Skip to main content

Pozvánka habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce PaedDr. Zuzany Hrdličkovej, Ph.D.

Pozvánka na verejné zasadnutie vedeckej rady

Pedagogickej fakulty TU v Trnave,

na ktorom prednesie habilitačnú prednášku

PaedDr. Zuzana Hrdličková, Ph.D.

z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Dátum a miesto konania: 25. apríla 2024 o 9:30 hod.
  Aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č. 4, Trnava
Téma habilitačnej prednášky: Developing Idiomatic Competence in the ESP Classroom (Rozvíjanie idiomatickej kompetencie vo výučbe angličtiny pre špecifické účely)
Odbor habilitačného konania: odborová didaktika
Názov habilitačnej práce: Achieving a Higher Level of Communicative Competence in English for Specific Purposes (Dosiahnutie vyššej úrovne komunikačnej kompetencie v angličtine pre špecifické účely)

 

Habilitačná komisia:

predsedníčka

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave

členovia:

prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave

oponenti:

prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. – Trnavská univerzita v Trnave
doc. PhDr. Blanka Klímová, MA, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové
doc. PaedDr. Rastislav Metruk, PhD. – Žilinská univerzita v Žiline

 

Prítomnosť členov komisie a oponentov je nutná.

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD., v. r.
dekanka PdF TU v Trnave
predsedníčka VR PdF TU v Trnave