• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 1. 2021, tento rok, aktualizované: 3. 5. 2021, tento rok

zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV­‑19

 

V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020 a uznesením č. 30 zo dňa 17. januára 2021 uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 8/202, ako aj a v súlade s Vyhláškou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 21. 1. 2021, uverejnenou vo Vestníku vlády Slovenskej republiky roč. 31, čiastka 8 (ďalej len „vyhláška“) a v nadväznosti na Príkaz rektora TU č. 1/2021 o regulovanom prístupe na pracoviská umiestnené v budovách TU v Trnave a súčasti opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV­‑19, vydávam

  
tento príkaz, 
 

ktorým zakazujem vstup do vonkajších aj vnútorných priestorov všetkých budov Trnavskej univerzity v Trnave zamestnancom a študentom univerzity.

  
I. 
 

(1) V zmysle § 2, ods. 2 vyhlášky sa tento zákaz nevzťahuje na:
  a) zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID­‑19 vykonaného v období od 6. februára 2021 a ktorého platnosť zodpovedá aktuálne platnému režimu opatrení podľa systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS­‑CoV­‑2 (COVID­‑19) Alert (ďalej len COVID automat);
  pracovný režim zamestnancov (práca z domácnosti, práca priamo na pracovisku, prekážka v práci na strane zamestnávateľa atď.) určuje v súlade s aktuálne platným režimom opatrení podľa COVID automatu a podľa rozpisu prítomnosti zamestnancov na pracoviskách TU v Trnave, odsúhlaseného rektorom TU, resp. dekankou/dekanom fakulty, priamy nadriadený,
b) zamestnancov a študentov, ktorí prekonali ochorenie COVID­‑19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
c) zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID­‑19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
d) zamestnancov a študentov, ktorí boli zaočkovaní proti ochoreniu COVD­‑19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
e) zamestnancov a študentov, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID­‑19,
f) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
g) zamestnancov a študentov, ktorí boli počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo boli uznaní za dočasne práceneschopných z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemuseli sa podrobiť testu na ochorenie COVID­‑19.
(2) S cieľom overenia, že sa na zamestnanca a študenta nevzťahuje zákaz vstupu podľa ods. 1, pís. a – g, sú zamestnávateľ a škola oprávnení (§ 2, ods. 3 vyhlášky) požadovať od zamestnancov a študentov vstupujúcich na pracovisko alebo do iných priestorov univerzity predloženie prislúchajúceho dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedených v ods. 1, pís. a – g tohto Príkazu. Do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.
(3) Predloženie dokladu podľa ods. 1, pís. b – g možno nahradiť v prípadoch podľa ods. 1, pís. b – g potvrdením o výnimke podľa prílohy tohto Príkazu, vystaveného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec/študent uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
(4) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke možno nahradiť aj písomným čestným vyhlásením o tom, že zamestnanec, resp. študent, ktorého sa výnimka dotýka, patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT­‑PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jeho (jej) čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
(5) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci1.
(6) Výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave, stanovené podľa vyhlášky a ods. 1 tohto príkazu, sú povinní preukázať aj zamestnanci vo veku nad 65 rokov (§ 2, ods. 2 vyhlášky).

 


1 § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  
II. 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Dekani fakúlt a kvestorka univerzity zabezpečia, aby na všetkých vstupoch do budov Trnavskej univerzity v Trnave boli viditeľne umiestnené oznamy o zákaze vstupu a o výnimkách z tohto zákazu podľa tohto príkazu.
(2) Dekani fakúlt a kvestorka univerzity zabezpečia kontrolu prislúchajúcich dokladov a potvrdení, ktorými sú zamestnanci a študenti povinní preukazovať niektorú zo skutočností uvedených v ods. 1, pís. a – g tohto príkazu, a to hneď pri vstupe do budovy.
(3) Riaditeľka univerzitnej knižnice vydá usmernenie súvisiace s prevádzkou knižnice v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú prácu knižníc.
(4) Ustanovenia príkazu č. 1/2021, ktoré nie sú spresnené či inak zasiahnuté ustanoveniami tohto príkazu, zostávajú v platnosti.

  
III. 
Účinnosť 
 

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 27. januára 2021.

