• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 24. 5. 2021, minulý mesiac, aktualizované: 5. 6. 2021, predminulý týždeň

Príkaz rektora TU č. 3/2021

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Trnavskej univerzite v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID‑19

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy, uverejnený na stránke

https://www.​minedu.​sk/​vysoke­‑skoly­‑a­‑studentske­‑domovy­‑aktualizovane­‑13­‑5­‑2021/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

stanovujem

s účinnosťou od 24. mája 2021 základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID‑19 a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní vo forme tohto Príkazu rektora.

Čl. I

Tento Príkaz upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

V prípade, ak je to potrebné, Trnavská univerzita v Trnave konzultuje s miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi protiepidemiologickými opatreniami a odporúčaniami.

Čl. II.

S účinnosťou od 2. 9. 2020 je zriadený permanentný monitorovací a koordinačný orgán (ako súčasť Krízového štábu), ktorého náplňou je sledovanie epidemiologickej situácie, manažment a návrh opatrení na základe odporúčaní v tomto dokumente, prispôsobených pre jednotlivé fakulty, ďalšie súčasti, alebo objekty Trnavskej univerzity v Trnave.

Čl. III.

(1) Tento Príkaz je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy univerzita, či jej súčasť, nemá osobu s podozrením na ochorenie, ani s potvrdeným ochorením COVID‑19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má univerzita, či jej súčasť študenta alebo zamestnanca s potvrdeným ochorením COVID‑19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu niekoľkých potvrdených prípadov COVID‑19 u študentov alebo zamestnancov.

(2) Výstražný systém môže byť použitý na každú súčasť univerzity individuálne. Jeho použitie navrhuje alebo v súlade s vnútornými predpismi univerzity aplikuje permanentný monitorovací a koordinačný orgán univerzity, a to na základe vyhodnotenia epidemiologickej situácie, alebo v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov (najmä RÚVZ a ÚVZ SR).

Čl. IV.

V tejto súvislosti ukladám:

1. POČAS ZELENEJ FÁZY – ktorá nastáva v prípade, že:

 1. na univerzite nie je žiaden podozrivý študent, alebo zamestnanec;
 2. na univerzite je jeden alebo viac študentov alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID‑19 (ani jeden študent/zamestnanec nie je pozitívny).

Dekanom fakúlt

 1. 1 Na vchodových dverách objektov/fakúlt, v ktorých sa uskutočňuje pedagogický proces, zverejniť oznam, za akých podmienok sa študent nemôže zúčastniť pedagogického procesu a ako má v danom prípade postupovať. Zároveň zabezpečiť nasledujúce:
 1. na hlavnej webovej stránke každej fakulty aktualizovať odkaz s názvom „COVID‑19“, ktorý odkazuje na stránku s podrobnými a aktualizovanými informáciami týkajúcimi sa príslušnej fakulty,
 2. všetkým študentom príslušnej fakulty bude zaslaný informačný email o tomto Príkaze rektora TU, pričom v správe budú uvedené aj odkazy na webové stránky „COVID‑19“ danej fakulty a „COVID‑19“ na hlavnej webovej stránke TU. O týchto podmienkach informovať študentov aj na svojom webovom sídle, elektronickou poštou a inými štandardne využívanými komunikačnými kanálmi.
 1. 2 Zvoliť obsah a metódu pedagogického procesu tak, aby boli zaistené aktuálne platné hygienické a protiepidemiologické usmernenia ÚVZ SR a/alebo RÚVZ.
 1. 3 Zvážiť organizovanie podujatí, ktoré nie sú nevyhnutné na činnosť fakulty alebo univerzity (slávnostné otváranie akademického roka, zhromaždenie akademickej obce, akademické obrady a pod.), v prípade ich konania postupovať podľa pokynov ÚVZ SR pre hromadné podujatia (t. j. rúška, hygiena, odstupy, kapacita a pod.). Vydať odporúčanie na obmedzenie spoločenských a obdobných aktivít študentov a zamestnancov konaných v uzavretých priestoroch fakulty, kde je zvýšené riziko prenosu infekcie COVID‑19, až do odvolania.
 1. 4 Zabezpečiť realizáciu zápisu študentov vo forme maximálne znižujúcej riziko šírenia infekcie; v prípade možnosti elektronického zápisu bude tento uprednostnený, v prípade potreby osobného zápisu študentov bude tento realizovaný so zreteľom na ochranu zamestnancov a študentov pred infekciou (napr. individuálny zápis vo vopred dohodnutom čase).
 1. 5 Aktívne upozorniť, osobitne zahraničných študentov, a to v dostatočnom predstihu pred začiatkom vzdelávania, na podmienky vstupu na územie SR, prípadnú povinnosť domácej izolácie na území SR, absolvovania PCR testu, či potrebu preukázania sa negatívnym výsledkom PCR testu pri vstupe na územie SR podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR. Rovnako ich informovať o prípadných osobitných podmienkach, ktoré vyžaduje fakulta s cieľom zabezpečenia bezpečného akademického prostredia.
 1. 6 Aktualizovať vydané pokyny upravujúce podmienky fakulty na obdobie akademického roka 2020/2021 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu fakulty na akademický rok 2020/2021.
 1. 7 Viesť evidenciu nahlásených podozrivých a potvrdených prípadov zamestnancov a študentov. Určiť pracovisko – personálne oddelenie fakulty, zodpovedné za zber údajov, ktorému sú zamestnanci povinní odovzdávať aktuálne informácie. Určiť pracovisko – študijné oddelenie fakulty, zodpovedné za zber údajov, ktorému sú študenti povinní odovzdávať aktuálne informácie.
 1. 8 V prípade, že u študenta alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID‑19, postupovať podľa usmernenia tohto Príkazu, časť Oranžová fáza.

