Skip to main content

Tlmočnícky klub rúčkarov: Príklady z praxe I

Plná miestnosť študentov, zaujímavá diskusia a priateľská atmosféra. Presne v tomto duchu sa vo štvrtok 28. septembra nieslo prvé stretnutie Tlmočníckeho klubu rúčkarov, ktoré pre nás pripravilo združenie Snepeda spolu s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity. Hlavný organizátor podujatia, pedagóg študijného programu Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich PaedDr. Roman Vojtechovský, na stretnutí privítal vzácne hostky. Boli nimi pani Anna Šmehilová a pani Anna Laurinec Šmehilová  z občianskeho združenia EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského v Nitre, ktoré sa v súčasnej dobe vo svojej činnosti zameriava na pomoc a podporu pre deti a dospelých s poruchou sluchu. Každý, kto toto združenie pozná, vie, že za jeho výsledkami a úspechmi stoja v prvom rade práve tieto dve dámy.

 

Klub rúčkarov 1

 

Zakladateľkou nitrianskej EFFETY je pani Anna Šmehilová, ktorá na stretnutí študentom otvorene predstavila svoj životný príbeh a prepojenie so svetom nepočujúcich. Svoju prvú „tlmočnícku“ skúsenosť, ktorú zažila ako štvorročná, pokladá ako dieťa nepočujúcich rodičov za prirodzenú, hoci jej v pamäti utkvela detailne až dodnes. Jej otvorené rozprávanie o detstve, dospievaní a ďalšom osobnom i profesijnom živote v úzkom kontakte s nepočujúcimi si bezpochyby získalo všetkých prítomných. Rovnako tomu bolo aj v prípade jej dcéry, pani Anny Laurinec Šmehilovej, ktorá aktivity EFFETY, aktivity v oblasti vzdelávania a podpory nepočujúcich detí, ale aj aktivity v oblasti prístupnosti a tlmočenia pre nepočujúcich ďalej rozvíja dodnes – či už organizačne, pedagogicky, ale aj legislatívne.

 

Klub rúčkarov 2

 

Obe hostky sa počas debaty podelili so študentmi o cenné praktické skúsenosti z oblasti tlmočenia do slovenského posunkového jazyka. Hovorili o osobitostiach komunitného tlmočenia, súdneho tlmočenia, ale aj o etike a dôležitosti dodržiavania etického kódexu tlmočníkov posunkového jazyka. Zdôraznili taktiež, akú dôležitú úlohu zohrávajú tlmočníci slovenského posunkového jazyka v zabezpečovaní prístupu k informáciám pre nepočujúcich, ale aj aká veľká zodpovednosť z toho pre nich plynie. Neľahkú situáciu profesie v minulosti porovnali s jej súčasným stavom, pričom ocenili, koľko práce vykonala v zdokonaľovaní a raste profesie celá komunita, vďaka čomu je situácia dnes omnoho lepšia ako kedysi. Publiku prostredníctvom debaty ponúkli obe hostky nielen množstvo informácií, ale aj veľa inšpirácie a motivácie na ceste k budúcej profesii. Tie počas semestra plného študentských starostí a povinností všetkým padli určite vhod.

 

Klub rúčkarov 3

 

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Autorka článku: Emília Perez

Autorky fotografií: Daša Kalmárová, Emília Perez, Alica Struková