V Trnave: ……………………… prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 


 

Príloha k Príkazu rektora č. 2/2021

 

Potvrdenie o výnimke

 

Meno: ……………………………………
Priezvisko: ………………………………
Dátum narodenia: ………………………

 

Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT­‑PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike.

 

V ………………………………
Dňa: …………………………
  ……………………………………… 
pečiatka a podpis lekára

 


 

Dodatok č. 1

k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV­‑19

 

V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020 a v súlade s časťou B 1, ods. 2 uznesenia č. 30 zo dňa 17. januára 2021 uverejneného v zbierke zákonov pod číslom 8/202,

sa v časti I, Príkazu rektora č 2/2021 (ďalej len Príkaz), v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity TU, mení znenie ods. a) takto:

a) zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID­‑19 vykonaného v období od 27. januára 2021.

 

Ostatné časti Príkazu zostávajú nezmenené.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 3. 2. 2021.

 

V Trnave: 3. 2. 2021 prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 


 

Dodatok č. 2

k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom SARS­‑CoV­‑2

V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020 a v súlade s časťou B 1, ods. 2 uznesenia č. 30 zo dňa 17. januára 2021 uverejneného v zbierke zákonov pod číslom 8/202,

sa v časti I, Príkazu rektora č 2/2021 (ďalej len Príkaz), v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity TU, mení znenie ods. a) takto:

a) Zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID­‑19 vykonaného v období od 6. februára 2021 a ktorého platnosť zodpovedá aktuálne platnému režimu opatrení podľa systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS­‑CoV­‑2 (COVID­‑19) Alert (ďalej len COVID automat).
b) Pracovný režim zamestnancov (práca z domácnosti, práca priamo na pracovisku, prekážka v práci na strane zamestnávateľa atď.) určuje v súlade s aktuálne platným režimom opatrení podľa COVID automatu a podľa rozpisu prítomnosti zamestnancov na pracoviskách TU v Trnave, odsúhlaseného rektorom TU, resp. dekankou/dekanom fakulty, priamy nadriadený.

 

Ostatné časti Príkazu zostávajú nezmenené.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 8. 2. 2021.

V Trnave: 5. 2. 2021 prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

Dodatok č. 3

k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV­‑19

V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020, v súlade s časťou B.1. uznesenia č. 123 z 28. 2. 2021 uverejneného pod číslom 3801/2021, a v súlade s aktuálne platnou vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, zverejnenou vo vestníku vlády SR pod č. 19/2021 (ďalej len „Vyhláška“) sa v časti I, Príkazu rektora č. 2/2021 (ďalej len „Príkaz“), v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave, mení:

1. znenie ods. 1) takto:

(1) „V zmysle § 2 ods. 1 až 4 Vyhlášky sa tento zákaz nevzťahuje na:
a) Zamestnanca, ktorý sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a negatívnym výsledkom RT­‑PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID­‑19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID­‑19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID­‑19.
b) Študenta, ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT­‑PCR testu na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 7 dní, alebo ktorý prekonal ochorenie COVID­‑19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID­‑19.
c) Osobu na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, ktorása preukáže negatívnym výsledkom RT­‑PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID­‑19 amá o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID­‑19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID­‑19.“

2. znenie ods. 2) takto:

(2) „S cieľom overenia overenia, že sa na osoby uvedené v ods. 1 nevzťahuje zákaz vstupu do budov univerzity podľa ods. 1 písm. a) až c), je Trnavská univerzita v Trnave oprávnená požadovať od osôb uvedených v ods. 1 vstupujúcich do priestorov univerzity predloženie prislúchajúceho dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedených v ods. 1 tohto Príkazu. Do tohto dokladu je univerzita oprávnená nahliadnuť.“

3. znenie ods. 3) takto:

(3) „Predloženie dokladu v prípadoch ak osoba podľa ods. 1 písm. a) až c) prekonala ochorenie COVID­‑19, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID­‑19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID­‑19, možno nahradiť potvrdením o výnimke podľa prílohy tohto Príkazu, vystaveného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba podľa ods. 1 písm. a) až c) uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.“

