Skip to main content

prof. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Department
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Work Assignments
  • vedúci katedry
  • člen Akademického senátu Trnavskej univerzity
E‑mail
juraj.hladkyaaatruni.sk
Room
533
Telephone Extension
Tutorial teaching
streda 10.15-11.00 podľa dohody aj v iný termín

VTC Bc. SJKN: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5

VTC PhD. SJL: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


Pôsobí ako profesor v odbore slovenský jazyk a literatúra. Venuje sa najmä onomastike (toponomastika, teória onomastiky), jazykovej kultúre, sociolingvistike a vzťahu slovenského a slovenského posunkového jazyka. V týchto oblastiach publikoval niekoľko monografií, učebných textov a desiatky štúdií. Na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity pôsobí v odboroch filológia a učiteľstvo a pedagogické vedy v oblastiach, ktorým sa vedeckovýskumne venuje. V rámci študijných programov doktorandského stupňa je členom odborových rád na Trnavskej univerzite, Prešovskej univerzite a Ostravskej univerzite. V popularizačnej oblasti spolupracuje s RTVS na príprave relácií o slovenskom jazyku.

Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti je predsedom Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., členom Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Dozornej rady Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., a ďalších odborných grémií. Ako člen redakčných rád sa zúčastňuje na edičnej činnosti vedeckých časopisov Didaktické studie (Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe), Studiji z onomastyky ta etymolohiji (Inštitút ukrajinského jazyka Národnej akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve) a Filolohičnyj časopys (Umaňská štátna pedagogická univezita P. Tyčyny, Umaň, Ukrajina).

Záľuby: liečivé rastliny, bicykel, hrady a všetko, čo má potenciál byť príjemné alebo zaujímavé.