Skip to main content

Pokyn dekanky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k odovzdávaniu záverečných prác obhajovaných v akademickom roku 2022/2023

1. termíny odovzdávania záverečných prác

Bakalárske a diplomové práce:

Riadny termín: 21. 4. 2023

Náhradný a opravný termín 30. 6. 2023

Prácu je potrebné odovzdať elektronicky – nahratím do systému Evidencie záverečných prác (EZP) s vygenerovaným protokolom o kontrole originality spolu s dokumentmi, ktoré systém EZP vygeneruje za Vašej súčinnosti:

 • analytický list (jeden študentom podpísaný rovnopis),
 • licenčná zmluva (jeden študentom podpísaný rovnopis),
 • protokol o odovzdaných súboroch (jeden študentom podpísaný rovnopis),
 • protokol o kontrole originality (jeden rovnopis vytlačený po časť Plain text dokumentu na kontrolu).

Zároveň odovzdaním jedného exempláru v hrebeňovej väzbe (môže byť vytlačený obojstranne, po úspešnej obhajobe sa vráti študentovi).

Vytlačené práce a príslušné dokumenty sa odovzdávajú na príslušné sekretariáty katedier, resp. povereným osobám:

 • Katedra biológie – p. Matušíková (1. poschodie)
 • Katedra chémie – p. Slobodová (1. poschodie)
 • Katedra matematiky a informatiky – p. Prajová (5. poschodie)
 • Katedra nemeckého jazyka a literatúry – p. Rapantová (4. poschodie)
 • Katedra anglického jazyka a literatúry – p. Rapantová (4. poschodie)
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry – p. Rapantová (4. poschodie)
 • Katedra školskej pedagogiky – p. Mrvová (5. poschodie)
 • Katedra pedagogických štúdií – p. Mrvová (5. poschodie)
 • Katedra pedagogiky výtvarného umenia – p. Prajová (5. poschodie)
 • práce z učiteľstva histórie – p. Janíková (2. poschodie)
 • práce z učiteľstva náboženskej výchovy – p. Janíková (2. poschodie).

Termín na odovzdanie práce nemožno predĺžiť.

Všetky požiadavky ohľadom ďalších náležitostí záverečných prác je možné nájsť v Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ktorá je k dispozícii na stránke:

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/smernica_o-zaverecnych-pracach-20_2021.pdf

2. nahrávanie bakalárskych a diplomových prác do systému EZP

Každý študent je povinný nahrať svoju prácu pred obhajobou záverečnej práce (bakalárskej alebo diplomovej práce) vo vyššie uvedených termínoch výlučne vo formáte PDF do systému Evidencie záverečných prác (EZP). V prípade problémov s nahraním práce je potrebné obrátiť sa na katedrového alebo fakultného správcu EZP. Práce sa nahrávajú výlučne v konečnej verzii, pričom prácu po nahratí nie je možné neskôr zmeniť, ani nijak zasahovať do jej obsahu.

2.1 prihlásenie sa do systému EZP

Do systému EZP sa možno prihlásiť cez stránku: http://ezp.truni.sk/ezp – ako prihlasovacie meno slúži pre študentov TUID, ktoré je priradené každému študentovi a možno ho zistiť cez stránku: https://www.truni.sk/zistenie-tuid

Heslo je to isté, ktoré bolo študentmi zmenené na príslušnom portáli a je používané aj pri prihlasovaní sa do univerzitného e‑mailového systému, resp. MAIS. Zmenu hesla je možné vykonať prostredníctvom stránky: https://idmportal.truni.sk/private/Login, prípadne prostredníctvom e‑mailovej adresy: idm [at] truni.sk.

2.2 nahrávanie záverečnej práce

Hlavnou podmienkou pre nahrávanie práce je, aby mal študent v systéme MAIS priradenú k svojmu menu tému záverečnej práce, ktorá je po stlačení tlačidla Odošli do EZP transformovaná do systému EZP.

Po prihlásení sa do systému EZP vyhľadá študent za použitia filtrov Bakalárska práca, resp. Magisterská/inžinierska práca svoje meno s priradenou prácou. V prípade, ak prácu nevidí, je potrebné upraviť filter z Aktuálny rok na Všetky roky.