4. Za odsek 6 doplniť nový odsek 7 v tomto znení:

a) „S platnosťou od 3. 3. 2021 budú zamestnanci všetkých súčastí univerzity, u ktorých charakter ich dohodnutej práce umožňuje vykonávať prácu z domácnosti pracovať v pracovnom režime práce z domácnosti. Prácu na pracovisku môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná na základe potvrdenia o nariadenom výkone práce na pracovisku vydaného zamestnávateľom. Vyplnené tlačivo (príloha č. 1 tohto príkazu) zasielajte elektronicky rektorovi univerzity, resp. dekanom fakúlt. V prípade rektorátu a univerzitných pracovísk zasielajú vyplnené tlačivá vedúci zamestnanci za svojich podriadených na adresu: adresa elektronickej pošty. Podpísané tlačivá budú distribuované späť zamestnancom prostredníctvom pracoviska podateľne. Za prácu v režime práca z domácnosti patrí zamestnancovi mzda vo výške 100 % funkčného platu.
b) Zamestnancom, u ktorých charakter ich dohodnutej práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti a ich prítomnosť na pracovisku nie je odôvodnená, bude v zmysle § 250b ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov oznámená „prekážka v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku (funkčného platu), najmenej však v sume minimálnej mzdy.“
c) Pracovný režim zamestnancov (práca z domácnosti, práca priamo na pracovisku, prekážka v práci na strane zamestnávateľa atď.) určuje v súlade s aktuálne platným režimom opatrení podľa COVID automatu a podľa rozpisu prítomnosti zamestnancov na pracoviskách TU v Trnave, odsúhlaseného rektorom TU, resp. dekanom fakulty, priamy nadriadený.

V časti II Príkazu, v ktorej sú uvedené Spoločné, prechodné a záverečné ustanoveniasa mení znenie ods. 2 takto:

„Dekani fakúlt a kvestorka univerzity zabezpečia kontrolu prislúchajúcich dokladov a potvrdení, ktorými sú zamestnanci a študenti povinní preukazovať niektorú zo skutočností uvedených v časti I ods. 1 písm. a) až c) tohto Príkazu, a to hneď pri vstupe do budovy.“

 

Ostatné časti Príkazu zostávajú nezmenené.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 3. 3. 2021.

 

V Trnave 3. 3. 2021 prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 k Príkazu rektora č. 2/2021

 

Potvrdenie 
zamestnávateľa o nevyhnutnej prítomnosti a výkone práce zamestnanca na pracovisku

 

zamestnávateľ: Trnavská univerzita v Trnave*
sídlo: Hornopotočná 23, 918 43  Trnava
súčasť:  
sídlo súčasti:  
IČO: 31825249
v zastúpení: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor univerzity
   
kontakty: e‑mail: adresa elektronickej pošty,
  tel. č.: 033 5939111

(ďalej len „zamestnávateľ“)

 

potvrdzuje, že

zamestnanec:  
dátum narodenia:  
adresa bydliska, z ktorého zamestnanec 
dochádza do zamestnania:
 

(ďalej len „zamestnanec“)

 

je ku dňu vydania tohto potvrdenia zamestnancom Trnavskej univerzity v Trnave s miestom pracoviska na adrese …………………………………………………………………

V zmysle uznesenia vlády SR č. 123 zo dňa 28. 2. 2021 zverejneného pod číslom 3801/2021 zamestnávateľ potvrdzuje, že charakter dohodnutej práce zamestnanca vyžaduje jeho prítomnosť na pracovisku a výkon práce priamo na pracovisku.

Zamestnanec bude prácu vykonávať na pracovisku v týchto dňoch pracovného týždňa: ………

v čase od – do: …………

Toto potvrdenie sa zamestnancovi vydáva na účely preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce a späť ako súčasť opatrení prijatých v Dodatku č. 3 k Príkazu rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2021 zo dňa 3. 3. 2021, ktorý je zverejnený na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave www.​truni.​sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

   
  (pečiatka a podpis)
   
V Trnave 3. 3. 2021 ………………………………………… 
meno, priezvisko, tituly rektora/dekana

 

Dodatok č. 4

k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV­‑19

 

V súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (ďalej len „Vyhláška č. 99/2021 V. v.“),

sa do časti I,

Príkazu rektora č. 2/2021, v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave, vkladá ods. (8) v nasledujúcom znení:

Všetkým zamestnancom a osobám, ktoré majú výnimku zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave podľa tohto príkazu, sa nariaďuje s cieľom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1, v priestoroch všetkých interiérov budov TU v Trnave.

