Skip to main content

Pedagogická prax

Pedagogická prax v študijných programoch

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

 

Pedagogická prax je súčasťou pedagogicko-psychologickej zložky študijného programu.

Garant predmetovej špecializácie anglický jazyk a literatúra v ŠP UAP (jednoodborové a v kombinácii, v dennej aj externej forme): 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Garant rozširujúceho štúdia pre predmet anglický jazyk a literatúra: 
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

 

Pedagogická prax sa realizuje v rámci nasledujúcich študijných jednotiek:

 • priebežná prax (metodik: Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.)
 • nadväzujúca prax v rámci hlavných didaktických predmetov študijných programov (metodik: Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.),
 • súvislá prax (metodik: Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.),
 • výstupová prax v rozširujúcom štúdiu (metodik: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.)

 

Priebežná pedagogická prax (1. stupeň štúdia)

 • Absolvovaním praxe získava študent prehľad o rozsahu činností na školách, a to nielen vzdelávacích, ale aj výchovných a celkovej organizácii života na škole. Pokiaľ je to možné študenti pozorujú odlišné prístupy škôl.
 • Pozorovania podľa pokynov odborových didaktikov, organizácia života v škole, práca školského psychológa a výchovného poradcu, záujmová činnosť žiakov.
 • Podmienkou absolvovania predmetu je spracovanie pozorovaní zo škôl vo forme záverečného protokolu a jeho celkové pozitívne hodnotenie odborovým didaktikom (A až E). Pozorovania môžu byť súčasťou portfólia pedagogických výkonov študenta, ktoré sa predkladá k magisterskej štátnej skúške.
 • U študentov externej formy štúdia sa realizuje polovičným rozsahom ako v dennej forme a v čase korony je možné uznať aj doučovanie, účasť na online vyučovaní a zabezpečovanie online vyučovania alebo priebežnú prax realizovanú v mieste bydliska.
 • Priebežná prax je ukončená priebežným hodnotením (2 kredity). Hodnotenie študentom udeľuje prislúchajúci metodik praxe.

 

Nadväzujúca pedagogická prax (2. stupeň štúdia)

 • Nadväzuje na didaktické predmety aprobácie.
 • Jej úlohou je spoznať, identifikovať a hodnotiť jednotlivé didaktické kategórie v reálnom vyučovacom procese, získať základné pedagogické zručnosti na vedenie vyučovacieho procesu, projektovať jednotlivé vyučovacie jednotky.
 • Počas realizácie praxe študenti minimálne v rozsahu 10 hodín pozorujú činnosti priamo v škole, z čoho minimálne 3 vyučovacie jednotky vedú z každého predmetu ich aprobácie počas každého semestra.
 • U externých študentov sa realizuje polovičným rozsahom ako v dennej forme, v čase korony je možné uznať aj doučovanie, účasť na online vyučovaní a zabezpečovanie online vyučovania alebo priebežnú prax realizovanú v mieste bydliska.
 • Účasť na praktických aktivitách v škole spolu s písomným výstupom je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia študenta.
 • Písomný výstup je súčasťou portfólia pedagogických výkonov ako súčasti štátnej záverečnej skúšky.
 • Zadanie úloh študentom, zabezpečenie cvičných učiteľov na školách, vyhodnotenie činnosti študentov realizujú poverení katedroví metodici praxe.
 • Zapísanie záverečného hodnotenia sa realizuje v rámci hlavných didaktických predmetov.
 • Pedagogická prax sa realizuje pod kontrolou príslušného metodika praxe, ktorý má didaktickú, prípadne učiteľskú kvalifikáciu.
 • Pedagogická prax v dennej forme štúdia sa organizuje počas semestra a je sústredená do jednej jeho tretiny. V rozvrhu figuruje len ako časová alternatíva didaktických predmetov. Didaktické predmety sa teda vyučujú v dvoch tretinách semestra vo zvýšenej časovej výmere. Vzhľadom na odľahčenie rozvrhu je možné realizovať prax počas celého semestra. Jej realizácia však nesmie narúšať ostatnú plánovanú (rozvrhom garantovanú) výučbu.

