Skip to main content

Ponuka PVP pre bakalárske programy na akad. rok 2023/24

Ponuka povinne voliteľných (PVP) a výberových predmetov (VP) na KAJL PdF TU pre Bc. štúdium

2023/24

Základné inštrukcie:

  1. Študentom prvého ročníka zapíše povinné a povinne voliteľné predmety automaticky študijné oddelenie. Ich zoznam si nájde študent v MAIS. Následne si študent môže svoj študijný plán upraviť (doplniť ďalšie alebo odstrániť predmety, ktoré v tomto semestri nechce absolvovať) v priebehu prvého týždňa semestra.
  2. Študenti vyšších ročníkov sa zapisujú na predmety samostatne. 
  3. Pri tvorbe/úprave svojho študijného plánu sa vždy riaďte Študijným poriadku Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.
  4. V prípade potreby konzultujte svoje otázky so svojím študijným poradcom (učiteľské programy – doc. Vančová, AJaK – doc. Juríková).
  5. Vo svojom OŠP (v MAISe) nájdete počet kreditov, ktoré musíte absolvovať za celé štúdium. Rozdelenie kreditov za PVP po semestroch je v OŠP len odporúčané. Študent môže získať v jeden rok viac kreditov za povinne voliteľné predmety a inokedy menej. Záleží len na tom, aké tempo si zvolí a ako si rozloží študijnú záťaž.
  6. Na KAJL máme flexibilný systém povinne voliteľných predmetov, to znamená, že jeden predmet ponúkame vo viacerých študijných programoch, pričom v jednom študijnom programe môže byť tento predmet povinný a u iného povinne voliteľný. To, aká je platnosť daného predmetu pre Váš študijný program, nájdete vo svojom OŠP (v MAISe).
  7. Niektoré PVP sú spoločné pre všetky študijné programy a z kapacitných dôvodov nebolo možné, aby sme každý predmet vložili do rozvrhu každej študijnej skupiny. Preto ak vo svojom rozvrhu nenájdete PVP, o ktorý máte záujem, pozrite si tabuľku nižšie, kde zistíte, kedy sa jednotlivé PVP vyučujú (niektoré aj vo viacerých časoch). Kontaktujte vyučujúceho, či Vás akceptuje a ak sa dohodnete, môžete sa na predmet dodatočne prihlásiť počas prvého týždňa semestra.
  8. Pri presunoch z Priemyselnej na Adalbertinum a opačne nezabúdajte rátať s min. 30 min. prestávkou.
  9. Pri výbere predmetov je dôležité sledovať kódy predmetu. Niektoré predmety majú síce rovnaký názov, ale iný kód a inú kreditovú hodnotu (napr. predmet Americká angličtina je za 2K so študijnou záťažou 50 hodín), ale aj za 3 K (študijná záťaž 75 hodín, čo znamená. že študent musí splniť viac úloh a zadaní). Vždy sa preto ubezpečte, že si zapisuje ten predmet, ktorý je určený pre Váš študijný program.
  10. KAJL ponúka v každom semestri viac povinne voliteľných predmetov, ako je minimálny odporúčaný počet kreditov za PVP. Preto by žiaden študent nemal mať problém s výberom predmetov a naplnením svojho študijného plánu na daný akademický rok.

 

Predmety zaradené do ktoréhokoľvek študijného programu sa členia na:

- povinné (PP) – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu,

- povinne voliteľné (PVP) – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu v predpísanom počte kreditov,

- výberové (VP) – ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostačujúceho počtu kreditov príslušnej časti štúdia. Za výberové predmety sa pokladajú všetky predmety ostatných študijných programov daného študijného stupňa, vyučovaných na PdF. Ako výberové predmety si môže študent zapísať aj iné predmety na fakultách TU, ktorých zápis sa viaže na súhlas dekanov príslušných fakúlt TU.

Vysvetlivky k tabuľke:

Označenie študijných programov zaužívané na KAJL (môže sa líšiť od skratiek v rozvrhu):

XAJaKB – bakalársky študijný program Anglický jazyk a anglofónne kultúry

XAJJB – bakalársky študijný program Učiteľstvo anglického jazyka (jednoodbor)

XAJKB - bakalársky študijný program Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii

Označenie študijných skupín po ročníkoch zaužívané na KAJL (môže sa líšiť od skratiek v rozvrhu):

číslo na začiatku skratky znamená vždy ročník – následná skratka označuje študijný program, napr.

1AJaK – prvý ročník Anglický jazyk a anglofónne kultúry

2AJJ – druhý ročník Učiteľstva anglického jazyka

3AJK – tretí ročník Učiteľstva anglického jazyka v kombinácii

 

Predmety, ktoré nie sú v rozvrhu:

Bakalársky seminár 1 (XAJaKB306) – predmet sa realizuje formou individuálnych konzultácií so školiteľom záverečnej práce podľa potrieb študenta

Literárno-kultúrna exkurzia (XAJJB337) – predmet zahŕňa vycestovanie do zahraničia a samostatné spracovanie multimediálneho projektu z pobytu.

PVP BC.