Stupeň relácie a kardinalita
Stupeň relácie
  • relácie môžu (ale nemusia) mať deskriptívne (opisné) atribúty,
  • relácia (vzťah) môže byť klasifikovaná podľa stupňa, kardinality alebo existencie,
  • stupeň relácie je určený počtom entít, ktoré tvoria danú reláciu,
  • najobvyklejším prípadom sú binárne relácie, ktorých stupeň je 2 (dve entity vytvárajú reláciu),
  • menej časté sú ternárne relácie, ktorých stupeň je 3 (tri entity vytvárajú reláciu).
Kardinalita
  • kardinalita vyjadruje počet entít, ktoré môžu byť viazané s inou entitou na základe relácie,
  • je to vlastne maximálny počet inštancií jednej entity, ktoré môžeme asociovať s jednou inštanciou inej entity,
  • existujú tri všeobecné typy kardinality a to 1:1, 1:N a M:N,
  • určenie kardinality zvyčajne závisí od reálneho sveta, ktorý modelujeme.