Kvestorke univerzity

 1. 9 Vyžadovať, aby sa prevádzky služieb, ktoré poskytujú v priestoroch univerzity iné subjekty (ako napríklad bufety, predajne kníh) riadili aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR.

Kvestorke univerzity/Technickému úseku Rektorátu

 1. 10 Pri vstupe do jednotlivých objektov zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk.
 1. 11 Zabezpečiť dôkladné čistenie priestorov univerzity/fakulty ako prevenciu šírenia ochorenia COVID‑19 podľa usmernenia ÚVZ SR. Zabezpečiť dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu zamestnancov a študentov. Na prevádzku univerzity zabezpečiť primerané množstvo dezinfekčných stojanov a/alebo bezdotykových dávkovačov na dezinfekciu a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.
 1. 12 Určiť intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika infekcie (zvýšené riziko majú priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je obmedzovaný napr. nosením rúška: toalety, stravovacie zariadenia, telocvične, sprchy) a miesta s vysokou frekvenciou osôb (podľa intervalov určených v bodoch 1.21 a 2.5 tohto Príkazu).

Riaditeľovi Študentského domova

 1. 13 Aktualizovať vydané pokyny upravujúce podmienky ŠD na obdobie akademického roku 2020/2021 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu ŠD na akademický rok 2020/2021.

Riaditeľke Univerzitnej knižnice

 1. 14 Aktualizovať vydané pokyny upravujúce podmienky UK na obdobie akademického roku 2020/2021 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu UK na akademický rok 2020/2021.

Bezpečnostnému technikovi univerzity

 1. 15 Aktualizovať vydané pokyny upravujúce podmienky univerzity na obdobie akademického roku 2020/2021 vo veci podmienok zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestnancov. Podieľať sa na vydaní pokynov uvedených v bode 1.13 tohto Príkazu.

Riaditeľovi Centra informačných systémov

 1. 16 Aktualizovať odkaz s názvom „COVID‑19“ na hlavnej stránke webového sídla TU, kde sú uverejňované a aktualizované všetky potrebné a dostupné informácie pre študentov a zamestnancov TU s linkami na zodpovedajúce webovej stránky fakúlt TU a webovej stránky štátnych orgánov, ktoré informujú o COVID‑19. Cieľom informačného servisu je najmä poskytovať informácie o opatreniach a podmienkach v rámci univerzity a byť orientačným bodom pre študentov a zamestnancov, ktorí môžu mať podozrenie na ochorenie COVID‑19 alebo ho majú potvrdené, čo umožní univerzite mať včasnú informáciu na prijatie potrebných opatrení.

