Skip to main content

Vyšiel zborník Tlmočenie nielen pre nepočujúce osoby

Občianske združenie Snepeda a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity spoločne vydali elektronický a printový 150-stranový zborník Tlmočenie nielen pre nepočujúce osoby. Publikácia je súborom 10 odborných príspevkov, ktoré odzneli na minuloročnej novembrovej konferencii s rovnomenným názvom.

 

Titulka

 

Prvý príspevok od Romana Vojtechovského nás vťahuje do existencie študijného programu slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity zameriavajúceho sa na tlmočníctvo slovenského posunkového jazyka. Paulína Ivanišová, v druhom príspevku, šikovne mapuje situáciu a úroveň vzdelania tlmočníkov posunkového jazyka nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Za zaujímavý prínos sú uvedené údaje od tlmočníkov posunkového jazyka prinášajúce prehľad o ich dosiahnutom vzdelaní a vplyve vzdelania na ich skúsenosti s tlmočením. Dvojica autorov Juraj Hladký a Veronika Vojtechovská dávajú dôraz na podmienky pre rozvíjanie kvality tlmočenia hlavne z hovoreného jazyka do posunkového jazyka, a vlastne už prípravy študentov na tlmočnícku prax. Štvrtý príspevok v podaní Emílie Perez predstavuje existujúce prístupy k chápaniu procesu profesionalizácie v kontexte prekladu a tlmočenia. Autorka ich aplikuje na oblasť prekladu a tlmočenia hovorených jazykov na Slovensku a tiež sumarizuje poznatky o domácom vývoji tejto profesie, vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov a ich praxe. Darina Tarcsiová sa ďalej primárne zameriava na pedagogiku sluchovo postihnutých; tiež prehľadne a systémovo poskytuje informácie o implementovaní posunkového jazyka do legislatívy a školských dokumentov. Poukazuje na jeho využívanie v podmienkach škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím, ale aj možnosti a limity, ktoré sú v inkluzívnom vzdelávaní. Šiesty odborný príspevok od Jany Filipovej približuje aj dej tlmočníckej služby v Žilinskom kraji. Ďalší príspevok od Jaroslava Cehlárika a jeho pohľadu na tlmočnícku službu nielen v rámci Trnavského kraja, kde primárne pracuje v občianskom združení TASPO, ale daný autor uviedol desať najčastejších faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj tlmočníckej služby v rámci krajov na Slovensku. Je potrebné poukázať na to, aby poskytovatelia vedeli nájsť cestu k riešeniu týchto podnetov a výziev, je tam predpoklad zvýšenia počtu tlmočníkov a klientov. Vymenovanie faktorov poskytuje hlbšie pochopenie toho, prečo je financovanie tlmočníckej služby v rôznych krajoch iné. Pavol Roman v svojom príspevku opisuje projekt dištančného videotlmočenia. Prispievateľ prehľadne predstavuje projekt Online tlmočník, okolností jeho vzniku, rozvoja, personálneho zabezpečenia a súčasných parametrov služby, ktorá sa poskytuje. Deviaty príspevok od duo Angely Hefty – Michala Heftyho je veľmi zaujímavý, keďže príspevok sa čitateľovi snaží podať komplexný obraz o metodickej práci prípravy umeleckého tlmočenia. Dvojica autorov veľmi presne a jasne predostrela náročnosť profesie umeleckého tlmočníka, ktorý osobitným spôsobom sprostredkováva umelecký zážitok. Záverečný desiaty príspevok, ktorý predstavil Stanislav Morávek, analyzuje základné aspekty tlmočenia v slovenskom posunkovom jazyku v mediálnom priestore. Autor šikovne poukazuje na to, že tieto aspekty ovplyvňujú kvalitu tlmočníckeho výkonu.

Myslíme si, že zborník je skutočne podnetným a relevantným zdrojom poznatkov či podnetov pre spoločnosť, ktorá je v akomkoľvek kontakte s posunkovým jazykom, primárne s tlmočením pre nepočujúce posunkujúce osoby. Je možné ho nahliadnuť v elektronickej knižnici Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity: https://pdfweb.truni.sk/veda-vyskum?e-kniznica#zborniky.

Roman Vojtechovský a Marika Šebestová