Skip to main content

Úspech našej študentky na celoslovenskej vedeckej konferencii

Dňa 4.4.2023 sa na pôde Univerzity Mateja Bela uskutočnilo spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré je súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Našu katedru chémie a fakultu na študentskej vedeckej konferencii úspešne reprezentovali študentky Bc. Lenka Vavrincová v sekcii chémia, fyzika a matematika ako aj Bc. Lucia Polťáková v sekcii biológia, ekológia a environmentalistika. Vedecká práca študentky Bc. Lucie Polťákovej s názvom: Pyrolýzne produkty ako nástroje sekvestrácie uhlíka bola špeciálne ocenená komisiou v danej sekcii. Srdečne gratulujeme.