ÚVOD

V súčasnej dobe sa čoraz častejšie a intenzívnejšie stretávame s prírodnými úkazmi, ktoré majú zväčša nepriaznivé následky pre živé organizmy, človeka, ba celé ľudstvo. Do značnej miery sa na týchto reakciách prírody podieľa aj človek svojím neuváženým zásahom do biorytmu, rovnováhy, dejov v prírode.

Predložený študijný materiál má prispieť k tomu, aby si každý z nás uvedomil, že či chceme alebo nechceme, sme súčasťou prírody a čo najskôr musíme dôraznejšie prehodnocovať svoje konanie z viacerých aspektov. Veríme, že poznávaním štruktúry, dejov v živých organizmoch, teda aj v ľudskom organizme, sa zmení aj náš pohľad na prírodu.

Zhoršujúce sa životné podmienky a oslabený genofond v dôsledku pokroku v medicíne (farmakológii), si vyžadujú nový prístup k zachovaniu zdravia od vedných odborov. Týka sa to najmä prírodných vied, predovšetkým chémie a biológie.

V učive chémie boli prednostne prezentované chemické prvky predovšetkým z pohľadu anorganického. Dnes je nevyhnutné prezentovať chemické prvky aj z pohľadu bioanorganického, čo je prezentované práve v predloženom študijnom materiály. Spoznávanie bioanorganických aspektov chemických prvkov môže prispieť k výraznejšej starostlivosti o zdravie. Preštudovaním poskytnutých informácií, získaných na základe dlhodobých vedných výskumov, dospejeme k poznaniu, že každý nedostatok alebo nadbytok, i toho najmenej zastúpeného prvku v ľudskom organizme, môže spôsobiť vážnu nerovnováhu, ohrozenie zdravotného stavu. Sledovaním vonkajších prejavov nastupujúcej disharmónie v organizme, za spoluúčasti odbornej lekárskej pomoci, je možné upevňovať zdravie človeka, ľudí.

V práci je prezentovaných 70 prvkov z hľadiska ich účinku na ľudský organizmus. Udávané množstvá prvkov nachádzajúce sa v ľudskom organizme sa vzťahujú na dospelého človeka s hmotnosťou 70 kg. Ak je v texte použitý názov prvku (sodík, draslík a pod.) a nie je presne určené, že ide o atómy alebo molekuly prvku, vyjadruje to jeho iónovú formu.

Keďže poznatky majú byť sprostredkované vo vyučovacom procese prírodovedných predmetov, predovšetkým chémie, v “poznámke” uvádzame návrhy, ktorým informáciám je potrebné venovať pozornosť na dosiahnutie určitých cieľov učebných osnov chémie, ale predovšetkým pre správne pochopenie a riešenie mnohých životných situácií, s ktorými sa každý človek stretáva počas svojho života.

Pri chemických prvkoch s významnými účinkami na ľudský organizmus uvádzame aj niekoľko otázok. Otázky sú formulované tak, aby nútili premýšľať, sú zamerané na situácie z bežného života a sú obsahovo aktuálne. Problémové situácie predkladané v otázkach majú reálny, aktuálny obsah a majú overiť nielen rozsah vedomostí, schopnosť pracovať s informáciami, ale najmä precvičiť schopnosť využívať ich pri riešení situácií zo života. Poukázaním na význam teoretických chemických vedomostí (chemického vzdelania) pre bežný život každého jednotlivca, sledujeme zvýšenie záujmu o chemické vzdelávanie. To, či otázky budú mať motivačnú, prehlbovaciu, alebo overovaciu funkciu závisí od kreatívnosti učiteľa a schopností študentov. Pri všetkých otázkach je možné zobraziť aj odpovede na položené otázky.

Pri každom chemickom prvku, ktorého účinky na ľudský organizmus boli opísané, je uvedená aj literatúra na širšie a hlbšie oboznámenie sa s problematikou. Vedecký výskum odkrýva nové oblasti rýchlym tempom a preto uvedené informácie treba neustále dopĺňať a aktualizovať.

Informácie sú získané z výsledkov výskumov v oblasti chémie, medicíny, farmácie, hygieny a výživy. Sú interpretované tak, aby k ich pochopeniu nebolo potrebné poznať rozsiahlu lekársku terminológiu. V texte sú použité len najnutnejšie odborné termíny, preto ponúkame aj slovník lekárskych termínov.

Príjemné chvíle pri získavaní nových a užitočných poznatkov prajú autori.