Skip to main content
Mária Orolínová
27. 02. 2023

Slávnostné otvorenie laboratória didaktiky chémie – Skúmanie v éteri

V priestoroch Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa 24. februára 2023 uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného laboratória didaktiky chémie. Podujatie nieslo titul Skúmanie v éteri, ktorý metaforicky odkazuje na charakter inovácií, ktoré boli v laboratóriu zrealizované.

Slávnostnú atmosféru umocňovala účasť dôležitých hostí. Pozvanie prijal rektor Trnavskej univerzity René Bílik, dekanka Pedagogickej fakulty TU Viera Peterková a cez online pripojenie sa k účastníkom prihovorili aj kolegovia z Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity – docent Roman Maršálek a doktorka Kateřina Trčková.

image-20230227132916-1

image-20230227132916-2

Príhovor rektora TU.

 

Pracovníci katedry predstavili inovácie laboratória, ktoré sa viažu k napĺňaniu cieľov projektu Adaptácia výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania pre dištančné a online vyučovanie/skúmanie v éteri (304011AZC7) financovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG medzi Českou republikou, ktorú zastupuje ako vedúci partner projektu Ostravská univerzita, a Slovenskom, kde je v úlohe hlavného cezhraničného partnera Trnavská univerzita.

 

Ilustračný obrázok

image-20230227132916-3

Zástupcovia z Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity: doc. Roman Maršálek a Dr. Kateřina Trčková.

 

image-20230227132916-4 image-20230227132916-5

 

Docentka Katarína Kotuľáková z katedry chémie podrobnejšie predstavila význam prezentovaných inovácií: „Laboratórium má mnohoraký potenciál. Myšlienka zriadenia tohto laboratória vznikla ešte počas pandémie koronavírusu. Aj z tej situácie sme sa snažili vyťažiť, čo sa dalo. Študenti boli odlúčení od svojich učiteľov a všetci sme sa ocitli v improvizovaných podmienkach. Prostredníctvom obstaraného vybavenia sa teraz vieme spojiť so školami v rámci celého Slovenska. Zároveň pripravujeme vzdelávací program a materiály, ktoré budú po pilotnom overení poskytnuté školám. Prostredníctvom audiovizuálnej techniky môžeme priamo komunikovať so školami. Samotné laboratórium je teda len prerekvizitou k ďalším aktivitám. Priestory laboratória budú samozrejme slúžiť aj našim študentom pri príprave do praxe, pri tvorbe rôznych podporných učebných materiálov, tichých videí k učebniciam, na ktorých už dlhšie pracujeme.“

 

image-20230227132916-6 image-20230227132916-7 image-20230227132916-8

 

Zámerom samotného projektu je zabezpečenie rozvoja kľúčových kompetencií požadovaných na trhu práce aj formou dištančného a on-line vyučovania, a to nielen vo výnimočných situáciách ako je pandémia. Nástrojom bude vzdelávací program založený na aktívnom prístupe žiaka k poznávaniu prírodovedných a technických otázok cez výskumne ladenú koncepciu prírodovedného a technického vzdelávania v on-line priestore („v éteri“). Pre realizáciu cieľov projektu bol vytvorený atraktívny laboratórny priestor, ktorý umožňuje vzdelávanie a výskumnú prácu žiakov základných a stredných škôl. Laboratórium je vybavené novým nábytkom, modernými prístrojmi a audiovizuálnou technikou umožňujúcou živý prenos výskumu v laboratóriu.

 

Otvárací ceremoniál bol zavŕšený spustením prvých atraktívnych demonštračných pokusov za asistencie študentiek učiteľstva chémie.

 

image-20230227132916-9 image-20230227132916-10

 

image-20230227132916-11 image-20230227132916-12

 

image-20230227132916-13 image-20230227132916-14