Vývinové poruchy učenia – klasifikácia
Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia (MKCH-10) v kategórii Poruchy psychického vývinu (F 80 – 89) samostatne vymedzuje špecifické poruchy školských zručností (F 81) a rozlišuje:
  • F 81.0 špecifickú poruchu čítania (u nás označovanú termínom dyslexia),
  • F 81.1 špecifickú poruchu hláskovania (doslovný preklad z angl. „spelling disorder,“ u nás ju nazývame dysortografia),
  • F 81.2 špecifickú poruchu aritmetických schopností (dyskalkúlia),
  • F 81.3 zmiešanú poruchu školských zručností (súčasný výskyt dyskalkúlie s dyslexiou alebo dysortografiou),
  • F 81.8 iné vývinové poruchy školských zručností (uvádza sa dysgrafia),
  • F 81.9 nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností (neschopnosť učiť sa).
Pre všetky uvedené poruchy platí, že sa objavujú od skorého štádia osvojovania si danej zručnosti, nie sú jednoducho dôsledkom nedostatočnej príležitosti učiť sa, nevyplývajú z mentálnej retardácie alebo senzorického deficitu (poruchy zraku) a ich príčinou nie je získané poškodenie mozgu alebo iné ochorenie.