Vedúcej oddelenia pre riadenie ľudských zdrojov Rektorátu

 1. 17 Viesť evidenciu nahlásených podozrivých a potvrdených prípadov zamestnancov. Určiť pracovisko – personálne oddelenie fakulty, zodpovedné za zber údajov, ktorému sú zamestnanci povinní odovzdávať aktuálne informácie.

Vedúcemu Študentskej jedálne

 1. 18 Riadiť sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 1. 19 Určiť intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov Študentskej jedálne na základe rizika infekcie (zvýšené riziko majú priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je obmedzovaný napr. nosením rúška: stravovacie zariadenia) a miesta s vysokou frekvenciou osôb (podľa intervalov určených v bodoch 1.21 a 2.5 tohto Príkazu).

Dekanom fakúlt v súvislosti s organizáciou pedagogického procesu

 1. 20 Pedagogický proces prebieha v štandardnom režime, ďalej dodržiavať nasledujúce:
 • Všetky vzdelávacie aktivity, ktorých povaha to umožňuje, je možné absolvovať aj dištančne alebo využitím kombinovanej metódy.
 • Vysokoškolskí učitelia nosia rúško alebo štít. Od študentov si držia odstup najmenej dva metre.
 • V prípade, že sa vzdelávacej aktivity má zúčastniť viac ako 6 osôb, odporúča sa jej zabezpečenie tak, aby bola maximálne 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri a medzi študentmi boli zabezpečené rozostupy.
 • O skupinách študentov, ktorí absolvujú jednotlivé predmety v rovnakom čase a v rovnakej miestnosti (zoznam krúžkov) sa vedie evidencia a minimalizuje sa neorganizované preraďovanie študentov medzi jednotlivými skupinami. Ak je to možné, skupiny študentov na jednotlivých predmetoch, či v rámci praktickej výučby (napríklad laboratórne cvičenia, semináre, cvičenia) sú rovnaké. Prípadne sa v rámci predmetu vyhotovuje prezenčná listina fyzicky prítomných študentov, umožňujúca v prípade potreby následne kontaktovať študentov (odporúča sa jej uchovanie najmenej jeden mesiac).
 • Medzi jednotlivými hodinami sa zabezpečujú dostatočné prestávky na vyvetranie, prípadne dezinfikovanie priestorov. Vetranie sa aktívne aplikuje pred začiatkom a po skončení každého predmetu.
 • Podľa možností univerzity sa koncentruje vzdelávanie v rámci priestorov tak, aby sa minimalizovalo miešanie študentov z rôznych študijných programov, fakúlt a skupín počas presunu medzi jednotlivými predmetmi (napríklad zabezpečenie vzdelávania len vo vybranom objekte, vo vybraných učebných miestnostiach v rámci jedného študijného programu).
 • Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID‑19, nie sú sankcionovaní za neprítomnosť na hodine, ak túto nie je možné absolvovať dištančne a zdravotný stav im dištančnú účasť umožňuje.

Zamestnancom/Študentom/Technickému úseku Rektorátu

 1. 21 Dodržiavať opatrenia na prevenciu ochorenia COVID‑19:
 • Študent a zamestnanec nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch univerzity, s výnimkou okolností špecifikovaných univerzitou/fakultou (napr. nie u zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo u zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám a pod.; v prípade zmeny podľa aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Študenti, zamestnanci univerzity a verejnosť sa riadia prevádzkovými pokynmi, vnútornými predpismi univerzity/fakulty a opatreniami ÚVZ SR.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina študentov a zamestnancov, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Rukavice na bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napríklad pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii.
 • Toalety sú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) na bezpečné osušenie rúk. Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.
 • Odporúča sa nepoužívať ventilátory a klimatizačné zariadenia, ktoré nie sú jednocestné a vybavené HEPA filtrom.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa študenti a zamestnanci univerzity nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí, terminálové stanice, tlačidla výťahov a pod.).
 • Odporúča sa zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.).
 1. 22 Pri podozrení na ochorenie dodržiavať nasledujúce:
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID‑19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov univerzity, vrátane jej súčastí.
 • Ak sa u študenta alebo zamestnanca univerzity objavia príznaky ochorenia COVID‑19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo pracovného dňa, bezodkladne opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Študent alebo zamestnanec vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho lekára (po telefonickom dohovore), v prípade podozrenia na ochorenie COVID‑19 informuje o svojom stave určeným spôsobom univerzitu/fakultu.
 • V prípade študenta alebo zamestnanca s potvrdeným ochorením COVID‑19 sa riadi univerzita usmerneniami tohto materiálu, časť Oranžová fáza.

