Skip to main content

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov

Implementácia metodiky CLIL (Content and Language Integrated Learning) a bilingválneho vzdelávania na sekundárnom stupni (ISCED 2, ISCED 3)

Termín podávania prihlášok:  
Termín zápisu do kurzu:  
Termín začiatku štúdia:  
Dĺžka štúdia: 60 hodín
Počet priznaných kreditov: 14 kreditov
Cena: 250 €

 

Organizácia štúdia: Ide o kurz kontinuálneho vzdelávania učiteľov v kombinovanej forme (kombinuje sa kontaktné a dištančné vzdelávanie formou e‑learningu v Moodli). Z celkových 60 hodín štúdia je 40 hodín kontaktnej výučby (5 dní po 8 hodín) a 20 hodín v dištančnej forme (e‑learning). Kontaktná výučba a záverečná skúška je organizovaná počas letných, jesenných a jarných prázdnin.

 

Poznámka: Na otvorenie štúdia je potrebný minimálny počet 12 účastníkov.
   

Kurz kontinuálneho vzdelávania sa na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave organizuje na základe rozhodnutia o akreditácii č. 1885/2018­‑KV. Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie (podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z.). Platnosť akreditácie je do: 31. 12. 2023.