Skip to main content

Beiträge zu Erforschung der deutschen Sprache und Kultur in der Slowakei

Na sklonku roka 2022 vyšiel kolektívny vedecký zborník pedagógov katedry nemeckého jazyka a literatúry pod názvom Beiträge zu Erforschung der deutschen Sprache und Kultur in der Slowakei. K ťažiskovým oblastiam monografie patrí lingvistika, didaktika, interkultúrna a mediálna komunikácia. Je určená predovšetkým učiteľom a študentom nemeckého jazyka, germanistom, translatológom, ale aj širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o moderné trendy v bádaní nemeckého jazyka. Nemčina určite patrí k atraktívnym svetovým jazykom, preto si zaslúži podporu a záujem celej našej spoločnosti. U nás je úzko spätá s históriou a kultúrou slovenského národa.