Skip to main content

MgA. Štefan Blažo, PhD.

Fotografia
Department
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Work Assignments
  • katedrový správ­ca systému MAIS
E‑mail
stefan.blazoaaatruni.sk
Room
709
Telephone Extension
Tutorial teaching
Štvrtok 11:10 – 12:50

MgA. Štefan Blažo, PhD. (1956) absolvoval Filmovú a televíznu fakultu Akadémie múzických umení v Prahe v odbore Filmový a televízny obraz (1982) a doktorát získal odbore Masmediálne štúdiá so zameraním na vizuálnu komunikáciu a vizuálnu gramotnosť na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.

Od roku 1997 pôsobí na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety fotografiafotografická tvorba, ateliér multimédií, písmo a grafický dizajndizajn webových stránok, prostredníctvom ktorých získavajú študenti základy kreatívnej práce vo sfére technických médií. Od roku 2007 do roku 2016 bol členom Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Je spolutvorcom niekoľkých filmových projektov v hranej a dokumentárnej produkcii aj reklamnej tvorbe. Podieľal sa na obrazovom riešení tlačených publikácií a katalógov pre inštitúcie, predovšetkým GJK v Trnave. Ako autor fotograficky spracoval sochársku tvorbu pre monografiu Sochár Ján Koniarek. Je autorom fotografií a typografie monografií a katalógov (Blažej Baláž: Moje cesta, Mária Balážová MultiWoman, Blažej Baláž: Ghostwriter, Michaela Guillaume: Spoločensky živí, Veronika Rónaiová: Sociálna sonda 3). Spolupracuje s autormi a vydavateľmi na obrazových a typografických riešeniach a dizajne publikácií s umeleckou aj pedagogickou tematikou.