 

Súvislá prax (2. stupeň štúdia)

 • Jej úlohou je rozvinúť zručnosti potrebné na vedenie vyučovacieho procesu, jeho reflexiu a plánovanie vyučovacích jednotiek. Súčasne sa rozvíja kompetencia plánovať vyučovací proces vo väčšom časovom rozsahu. Uvedená kompetencia sa dokumentuje komplexným spracovaním a konkretizáciou časti školského vzdelávacieho programu, spracovaním tematického celku, rozpracovaním prierezovej témy do jednotlivých vyučovacích jednotiek, rozvíjanie vybraných kompetencií žiaka vo viacerých vyučovacích jednotkách v predmete, ktorý je alternatívou predmetu diplomovej práce.
 • Počas realizácie súvislej praxe študenti dennej formy štúdia minimálne v rozsahu 40 hodín pozorujú činnosti priamo v škole, z čoho minimálne 20 vyučovacích jednotiek vedú z oboch predmetov ich aprobácie. Pomer vyučovacích jednotiek hlavného predmetu, ktorý spracúva komplexne k „diplomovému predmetu“ je asi 15 : 5.
 • Študenti v externej forme štúdia v rámci súvislej praxe minimálne v rozsahu 10 hodín pozorujú činnosti priamo v škole a minimálne 10 hodín priamo vyučujú. V čase korony je možné uznať aj doučovanie, účasť na online vyučovaní a zabezpečovanie online vyučovania alebo priebežnú prax realizovanú v mieste bydliska.
 • Účasť na praktických aktivitách v škole spolu s písomným výstupom je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia študenta. Písomné výstupy sú súčasťou portfólia pedagogických výkonov ako súčasti štátnej záverečnej skúšky.
 • Súvislú prax študenta koordinuje vedúci učiteľ praxe, ktorý je z alternatívnej katedry voči katedre na ktorej študent rieši diplomovú prácu a môže sa realizovať počas celého druhého ročníka magisterského štúdia.
 • Cvičných učiteľov na školách si zabezpečujú študenti sami.
 • Vyhodnotenie činnosti študentov realizuje prislúchajúci katedrový metodik praxe na základe zhodnotenia písomnej dokumentácie a hodnotenia cvičných učiteľov, po dohode s kolegami z alternatívnej katedry.
 • Súvislá prax sa realizuje pod priebežnou náhodnou kontrolou metodika praxe.

 

Výstupová prax v rozširujúcom štúdiu

 • Cieľom praxe je rozvinúť zručnosti potrebné na vedenie vyučovacieho procesu, jeho reflexiu a plánovanie vyučovacích jednotiek na predmete anglický jazyk.
 • Počas realizácie výstupovej praxe frekventanti vyučujú predmet anglický jazyk na vybranej vzdelávacej inštitúcii (spravidla zaradenej do siete škôl) minimálne v rozsahu 10 vyučovacích hodín.
 • Účasť na praktických aktivitách v škole spolu s písomným výstupom je podmienkou udelenia záverečného hodnotenia študenta. Písomné výstupy sú súčasťou portfólia pedagogických výkonov ako súčasti záverečnej skúšky.
 • Výstupovú prax si frekventant zabezpečuje sám a univerzita za ňu nenesie žiadnu finančnú zodpovednosť.
 • Výstupovú prax môže frekventant realizovať počas celého trvania rozširujúceho štúdia.
 • Vyhodnotenie výstupovej praxe realizuje prislúchajúci katedrový metodik praxe na základe zhodnotenia písomnej dokumentácie.

 

Uznanie praxe

 1. Časť pedagogickej praxe môže byť uznaná tým študentom v dennej a externej forme štúdia, ktorí preukážu, že v období posledných päť rokov vykonávali alebo vykonávajú pedagogickú činnosť na ZŠ a SŠ zaradenej v sieti škôl alebo na vysokej škole (napr. pomocné pedagogické sily). Uznanie praxe sa posudzuje individuálne a záverečné hodnotenie udelí prislúchajúci metodik praxe.
 2. Pedagogická prax môže byť úplne uznaná tým externým študentom a frekventantom rozširujúceho štúdia, ktorí učili alebo učia anglický jazyk najmenej tri roky na základnej alebo strednej škole, v počte najmenej šesť hodín týždenne. Potvrdenie musí vystaviť a podpísať riaditeľ školy, na ktorej prislúchajúci študent pracuje. Uznanie praxe sa posudzuje individuálne a záverečné hodnotenie udelí prislúchajúci metodik praxe.

 

V Trnave, 21. 3. 2022 prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
vedúca katedry