Skip to main content

Náhradný termín zápisov do 1. ročníka

1. kolo prijímacieho konania

v budove Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 917 01  Trnava

Štúdium Študijný program Dátum Miestnosť
Mgr. štúdium všetky študijné programy 12. 7. 2023 8.15 hod. 3P2
Bc. štúdium anglický jazyk a literatúra, slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich, predškolská a elementárna pedagogika externá, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo externá 13. 7. 2023 8.00 hod. 3S4
Bc. štúdium predškolská a elementárna pedagogika denná, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo denná, anglický jazyk a anglofónne kultúry, animácia výtvarného umenia 13. 7. 2023 8.30 hod. 1A1
Bc. štúdium všetky učiteľstvá predmetov v kombinácii 13. 7. 2023 8.00 hod. 3P2

Na zápis je treba priniesť nasledujúce doklady, ktoré na zápise skontrolujeme:

  1. Prinesiete si 2× fotografiu (3 × 2,5 cm)
  2. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie preukazu študenta ISIC – tlačivo nájdete na webovej stránke Trnavskej univerzity: www.truni.sk v časti – Študent – Preukaz študenta – Tlačivá a formuláre na stiahnutie – Žiadosť o zhotovenie preukazu TU – študent. Musíte vypísať a podpísať 1. aj 2. stranu. Fotografiu môžete odoslať na odkaz uvedený na žiadosti alebo fotografiu (3 × 2,5 cm) nalepte na tlačivo.
  3. Doklad o zaplatení poplatku za preukaz študenta ISIC – 20 € – platobné údaje sa nachádzajú na žiadosti.
  4. Čestné vyhlásenie – tlačivo nájdete na webovej stránke Trnavskej univerzity: www.truni.sk v časti – Študent – Žiadosti a vyhlásenia – R-čestné vyhlásenie.

 

Po zaevidovaní všetkých dokladov do systému MAIS Vám vytvoríme v systéme MAIS štúdium. Do 24 hodín sa prihlásite do univerzitných informačných systémov (ďalej len UIS). „Všetky potrebné informácie súvisiace s Vaším prístupom do UIS nájdete na webovej stránke: https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy.“ Bez tohto prihlásenia z Vašej strany Vám systém MAIS nebude sprístupnený.

V termíne do 20. 07. 2023 môžete podať žiadosť o ubytovanie cez systém MAIS. Informácia o ubytovaní (ubytovacie zariadenia TU, Vyhláška o ubytovaní, Kritériá na pridelenie ubytovania) nájdete na https://www.truni.sk/ubytovne-zakladne-informacie na www.truni.sk. Následne žiadosť o ubytovanie vytlačíte, podpíšete a doložíte prílohy. Potvrdenie o km a čase stiahnete z webu od prepravcov. Ak uvediete osirelosť, doložíte kópiu úmrtného listu alebo kópiu rozhodnutia o poberaní sirotského dôchodku. Ak uvediete, že sú rodič/ia nezamestnaní, doložíte kópiu o evidencii z ÚPSVaR… Všetko, čo označíte treba dokladovať, inak nedostanete body. Všetko pošlete poštou na: Pedagogická fakulta, Priemyselná 4, 918 43  Trnava do 20. 07. 2023.