Skip to main content

Konferencie a semináre

Katedra zorganizovala nasledujúce vedecké konferencie a semináre:

2024
Juvenilia Paedagogica 2024. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 9. 2. 2024.
2023
State as the owner of Education, Involvement of Totalitarian Regimes in the Field of Education in Europe in the Second Half of the 20th Century, international colloquium, guesthouse Patriot, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 12. - 13. 10. 2023.
Book of Abstract
Programme
Juvenilia Paedagogica 2023. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 10. 2. 2023.
2022
Ako rozlíšime konšpiračné teórie? Aula Pazmaneum, Univerzitné nám. 1, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 29. 9. 2022.
Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 16. 6. 2022.
Juvenilia Paedagogica 2022. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 11. 2. 2022.
2021
Juvenilia Paedagogica 2021. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 12. 2. 2021.
2020 Kresťanský disent ako priestor pre výchovu a vzdelávanie slobodného človeka v období komunizmu, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 29. 5. 2020.
Juvenilia Paedagogica 2020. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 7. 2. 2020.
2019 Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. storočia, medzinárodné sympózium, Smolenický zámok – Kongresové centrum SAV, Smolenice, 17. – 18. 10. 2019.
Pozvánka
Invitation
Program
Programme
Zborník abstraktov
(obal zborníka abstraktov)
Juvenilia Paedagogica 2019. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 1. 2. 2019.
Pozvánka.
Plagát.
2018 Relationality in Education of/towards Morality / Relacionalita vo výchove (k) mravnosti, medzinárodná vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 23. 11. 2018.
Pozvánka.
Invitation.
Program konferencie.
Conference Programme.
Juvenilia Paedagogica 2018. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 3. 2. 2018.
Pozvánka.
Plagát.
Program konferencie.
Zborník príspevkov.
2017 Vitálna škola, odborná konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 4. 10. 2017.
Plagát.
Inkluzívna práca s mládežou, workshop, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 4. 10. 2017.
Plagát.
Program.
Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca 2. svetovej vojny po obdobie normalizácie, vedecké kolokvium, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 22. 9. 2017.
Pozvánka.
Program.
Juvenilia Paedagogica 2017. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 3. 2. 2017.
Pozvánka.
Program konferencie.
Zborník abstraktov.
2016 Kontinentálna pedagogika – jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike, medzinárodné sympózium, Smolenický zámok – Kongresové centrum SAV, Smolenice, 17. – 18. 10. 2016.
Pozvánka
Invitation
Conference Programme
Conference Programme and Abstracts
Multidimenzionálna topografia kvality života v inkluzívnej edukácii, medzinárodná vedecká konferencia, Smolenický zámok – Kongresové centrum SAV, Smolenice, 5. – 6. 5. 2016.
Pozvánka
Invitation
Program konferencie
Conference Programme
Zborník abstraktov/Abstract Book
Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska perspektíva, medzinárodná vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 2. 5. 2016.
Program konferencie.
Plagát.
Juvenilia Paedagogica 2016. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 5. 2. 2016.
Program konferencie.
2015 Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Medzinárodné sympózium. Aula Pazmaneum, FZSP Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 15. 10. 2015.
Program konferencie.
Juvenilia Paedagogica 2015. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 6. 2. 2015.
Program konferencie.
Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v rokoch 1939 – 1945, vedecké kolokvium, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 10. 4. 2015.
Program konferencie.
2014 Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v medzivojnovom období, vedecké kolokvium, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 24. 10. 2014.
Program konferencie.
Ďuričove dni, medzinárodná vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 2. – 3. 10. 2014.
Pozvánka.
Program konferencie.
Zborník abstraktov.
Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields, slávnostná prezentácia knihy, Trnava, 24. 4. 2014.
Pozvánka.
Juvenilia Paedagogica 2014. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 14. 2. 2014.
Program.
2013 Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy, vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, Aula Pazmaneum, FZSP Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 11. 11. 2013.
Program.
Kontexty filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve, medzinárodná vedecká konferencia, Kongresové centrum SAV, Smolenice, 3. – 4. 10. 2013.
Pozvánka.
Invitation.
Program konferencie.
Conference Programme.
Zborník abstraktov.
Juvenilia Paedagogica 2013. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská konferencia s medzinárodnou účasťou, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 8. 2. 2013.
Program.
2012 Workshop Staroveký Rím zblízka.
Program.
_Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie, medzinárodná vedecká konferencia, Smolenický zámok, 26. – 27. 4. 2012.
Pozvánka.
Program konferencie.
Konferenzprogramm.
Juvenilia Paedagogica 2012. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská konferencia s medzinárodnou účasťou, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 9. 2. 2012.
Program.
2011 Retrospektíva a perspektívy psychológie ľudí s postihnutím na Slovensku,_ sympózium organizované pri príležitosti životného jubilea profesora Ladislava Požára v Aule Pazmaneum Trnavskej univerziy v Trnave, Trnava, 27. 5. 2011.
Pozvánka.
Juvenilia Paedagogica 2011. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, úvodný ročník študentskej vedeckej konferencie konanej v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 10. 2. 2011.
Pozvánka.
Program.
2010 Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole, medzinárodná vedecká konferencia je organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity v dňoch 25. – 26. novembra 2010 v priestoroch Kaštieľa Jaslovské Bohunice pri Trnave.
Pozvánka.
Program konferencie.
Zborník abstraktov.
Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity, Smolenický zámok, 28. – 29. 10. 2010.
Pozvánka.
Invitation.
Conference Programme.
Program konferencie.
Zborník abstraktov.
Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity, Smolenický zámok, 8. – 9. 4. 2010.
Pozvánka.
Konferenzprogramm.
Program konferencie.
2009 _Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike,_ sympózium k Európskemu roku kreativity a inovácií.
Program.
Zborník abstraktov – obálka,
texty.
Bližšie info na www.​muzikoterapia.​eu
2008 Pedagogika a saleziánsky preventívny systém edukácie, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
Program.
Plagát.
Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe, medzinárodné sympózium, Trnava, 4. 4. 2008.
Program.
Zborník anotácií.
2007 _Pedagogika voľného času – teória a prax, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Trnava, 25. – 26. 10. 2007.
Program konferencie.
2004 Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania,_ vedecko­‑odborný seminár, jeseň 2004.
2002 Etika a etická výchova v školách, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou zorganizovaná z príležitosti 10. výročia znovuobnovenia TU v Trnave.