Skip to main content

Vedeckovýskumný profil katedry

Vedeckovýskumný profil katedry

Trnavská univerzita je výskumnou univerzitou, ktorá kladie dôraz na vedeckovýskumnú činnosť svojich pracovísk. Výskum je teda neoddeliteľnou súčasťou aj práce na KAJL. Všetci naši učitelia sú aktívnymi výskumníkmi a najnovšie výsledky výskumu priebežne zapracúvajú do svojej výučby, aby naši študenti mali k dispozícii najnovšie poznatky.

Hlavné oblasti výskumu:

1. Vybrané aspekty teórie a praxe vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka

  • digitálna transformácia vyučovania angličtiny, inteligentné nástroje pre cudzojazyčné vzdelávanie,
  • inovácie v metódach hodnotenia a testovania cudzojazyčnej kompetencie učiacich sa angličtinu,
  • bilingválne vzdelávanie a integrované vyučovanie angličtiny (CLIL),
  • počiatočné osvojovanie angličtiny v predprimárnom a primárnom vzdelávaní,
  • postavenie a roly literatúry v modernom cudzojazyčnom vzdelávaní,
  • vybrané aspekty rozvoja interkultúrnej kompetencie učiacich sa angličtinu.

2. Aplikovaná lingvistika

  • digitálna transformácia v lingvistickom výskume angličtiny,
  • vybrané otázky aplikovanej lingvistiky s osobitným dôrazom na počítačovú lingvistiku, pragmatickú lingvistiku, sociolingvistiku a translatologické štúdiá.

3. Anglofónne literatúry a kultúry

 

Pracovníci KAJL sa podieľajú na riešení viacerých výskumných a edukačno-kultúrnych projektov (pozri sekcia projekty), ktorých výsledky pravidelne prezentujú na medzinárodných podujatiach (pozri sekcia konferencie). Samotná KAJL organizuje každoročne dve medzinárodné vedecké konferencie:

  • Language, Literature and Culture in Education
  • Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Čo ďalej?