Skip to main content

Učebný text o slovenskom posunkovom jazyku

Po niekoľkomesačnom úsilí vyšla naša publikácia – učebný text s titulom Slovenský posunkový jazyk pre študentov – úplných začiatočníkov I.: Ja a moja rodina. Učebný text je určený predovšetkým začínajúcim študentom prvého ročníka študijného programu slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. Rovnako môže slúžiť aj študentom iných študijných programov, rodičom, záujemcom, odborníkom a tlmočníkom, ktorí sa chcú naučiť slovenský posunkový jazyk alebo porozumieť tejto problematike. Tento materiál zároveň môže poslúžiť pedagógom a lektorom, ktorí vyučujú alebo chcú vyučovať slovenský posunkový jazyk. Tento učebný text je vhodným doplnkovým materiálom k výučbe či kurzu slovenského posunkového jazyka.

Učebný text je koncipovaný tak, aby obsahoval všetky potrebné informácie pre učenie sa slovenského posunkového jazyka. Zahŕňa:

a) slovník – inventár jednotlivých slovenských posunkov, teda citátových foriem posunkov,

b) príklady výpovedí či jazykových prejavov figurantky, ktoré vyprodukovala spontánne, tieto sa vyskytujú v reči nepočujúcich posunkujúcich,

c) glosy (výrazy, ekvivalenty hovoreného jazyka píšuce sa s veľkými písmenami), ktoré slúžia na porozumenie produkovaných posunkových prejavov,

d) slovný zápis pohybu úst,

e) preklady posunkových prejavov do slovenčiny,

f) rôzne varianty posunkov vrátane modifikácií posunkov,

g) posunkové frázy,

h) krátke rozhovory medzi posunkujúcimi,

ch) fyziognómiu a iné nemanuálne prostriedky,

i) náučné texty o zápise posunkového jazyka, základnej charakteristike posunkového jazyka, jazykovom prejave posunkujúcich, gramatických javoch vyskytujúcich sa v posunkových prejavoch a kultúre nepočujúcich a

j) cvičné úlohy.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na publikácii podieľali. Elektronickú publikáciu je možné stiahnuť na tomto odkaze: https://pdfweb.truni.sk/veda-vyskum?e-kniznica#;online=posunkov%C3%BD.

Roman Vojtechovský

 

Titulná strana učebnice