• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 9. 2020, minulý rok

Milí kolegovia,

v tomto opatrení uvádzam organizáciu a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave na prevenciu nákazy COVID­‑19 v zelenej fáze.

Opatrenie vychádza zo systému Alert (výstražný) systém v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy univerzita, či jej súčasť, nemá osobu s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID­‑19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má univerzita, či jej súčasť študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID­‑19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu niekoľkých potvrdených prípadov COVID­‑19 u študentov alebo zamestnancov.

 

Prevádzka budovy

 • Budova PdF TU v Trnave je od 2. 9. 2020 otvorená:
 • pracovné dni od 6:00 do 20:00 hod.
 • v sobotu od 7:00 do 18:00 hod.
 • v nedeľu a sviatky zatvorená.
 • Vstup do budovy a pohyb po budove je možný len s rúškom alebo ochranným štítom (v prípade, že osoby, ktoré spolu sedia v kancelárii sa dohodnú, že v kancelárii rúška používať nebudú, počas toho, kým do kancelárie nevstúpi iná osoba, nie je prekrytie tváre nutné). Všetci zamestnanci fakulty majú zakúpený ochranný štít na tvár, ktorý si môžu prevziať na príslušnom sekretariáte katedry. Nutnosť prekrytia dýchacích ciest rúškom alebo štítom je daná pokynom hlavného hygienika a je nutné ju dodržiavať až do termínu, pokiaľ nebude rozhodnuté inak.
 • Pri vstupe do budovy ste povinní dezinfikovať si ruky pripravenou dezinfekciou (dezinfekcia je zabezpečená aj na všetkých poschodiach, rovnako bude zabezpečené zvýšené udržiavanie čistoty a dezinfekcie priestorov fakulty).
 • Pri prvom vstupe po dovolenkovom období ste povinní odovzdať vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník a čestné vyhlásenie zamestnanca (uvedené v prílohe) príslušnej sekretárke katedry.
 • V prípade, že by sa u niekoho z Vás prejavili príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID­‑19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), zakazuje sa Vám vstup do priestorov fakulty a ukladá sa Vám povinnosť informovať o tomto stave kontaktnú osobu fakulty, ktorou je p. tajomníčka Ing. Obertová 
  (adresa elektronickej pošty).

Organizácia a podmienky pedagogického procesu

 • Oficiálny začiatok akademického roka je 21. 9. 2020.
 • Výučba v externej forme štúdia prebieha od 5. 9. 2020, bloková výučba špecifických predmetov, s nutnou prezenčnou účasťou, prebieha podľa schváleného a oznámeného harmonogramu.
 • Promócie absolventov akademického roka 2019/20 sa odkladajú na januárový termín.
 • Imatrikulácia študentov prvého ročníka je zrušená.
 • Slávnostné otvorenie akademického roka a Veni Sante sú zrušené.
 • Zápis študentov prebieha online formou, vydávanie potvrdení o návšteve školy je dané harmonogramom zverejneným na webovej stránke fakulty: https://pdf.​truni.​sk/​student?​2020­‑08­‑26­‑isic otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Pedagogický proces prebieha v štandardnom režime podľa pripraveného rozvrhu, počas výučby musia mať všetci účastníci pedagogického procesu prekryté horné dýchacie cesty ochranným štítom, resp. rúškom, vyučujúci dodržiava min. 2­‑metrový odstup od študentov.
 • V prípade, že to kapacita miestnosti dovoľuje, uplatňujte pri výučbe šachovnicové sedenie študentov.
 • V prípade prednášok, odporúčam realizovať prednášky cez MS Teams, s ich nahrávaním a online vysielaním. Je však možné použiť aj vopred vytvorené nahrávky prezentácií v Teamse v rozsahu určenom rozvrhom, s tým, že prednášky, v tomto prípade, musia byť v Teamse zverejnené minimálne s týždenným predstihom.
 • Je nutné realizovať dôslednú kontrolu účasti na prezenčnom vzdelávaní, aby sme vedeli kontaktovať študentov, v prípade pozitívneho výsledku testu niekoho z rozvrhovej skupiny.
 • Po skončení vyučovania, prosím, otvoriť okná v miestnostiach, ktoré následne zavrie vyučujúci, ktorého výučba bude v danej miestnosti pokračovať.
 • Zahraniční študenti sa musia preukázať negatívnym testom PCR (zo Slovenska) nie starším ako 96 hodín, v prípade, že sa na Slovensku zdržiavajú už dlhšie (nad 14 dní), musia to dokladovať oficiálnym COVID pasom. Karanténa pre študentov prichádzajúcich zo zahraničia je zabezpečená v zariadení STU v Gabčíkove, realizácia karantény týchto študentov je riadená rektorátom. Slovenskí študenti sa nemusia preukazovať (v zelenej fáze) negatívnym testom, ani čestným vyhlásením.

Realizácia praxe

 • Prosím metodikov praxe, aby sa pokúsili zabezpečiť praxe v štandardnom režime. V prípade, že niektoré školy odstúpia od už podpísaných zmlúv, resp. nebudú ochotné prijať našich študentov, obratom ma, prosím, informujte.
 • K praxiam bude vydaný samostatný pokyn a dokumentácia v súvislosti s realizáciou európskeho grantu.

Prevádzka jedálne na PdF

 • Pre prevádzky verejného stravovania bude vydaný samostatný pokyn vedúceho školskej jedálne. Nateraz platí, že rozostupy stolov v jedálni musia byť min. 2 metre a stoly budú pravidelne dezinfikované.
 • Vzhľadom na kapacitu jedálne Vám umožňujem využívať počas obednej prestávky (ak tam nebude iná akcia) zasadačku dekanky, prípadne môžete použiť vlastné kancelárske priestory.

 

Milí kolegovia,

vopred Vám ďakujem za dodržiavanie týchto pokynov a opatrení. Verím, že sa nám podarí zostať čo najdlhšie v tejto fáze. V prípade, že by nastala akákoľvek zmena, budem Vás obratom informovať a zverejním nové opatrenie v zmysle aktuálnych pokynov.

  Ďakujem Peterková