Skip to main content

Aktivity

Výskumné a vývojové aktivity pracoviska sú od jeho vzniku zamerané na riešenie fundamentálnych otázok všeobecného vzdelávania a zasahujú oblasť základného výskumu v predškolskej a elementárnej pedagogike, aplikovaného výskumu v tejto oblasti a vývoja a overovania špeciálnych programov výučby v materskej škole a na 1. stupni ZŠ.

V rámci neho sa na katedre realizovalo niekoľko projektov VEGA riešiacich konceptuálne otázky primárneho vzdelávania ako formovania kultúrnej gramotnosti, napríklad:

 • VEGA 1/0096/03 Pedagogické reflexie a prístupy k vzdelávaniu ako formovaniu kultúrnej gramotnosti,
 • VEGA 1/3637/06 Diskurzívna a nediskurzívna prax školy pri formovaní základného vzdelania,
 • VEGA 1/0172/09 Zmeny školského prostredia z hľadiska reprodukcie kultúrnej gramotnosti.

Aplikovaný výskum súvisel napríklad s prestavbou študijného odboru predškolská a elementárna pedagogika a prípravou učiteľov v tomto odbore alebo s analýzou transformačných pohybov súvisiacich s reformou školy a vzdelávania v projektoch:

 • KEGA 3/111203 Učiteľské štúdium a pedagogická spôsobilosť jeho absolventov,
 • KEGA 3/3043/05 Kurikulárna transformácia primárneho vzdelávania v SR,
 • KEGA 3/7035/09 Konceptuálna a metodická podpora tvorby školských vzdelávacích programov.

Dôraz na odhaľovanie koreňov vyššie naznačených problémov v neoliberálnej správe školy a vzdelávania bol kladený v projektoch.

 • VEGA 1/0224/11 Archeológia neoliberálnej guvernmentality v súčasnej školskej politike a v teórii vzdelávania,
 • VEGA 1/0091/12 Kultúra performativity a akontability v súčasných vlnách vzdelávacích reforiem.

Vývojové aktivity pracoviska zasahujú aj oblasť inovácie pedagogických praxí v študijných programoch PEP v projekte:

 • KEGA 021TVU­‑4/2011 Inovácia hospitačných pedagogických praxí prostredníctvom videozáznamov

a overovania účinnosti výskumne ladenej koncepcie v prírodovednom vzdelávaní v projektoch Európskej komisie:

 • 7FP 244684 Fibonacci – Large scale dissemination of inquiry­‑based science and mathematics education,
 • 7FP 266647 Pri­‑Sci­‑Net Networking Primary Science Educators as a means to provide Training and Professional Development in Inquiry Based Learning.