Celkom napravo sa potom nachádza kolónka Operácie – Vyberte si operáciu. Prácu je možné nahrať po zmene tejto možnosti na Pridať novú verziu, po ktorej sa otvorí formulár s hlavnými informáciami o práci. Študent je povinný vyplniť všetky požadované údaje. Bakalársku alebo diplomovú prácu študent nahrá prostredníctvom možnosti Prehľadávať, nachádzajúcej sa celkom hore. Po nastavení cesty k práci na pevnom disku alebo USB kľúči je potrebné kliknúť na Otvoriť a potom Preniesť. Po tomto úkone je práca pripravená na prenesenie do systému. Prácu s vyplnenými údajmi je potom potrebné uložiť prostredníctvom tlačidla Uložiť, ktoré sa nachádza celkom dole. Nevyhnutné je pritom zachovať pozornosť a opatrnosť, keďže každú prácu je možné nahrať len raz.

Ďalším krokom je vyplnenie licenčnej zmluvy, ku ktorej sa študent dostane cez ponuku v hlavnom okne, prostredníctvom zmeny stavu Vyberte si operáciu na Licenčná zmluva.

Študent je opätovne povinný uviesť, prípadne len skontrolovať všetky požadované údaje (ulica a číslo domu, mesto, PSČ, dátum narodenia, miesto narodenia a označenie možnosti sprístupnenia práce). Po ich zadaní je nevyhnutné záznam uložiť prostredníctvom tlačidla Uložiť, nachádzajúceho sa približne v strede obrazovky.

Po uložení je potrebné cez tlačidlo Vygenerovať dokumenty na tlač, ktoré sa nachádza hneď vedľa tlačidla spomínaného pri predchádzajúcom kroku, uložiť licenčnú zmluvu na pevný disk alebo USB kľúč. Vygenerovaný súbor v PDF formáte obsahuje licenčnú zmluvu, analytický list a protokol o odovzdaných súboroch.

Posledným dôležitým krokom je nastavenie stavu práce, čo je možné vykonať prostredníctvom ponuky Zmeniť stav práce na, nachádzajúcej sa v okne, v ktorom študent vypĺňal údaje potrebné k licenčnej zmluve. Študent musí nastaviť stav na Označené pre export, po ktorom systém EZP v nočných hodinách vykoná kontrolu nahranej práce s ostatnými prácami nachádzajúcimi sa v Centrálnom registri záverečných prác (CRZP). Z toho dôvodu je nevyhnutné prácu nahrať najneskôr 72 hodín pred jej plánovaným odovzdaním. K tomuto protokolu sa študent dostane až po vykonaní kontroly systémom. Ten potom možno nájsť po vyhľadaní svojej práce v systéme EZP vo forme odkazu nachádzajúceho sa pod menom študenta a názvom práce pri kolónke Výstup z CRZP, kde je potrebné kliknúť na Prejsť na výstup. Systém EZP v tom prípade uloží protokol o kontrole práce na zvolené miesto na pevnom disku, resp. USB kľúči, alebo protokol otvorí v PDF súbore, ktorý je možné obdobne uložiť.

3. manuál a podpora pri nahrávaní práce

V prípade akýchkoľvek komplikácií sa prosím obráťte na katedrových alebo fakultného správcu systému EZP. Kontakty na nich nájdete na stránke:

https://www.truni.sk/fakultni-katedrovi-administratori-ezp

Bližšie informácie ohľadom systému EZP, nahrávania záverečných prác a odpovede na najčastejšie kladené otázky možno nájsť na stránkach:

https://www.truni.sk/otazky-odpovede-k-praci-so-systemom-ezp

https://www.truni.sk/evidencia-zaverecnych-prac

Kompletný používateľský manuál pre prácu so systémom EZP sa nachádza na stránke:

http://www.truni.sk/sites/default/files/cis/uni_system/ezp/ezp_navod_studenti.pdf.

Trnava, 13. 4. 2023

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

dekanka PdF TU v Trnave