Klasifikácia podľa stupňa postihnutia
 • F70 Ľahká mentálna retardácia: IQ 50 - 69,
 • F71 Stredne ťažká mentálna retardácia: IQ 35 - 49,
 • F72 Ťažká mentálna retardácia: IQ 20 - 34
 • F73 Hlboká mentálna retardácia: IQ pod 20,
 • F78 Iná mentálna retardácia,
 • F79 Nešpecifikovaná mentálna retardácia.
 
Ľahká mentálna retardácia IQ 50 - 69.

Deti s ľahkou MR/MP sú schopné používať reč v každodennom živote, udržiavať prostredníctvom reči rozhovor, nadväzovať kontakty a komunikovať bez výraznejších problémov aj napriek tomu, že reč samotná sa u nich vyvíja oneskorene v porovnaní so zdravými deťmi.

Väčšina ľudí s ĽMR je schopná sebaobsluhy (samostatne jedia, pijú, obliekajú sa, umývajú, atď.). Dokážu vykonávať manuálne činnosti typické pre bežný život, hoci ich celkový vývin je taktiež oneskorený.
 
Najvýraznejšími problémami zapríčinenými ĽMR sú problémy najmä v oblasti vzdelávania (problémy s čítaním, písaním, počítaním).

Najvhodnejšia je pre nich výchova a vzdelávanie zamerané na rozvoj schopností a vyrovnávanie ich nedostatkov vykonávaním činností, ktoré zvládajú. Vhodné a potrebné je zameriavať sa na rozvoj manuálnych zručností, ich pracovné uplatnenie je pomerne priaznivé.
 
Stredná mentálna retardácia IQ 35 - 49.

Deti so strednou MR/MP majú výrazne obmedzený vývin chápania a používania reči, obmedzené komunikačné schopnosti, obmedzené sebaobslužné zručnosti a návyky. Ich predpoklad na vzdelávanie je obmedzený, ale niektorí žiaci si pod odborným, kvalifikovaným vedením dokážu osvojiť základy písania, čítania a počítania.

V dospelosti sú osoby schopné vykonávať niektoré veľmi jednoduché manuálne práce pod dohľadom inej osoby. Väčšina z nich dokáže do istej miery fungovať v bežnom živote, v bežných životných situáciách, ale potrebujú podporu a usmernenie. V tejto kategórii sú medzi deťmi výrazné rozdiely. Viacerí z nich majú k pridružené aj iné postihnutie či poruchu.
 
Ťažká mentálna retardácia IQ 20 - 34.

Osoby s ťažkou MP/MR majú výrazne narušený a limitovaný, obmedzený, ohraničený vývin vo všetkých oblastiach:
komunikácie, motoriky (pohyby celého tela, ale i drobné pohyby napr. rúk), senzoriky (schopnosť vnímania podnetov), sebaobsluhy (schopnosť vykonávať činnosti, ktoré sú súčasťou každodenného života jedenie, pitie, WC, obliekanie…), kognície (myslenia, uvažovania…) a sociálnej adaptácie (schopnosti prispôsobiť sa okoliu, prostrediu, ostatným ľuďom, žiť bežný život).
Väčšina z nich má zároveň k pridružené aj iné postihnutia či poruchy.
Ich životné aktivity sú výrazne veľmi obmedzené, a tieto osoby potrebujú nepretržitú pomoc, dozor a vedenie aj pri najjednoduchších činnostiach. Pri odbornej podpore a odbornom vedení je možné podnecovať a pozitívne ovplyvňovať ich vývinové možnosti, a tak zabezpečiť zlepšenie kvality ich života.
 
Hlboká mentálna retardácia IQ pod 20.

Osoby s hlbokou MP/MR sú výrazne a takmer úplne obmedzené vo všetkých životných situáciách, aktivitách a v celkovom fungovaní v živote.
postihnuté celým radom porúch a postihnutí. Majú iba maličkú, nepatrnú alebo až žiadnu schopnosť uspokojovať svoje najzákladnejšie životné potreby a sú úplne odkázaní na starostlivosť, pomoc a podporu zo strany iných ľudí.

Iná mentálna retardácia 
Takéto označenie sa používa vtedy, ak je zrejmé, že intelektové schopnosti sú výrazne znížené a retardácia je viditeľná, zjavná, ale prítomné je aj nejaké iné ďalšie kombinované postihnutie alebo závažné poruchy správania, prípadne autizmus a z tohto dôvodu nie je možné úplne presne spoľahlivo určiť stupeň retardácie.
 
Nešpecifikovaná mentálna retardácia

Tento termín sa používa v prípadoch, keď je MP/MR preukázateľná a dokázateľná, ale pre nedostatok informácií nie je možné osobu zaradiť do niektorého z uvedených stupňov (MKCH-10, 1992).
 
Formy MR/MP:
 • Downov syndróm,
 • Turnerov syndróm,
 • Klinefelterov syndróm,
 • Kreténizmus,
 • Hydrocefália,
 • Mikrocefália,
 • Makrocefália,
 • Gargoylizmus,
 • Syndróm plaču mačky (Syndróm Cri-du-Chat),
 • Hellerov syndróm.