Študentom

 1. 23 Nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch univerzity/fakulty, okrem špecifických situácií určených fakultou (napríklad s ohľadom na špecifickú potrebu študenta, ak nosenie rúška nie je v súlade s ochranou a bezpečnosťou pri práci, a pod.).
 1. 24 Dodržiavať pokyny rektora/dekana, ktoré upravujú podmienky prevádzky univerzity/fakulty na akademický rok 2020/2021.
 1. 25 V prípade, že sa u neho vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre príznaky ochorenia COVID‑19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie COVID‑19, bezodkladne o tejto situácii informovať univerzitu/fakultu prostredníctvom určených kontaktov.

2. POČAS ORANŽOVEJ FÁZY – ktorá sa vyhlasuje pre jednotlivú fakultu/súčasť či objekt univerzity, pokiaľ na základe dostupných informácií nie je potrebná pre univerzitu ako celok; nastáva v prípade študenta, zamestnanca fakulty/univerzity alebo zamestnanca prevádzky poskytujúcej služby v priestoroch univerzity s potvrdeným ochorením COVID‑19, či v prípade nariadenia RÚVZ).

Zamestnancom/Študentom

 1. 1 Dodržiavať nasledujúce:

Študenta, či zamestnanca, môže určiť ako podozrivého jedine RÚVZ alebo jeho ošetrujúci lekár (môže nastať aj v prípade, že osoba s podozrením na ochorenie alebo pozitívnym výsledkom testu žije v spoločnej alebo v rovnakej domácnosti ako študent/zamestnanec univerzity). V prípade, že:

 • RÚVZ oznámi univerzite podozrenie výskytu ochorenia u študenta alebo zamestnanca univerzity:
 • univerzita postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny RÚVZ, ktorému poskytuje plnú súčinnosť;
 • študent alebo zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom univerzite, že je u neho potvrdené ochorenie COVID‑19:
 • univerzita bezodkladne kontaktuje RÚVZ a informuje o potvrdení u študenta/zamestnanca,
 • univerzita následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny RÚVZ, ktorému poskytuje plnú súčinnosť.

Študentom

 1. 2 Pri potvrdení na ochorenie v prípade študenta dodržiavať nasledujúce:
 • Študent s potvrdeným ochorením je vylúčený z prezenčnej výučby po dobu aspoň 10 dní, prípadne do usmernenia RÚVZ. Z prezenčnej výučby sa vylúčia aj úzke kontakty študenta (napr. členovia rovnakej študijnej skupiny). Výučba u nich pokračuje dištančnou metódou, ak to charakter predmetu umožňuje alebo v náhradnom termíne.

Zamestnancom

 1. 3 Pri potvrdení ochorenia v prípade zamestnanca dodržiavať nasledujúce:
 •  Zamestnanec s potvrdeným ochorením COVID‑19 zostáva v domácej izolácii. Univerzita vylúči z fyzickej prítomnosti jeho úzke kontakty (napríklad študentov, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, a kolegov so spoločnou pracovnou miestnosťou). Ak sa jedná o vysokoškolského učiteľa a jeho zdravotný stav to umožňuje, počas izolácie pokračuje vo výučbe dištančnou metódou.
 • V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia sa zariadenie uzatvorí do určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ.

Dekanom fakúlt v súvislosti s organizáciou pedagogického procesu

 1. 4 Dodržiavať nasledujúce:
 • Prednášky sú k dispozícii pre študentov prezenčnou aj dištančnou metódou (okrem vylúčených osôb a zabezpečovaných aktivít vylúčenými osobami, tie sa realizujú len dištančne alebo v náhradnom termíne). Dištančná forma je preferovaná. Pokiaľ je nemožné realizovať výučbu distančnou formou je nevyhnutné, aby univerzita prijala adekvátne opatrenia (vyplnenie dotazníka, meranie teploty a pod.) na realizáciu prezenčnej výučby.
 • Praktická výučba (laboratórne cvičenia, semináre, cvičenia, praxe a pod.) prebieha prezenčnou metódou; ak to ich povaha umožňuje, pre preventívne vylúčených študentov sa zabezpečia dištančne.

