Skip to main content

Oznam pre študentov končiacich ročníkov – externé jednoodborové štúdium v magisterskom stupni, študijné programy UPV, PP, SPV

Vážení študenti/študentky,

podľa harmonogramu sú pre Vás do konca zimného semestra pripravené nasledovné termíny záverečných štátnych skúšok, ktoré sa budú konať prezenčne.

Ak splníte podmienky pre ukončenie štúdia a chcete sa štátnic zúčastniť, môžete sa prihlásiť doručením vypísanej a podpísanej prihlášky v stanovaných termínoch. Prihlášku je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na študijné oddelenie.

Záverečná práca sa nahráva do EZP a odovzdáva sa 1 ks v tlačenej forme na sekretariát katedry (stačí hrebeňová väzba). Na sekretariát katedry, po nahratí práce do EZP odovzdáte analytický list, licenčnú zmluvu, protokol o kontrole originality, vytlačený po časť „PLAIN text dokumentu na kontrolu.“ Prácu a doklady je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na sekretariát katedry.

termín ŠS nahratie diplomovej práce do EZP* doručenie prihlášky na študijné oddelenie skúškové obdobie štátna skúška bude v týždni
1. do 15. 12. 2023 do 15. 12. 2023 do 12. 1. 2024 od 22. 1. do 31. 1. 2024
2. do 12. 1. 2024 do 12. 1. 2024 do 19. 1. 2024 od 5. 2.  do 9. 2. 2024

* EZP = evidencia záverečných prác – informácie nájdete na https://pdf.truni.sk/evidencia-zaverecnych-prac

Prihláška na ŠS pre študentov v Mgr. stupni štúdia.

Termíny ŠS si pozrite v harmonograme na ZS AR 2023/2024.

Študijná referentka – Mgr. Viera Krajčovičová