• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 8. 2021, predminulý týždeň

 

Autor: Martin Dojčár
Názov: Spirituálny dialóg
Vydavateľ: Teologická fakulta Trnavskej 
univerzity v Trnave
Rok vydania: 2021
Počet strán: 118
Rozsah: 4,30 AH
ISBN (print) 978­‑80­‑568­‑0413­‑1
ISBN (online) 978­‑80­‑568­‑0414­‑8
https://doi.​org/​10.​31262/​978­‑80­‑568­‑0414­‑8/​2021 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Anotácia:

Monografia je syntézou desiatok rokov angažovaného bá­da­nia autora v oblasti spirituálneho dialógu. Na pozadí ak­tu­ál­nych výziev doby (kap. 1 Planetárna civilizácia) v nej náj­de­te náčrt kontúr spirituálneho dialógu (kap. 4 Spi­ri­tu­ál­ny dialóg) zakomponovaný do celkového obrazu dialógu (kap. 2 Dialogický étos), ktorého podobu dokresľujú pers­pek­tí­vy dialógu v náboženskej oblasti (kap. 3 Perspektívy me­dzi­ná­bo­žen­ské­ho dialógu) a portréty, či skôr skice nie­kto­rých jeho významných osobností. Jednotlivé motívy au­to­rov­ho obrazu spirituálneho dialógu sa napokon zbiehajú v cen­trál­nom motíve, ktorým je preň mystika ako styčný bod dialógu duchovnej skúsenosti (kap. 5 Mystika – styčný bod spirituálneho dialógu).

Odkaz tejto knihy sa dá zhrnúť do niekoľkých slov: je to stretnutiespoločné putovanie. A tým chce aj kniha pre­do­všet­kým byť: pozvaním na stretnutie a spoločné pu­to­va­nie ľudí rôznej náboženskej a duchovnej orientácie.

 

Prevziať publikáciu

obrázok

Prevziať publikáciu


Úplný odkaz na prevzatie: https://pdf.​truni.​sk/​download?​monografie/​dojcar­‑spiritualny­‑dialog­‑2021.​pdf otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Publikácia je dostupná aj v elektronickej knižnici fakulty na karte Vedecké monografie. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Na túto stránku smeruje aj alternatívna adresa: https://pdf.​truni.​sk/​monografie/​dojcar­‑spiritualny­‑dialog­‑2021/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)