Zamestnancom/Študentom/Technickému úseku Rektorátu

 1. 5 Dodržiavať opatrenia na prevenciu ochorenia COVID‑19 nad rámec opatrení zelenej fázy:
 • Ak prebieha prezenčné vyučovanie, tak nad rámec predchádzajúcej fázy, platí:
 • Zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít pri výkone pedagogického procesu a drží si odstup najmenej dva metre od študentov.
 • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne a podľa potreby.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa študenti a zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej dvakrát denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne trikrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Možnosť dezinfekcie rúk je zabezpečená na každom poschodí každej budovy fakulty/univerzity v spojovacích bodoch (schodištia, výťahy, vchody).
 • Realizujú sa ďalšie usmernenia a opatrenia permanentného monitorovacieho a koordinačného orgánu univerzity.

3. POČAS ČERVENEJ FÁZY – nastáva pri viac ako dvoch potvrdených COVID‑19 pozitívnych prípadoch bez epidemiologickej súvislosti medzi študentmi a/alebo zamestnancami univerzity alebo jej súčastí. Červená fáza sa aplikuje na príslušné objekty/časti fakulty/univerzity. Zahŕňa opatrenia zelenej a oranžovej fázy.

Študentom/Dekanom fakúlt

 1. 1 V prípade potvrdeného študenta dodržiavať nasledujúce:
 •  Ak sa potvrdia dva a viac prípadov pozitívnych študentov, zváži sa zatvorenie predmetnej fakulty/budovy univerzity.
 • Odporúča sa prerušiť vyučovanie v skupinách/krúžkoch pozitívnych študentov a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia RÚVZ. Na univerzite sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia ÚVZ SR v priestoroch, kde sa COVID‑19 pozitívni študenti zdržiavali v čase 48 hodín pred odberom vzorky na PCR test.
 • Ak sa u niektorej z osôb vylúčených z pedagogického procesu objavia počas zatvorenia univerzity príznaky COVID‑19, dotyčného manažuje jeho lekár.
 • Po ukončení šetrenia RÚVZ sa univerzita vracia do zelenej fázy, ak z odporúčaní a pokynov RÚVZ nevyplýva potreba ponechania červenej alebo oranžovej fázy.

Zamestnancom/Vedúcim zamestnancom

 1. 2 V prípade potvrdeného zamestnanca dodržiavať nasledujúce:
 •  Ak sa potvrdí ochorenie u zamestnanca univerzity, z pedagogického/pracovného procesu sa vylúčia osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia RÚVZ. Na univerzite sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia ÚVZ SR v priestoroch, kde sa COVID‑19 pozitívni zamestnanci zdržiavali v čase 48 hodín pred odberom vzorky na PCR test.
 • Ak sa u niektorého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas zatvorenia univerzity príznaky COVID‑19, dotyčného manažuje jeho lekár. O vzniknutej situácii sa odporúča informovať aj univerzitu.

Dekanom fakúlt v súvislosti s organizáciou pedagogického procesu

 1. 3 Dodržiavať nasledujúce:
 •  Prerušuje sa prezenčná výučba v skupinách študentov, v ktorých sa potvrdilo ochorenie COVID‑19. Priestory, v ktorých sa uskutočňovalo ich vzdelávanie, sa do dezinfekcie vylúčia z používania. Výučba v tomto prípade prebieha len dištančnou metódou, predmety, pre ktoré to nie je možné, sa uskutočnia v náhradných termínoch. O obnove prezenčného vzdelávania univerzita rozhodne po zvážení aktuálnej hygienickej a protiepidemiologickej situácie a prípadnej konzultácie s RÚVZ.
 • Úplný zákaz zhromažďovania a zhlukovania osôb s akýmkoľvek cieľom, v interiéri aj exteriéri areálu univerzity.

Čl. V. Zrušovacie ustanovenia

Týmto Príkazom sa ruší Príkaz rektora TU č. 6/2020.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 24. 5. 2021.

Čl. VII. Prílohy

Príloha č. 1 – Covid Automat pre vysoké školy, uverejnený na stránke https://www.​truni.​sk/​covid­‑19 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

V Trnave 24. 5. 2021 ………………………………………… 
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor TU v Trnave