Skip to main content

Oznam pre študentov končiacich ročníkov – učiteľstvo v bakalárskom stupni

Vážení študenti/študentky,

ak spĺňate podmienky na ukončenie štúdia predpísané OŠP a študijným poriadkom a chcete sa zúčastniť štátnych skúšok, musíte sa prihlásiť doručením vypísanej a podpísanej prihlášky v stanovaných termínoch. Prihlášku je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na študijné oddelenie.

Záverečná práca sa nahráva do EZP a odovzdáva sa 1 ks v tlačenej forme (stačí hrebeňová väzba) na sekretariát katedry, kde prácu vypracovávate. Po nahratí práce do EZP odovzdáte analytický list, licenčnú zmluvu, protokol o kontrole originality, vytlačený do časti „PLAIN text dokumentu na kontrolu.“ Doklady je potrebné poslať poštou alebo doručiť osobne na sekretariát katedry.

termín ŠS nahratie bakalárskej práce do EZP doručenie prihlášky na študijné oddelenie obhajoba BP bude v týždni
1. do 21. 4. 2023 do 21. 4. 2023 od 22. 5. do 9. 6. 2023
2.   do 31. 5. 2023 od 19. 6. do 30. 6. 2023 *
3. do 30. 6. 2023 do 30. 6. 2023 od 16. 8. do 23. 8. 2023 **
EZP evidencia záverečných prác – informácie nájdete tu
* opravný termín štátnych skúšok a obhajob práce odovzdanej 21. 4. 2023; nesmie sa meniť práca ani posudok
** náhradný a opravný termín

Prihláška na ŠS pre študentov v Bc. stupni štúdia

Študijná referentka – Ing. Andrea Ferenčíková