Skip to main content

Pozvánka na konferenciu Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Srdečne Vás pozývame na 8. ročník vedeckej konferencie
Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?


   5. 6. 2024 v Bratislave
7. 6. 2024 v Prešove

webstránka

logo

Konferencia sa venuje všetkým aspektom jazykového a cudzojazyčného vzdelávania s osobitným ohľadom na prepojenie jazykového vzdelávania a rozvoja globálnych zručností.

 

Hlavnými témami tohto ročníka sú:

 

  • Jazykové vzdelávanie v kontexte prebiehajúcej kurikulárnej reformy
  • Ako pripraviť, realizovať a hodnotiť vyučovanie jazykov s umelou inteligenciou za chrbtom
  • Tipy a námety pre vyučovanie jazykov v inkluzívnej triede
  • Jazykové vzdelávanie pre život a prax (ESP, CLIL, projektové vyučovanie a pod.)

 

 

Dôležité termíny:

  Zasielanie abstraktov príspevkov: do 15. 5. 2024 (vrátane), pokyny

  Potvrdenie o akceptácii abstraktu: do 3 pracovných dní

  Registrácia vystavovateľov (organizačné pokyny): do 15. 5. 2024

  Registrácia prednášateľov/prezentérov (organizačné pokyny): do 15. 5. 2024

  Registrácia učiteľov a účastníkov v publiku (organizačné pokyny): do 31. 5. 2024

  Zverejnenie finálnej podoby programu: 1. 6. 2024

 

 

 

Konferenčné dni:

5. jún 2024 v Bratislave, Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1

7. jún 2024 v Prešove, Prešovská univerzita, Ul. 17. novembra 1

 

Zaslanie príspevkov a reklamných materiálov na publikovanie: do 31. 5. 2024 (vrátane) šablóna-príspevok

Publikovanie e-zborníka príspevkov: september 2024

 

 

Formy vystúpení:

príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia; virtuálne príspevky budú autori prezentovať počas živého spojenia v čase konferencie v MS Teams)

workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)

webinár (online vystúpenie s praktickými ukážkami metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)

poster (postery budú prezentované v samostatnej sekcii, autori majú byť pripravení prezentovať poster pred publikom a diskutovať o ňom)

 

 

Publikačné možnosti:

Jednotlivé konferenčné príspevky budú anonymne posúdené (double-blind review) vybranými recenzentmi.

Akceptované abstrakty budú publikované v recenzovanom zborníku abstraktov s ISBN.

Akceptované príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku vedeckých príspevkov s ISBN, ktorý bude publikovaný vo vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove (indexované v Nordic list).

 

Výzvy2024: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako Ďalej?

Rámcový program pre obidva dni

 

9:00 – 9:15

Otvorenie, organizačné pokyny

9:15 – 10:15

Metodické prednášky a workshopy pre učiteľov

10:15 –10:45

Prestávka

10:45 –12:15

Metodické prednášky a workshopy  pre učiteľov

Vedecká časť

12:15 –13:00

Obedná prestávka

13:00 –14:30

Metodická časť

Vedecká časť

 

Workshopy pre učiteľov

Vedecká časť

14:30 –15:00

Tombola, ukončenie metodickej časti

 

Súčasťou konferencie sú výstavy učebníc, metodických materiálov a učebných pomôcok.