Zložené úrokovanie – základné pojmy a označenie
Pre zložené úrokovanie je charakteristické, že úroky sa po uplynutí určitého obdobia pripočítajú k pôvodnému kapitálu a v nasledujúcom období sa už úročia spolu s pôvodným kapitálom. Používa sa preto hlavne v situáciách, kedy doba vkladu alebo pôžičky predstavuje niekoľko rokov.

Výpočty pri zloženom úrokovaní sú zväčša založené na vzťahu:

S = P(1 + i) n

P – základ (kapitál, istina)
S – suma vyplatená na konci (základ + úroky)
i – ročná úroková miera vyjadrená ako desatinné číslo
n – doba trvania vkladu alebo pôžičky v rokoch

Pre výšku úrokov potom platí:

úrok = S – P