie k záverečnej práci 10   2 l A
záverečná práca s obhajobou     2 l S
záverečná skúška     2 l S
spolu za 2. ročník 76 52      
spolu za celé štúdium 200 88