Skip to main content

Odborná prax a odborná stáž v študijnom programe anglický jazyk a anglofónne kultúry

Ciele odbornej praxe/stáže

Odborná prax/stáž ako forma prehlbovania profesijných zručností predstavuje dôležitú súčasť prípravy budúcich absolventov študijného programu anglický jazyk a anglofónne kultúry v záujme zabezpečenia ich konkurencieschopnosti z pohľadu potenciálnych budúcich zamestnávateľov.

Cieľom realizovania odbornej praxe/stáže je poskytnúť študentom možnosť aplikovať vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia v praxi. Autentická skúsenosť s prekladateľskou a/alebo tlmočníckou činnosťou umožňuje študentom rozvíjať svoju jazykovú a interkultúrnu kompetenciu. Formou odbornej praxe/stáže majú navyše budúci absolventi možnosť získať prehľad o komplexnosti činnosti prekladateľa/tlmočníka od komunikácie so zadávateľom až po odovzdanie finálneho produktu a oboznámiť sa s reálnym fungovaním pracovného trhu, jeho aktuálnymi potrebami a meniacimi sa požiadavkami kladenými na výkon danej činnosti. Účastníci praxe majú možnosť rozvíjať mnohé ďalšie zručnosti, ako napr. prácu s rôznymi prekladateľskými programami a pod., v závislosti od zvolenej oblasti svojho pôsobenia v rámci praxe.

Organizačné podmienky odbornej praxe

Na začiatku každého semestra je zverejnený zoznam ponúkaných miest pre vykonávanie praxe/stáže v systéme Moodle. Študent si po konzultácii s metodikom praxe a jeho súhlase môže nájsť miesto pre prax/stáž aj sám. Študent vykonáva odbornú prax v požadovanom rozsahu min. 25 hodín. Podmienkou absolvovania predmetu je splnenie požiadaviek v závislosti od miesta vykonávania praxe. Študent, ktorý vykonáva prax/stáž podľa vlastného výberu, odovzdá potvrdenie o absolvovaní praxe (potvrdenie je nižšie) a získa hodnotenie metodikom praxe (absolvoval/neabsolvoval) zapísané v systéme MAIS.

Počas trvania realizácie odbornej praxe/stáže je študent povinný aktívne, svedomito a v stanovených časových termínoch pristupovať k úlohám špecifikovaným zadávateľom (poskytovateľom praxe), rešpektovať podmienky a pokyny súvisiace s výkonom praxe/stáže stanovené prijímajúcou organizáciou, príp. univerzitou. Pri odovzdaní potvrdenia je študent povinný dodržiavať termíny stanovené metodikom praxe. Katedrový metodik praxe môže kedykoľvek počas vykonávania praxe/stáže študenta skontrolovať.

Vyhodnotenie činnosti študentov realizuje prislúchajúci katedrový metodik praxe na základe referencií od osoby zodpovednej za výkon praxe v zvolenej inštitúcii a zhodnotenia odovzdanej záverečnej písomnej dokumentácie.

Uznanie praxe

Odborná prax/stáž môže byť čiastočne alebo úplne uznaná študentom preukázateľne vykonávajúcim prekladateľskú a/alebo tlmočnícku činnosť. Možné uznanie praxe sa posudzuje individuálne na základe povahy, rozsahu vykonávanej činnosti a potvrdenia (pracovnej zmluvy) vystaveného zadávateľom, s ktorým študent spolupracuje.