Skip to main content

prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.

Department
Katedra anglického jazyka a literatúry
Work Assignments
  • člen programovej rady č. 3 Filológia a didaktika jazykového a literárneho vzdelávania
  • člen odborovej rady pre doktorandský študijný program Teória jazykového a literárneho vzdelávania (denná a externá forma)
  • osoba zodpovedná za Bc. a Mgr. študijné programy Anglický jazyk a anglofónne kultúry (AJaK)
  • osoba zodpovedná za profilové predmety v doktorandskom študijnom programe Teória jazykového a literárneho vzdelávania (denná a externá forma)
  • katedrový koordi­nátor pre e‑learning
E‑mail
anton.pokrivcakaaatruni.sk
Room
25 – Adalbertinum
Tutorial teaching
Streda: 11. 00 – 12. 30.
Poznámka: Koordinátor pre e‑learning, zabezpečuje koordináciu záležitostí súvisiacich s používaním softvérov MS Teams a Moodle.