Pop-up geometria – strihanie a skladanie papiera

Študentské práce Pop-up
Súbor techník založených na strihaní a ohýbaní papiera umožňujúci realizovať mechaniky, ktorými sa obrázky kníh vyklopia do trojrozmerných tvarov, sa nazýva pop-up inžinierstvo.

Z geometrického hľadiska ide o pohyb rovnobežných rovín, otáčanie, odchyľovanie atď.

Výsledný tvar je nezvyčajne odlišný od počiatočného, nielen pre svoj tretí rozmer, ale aj preto, že sme ho získali dynamickým spôsobom.

Na úspešnú tvorbu pop-up produktov je nevyhnutná predstavivosť, ktorá predpokladá prepojenie fázy plánovania a fázy vykonania s patričným predvídaním výsledku.
Etapy zhotovenia Pop-up modelu:
  • 1.
    Na hárku kartónového papiera sa zhotoví projekt.
  • 2.
    Osobitne sa vyznačia čiary strihov a čiary ohybov.
  • 3.
    Hárok sa strihá a ohýba.
Výskum zhotovených produktov umožňuje skúmať mechanizmus prechodu od rovinnej geometrie k priestorovej a naopak.