Skip to main content

prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

ondrej_kascak
Department
Katedra školskej pedagogiky
Work Assignments
  • vedúci Katedry školskej pedagogiky
  • prodekan pre vedu, výskum a umeleckú činnosť
E‑mail
ondrej.kascakaaatruni.sk
Room
622, 326
Telephone Extension
Tutorial teaching
štvrtok: 11:10 – 12:00
piatok: 11:10 – 12:00
(konzultácie prebiehajú na 2. poschodí č.d. 326)

VTC: VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


Je profesorom pedagogiky na Trnavskej univerzite so skúsenosťami z pôsobenia na Slovenskej akadémii vied, či Univerzite Karlovej v Prahe. Je autorom takmer dvoch stoviek publikačných výstupov s výrazným ohlasom vo vedeckej komunite. Za svoju vedeckú a publikačnú činnosť bol ocenený tak doma ako aj v zahraničí. Je zakladateľom a hlavným editorom časopisu Journal of Pedagogy. Jeho výskumným záujmom je sledovanie dopadov vzdelávacích politík a pedagogických iniciatív na životy škôl, žiakov a ich rodín. Pri tomto sledovaní vstupujú do popredia otázky mocenských vzťahov pri navodzovaní zmien vo vzdelávaní. Metodologicky sú predmetné výskumy ukotvené v diskurzívnej analýze, resp. v kvalitatívnom prístupe k terénnemu výskumu. Je osobou zodpovednou za realizáciu Učiteľského základu na PdF TU.

Predmety: Komparatívna pedagogika (PEP)
                    Sociálne aspekty výchovy a vzdelávania (PP, UPV, UZ)
                    Vzdelávanie v medzinárodnej perspektíve (Pedagogika, PhD.)