V zmysle § 1 ods. 2 písm. i) Vyhláška č. 99/2021 V. v. sa povinnosť podľa predchádzajúcej vety nevzťahuje na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

 

Tento Dodatok nadobúda účinnosť 15. 3. 2021.

 

V Trnave 11. 3. 2021 prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

Dodatok č. 5

k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom SARS­‑CoV­‑2

V súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „Vyhláška č. 187/2021“) a s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 175/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (ďalej len „Vyhláška č. 175/2021“)

vydávam tento dodatok č. 5 k Príkazu rektora č. 2/2021 (ďalej len „Príkaz“),

ktorým v období od 19. 4. 2021 do 28. 4. 2021 zakazujem vstup do vonkajších a vnútorných priestorov všetkých budov Trnavskej univerzity v Trnave zamestnancom a študentom univerzity.

V časti I. Príkazu, v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu zamestnancov do budov Trnavskej univerzity v Trnave, sa mení:

1. znenie ods. (1) Príkazu takto:

„(1) V zmysle § 2 ods. 3 Vyhlášky č. 187/2021 sa tento zákaz nevzťahuje od 19. 4. 2021 do 28. 4. 2021 na:

a) Zamestnanca, ktorý sa v zmysle pravidiel platných pre okres zaradený COVID automatom do II. stupňa varovania, preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 14 dní.
b) Študenta, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 7 dní.
c) Osobu na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, resp. osobu vstupujúcu do budov univerzity na výkon iných pracovných povinností, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 7 dní.
d) Zákaz podľa písm. a) až c) tohto odseku sa ďalej nevzťahuje na:
  i. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID­‑19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
  ii. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID­‑19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
  iii. osobu zaočkovanú:
  1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID­‑19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID­‑19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID­‑19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID­‑19,
  iv. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID­‑19,
  v. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  vi. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
  vii. osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18. dní aspoň 10. dní v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID­‑19.“

2. znenie ods. (2) Príkazu takto:

V súlade s § 2 ods. 6 Vyhlášky č. 187/2021, s cieľom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa ods. (1) písm. a) až d) tohto Príkazu je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu na ochorenie COVID­‑19, potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID­‑19 alebo prislúchajúceho dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa ods. (1) tohto Príkazu; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

3. znenie ods. (3) Príkazu takto:

V súlade s § 2 ods. 7 Vyhlášky č. 187/2021, predloženie dokladu podľa § 2 ods. 6 možno nahradiť v prípadoch podľa ods. (1) písm. d) pododseky i., ii., a iv. až vii. tohto Príkazu potvrdením o výnimke podľa prílohy vyhlášky alebo potvrdením o výnimke podľa obdobnej prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec/študent uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

4. znenie ods. (4) Príkazu takto:

Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia možno nahradiť v prípadoch podľa ods. (1) písm. d) pododseky iv. až vii. písomným čestným vyhlásením zamestnanca príp. študenta, ktorého sa výnimka dotýka, že patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT­‑PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

5. znenie ods. (5) Príkazu takto:

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa ods. (1), pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek (podľa § 2 ods. 5 vyhlášky č. 187/2021), je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

6. znenie ods. (8) Príkazu takto:

„(8) V zmysle § 2 ods. 1 Vyhlášky č. 175/2021 sa všetkým zamestnancom a osobám, ktoré majú výnimku zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave podľa tohto príkazu, nariaďuje požívať respirátor; respirátorom sa v zmysle § 1 Vyhlášky č. 175/2021rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu, alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.

V zmysle § 2 ods. 2 písm. j) Vyhlášky č. 175/2021 sa povinnosť podľa predchádzajúcej vety tohto odseku nevzťahuje na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. V zmysle § 2 ods. 3 písm. e) a f) Vyhlášky č. 175/2021 použitie respirátora podľa prvej vety tohto odseku možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade

  1. zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
  2. zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.“

7. znenie ods. 7a):

S platnosťou od 19. 4. 2021 ukladám dekanom fakúlt a kvestorke univerzity:

Umožniť zamestnancom v ich riadiacej pôsobnosti vykonávať prácu v kombinovanom režime práca na pracovisku a práca z domácnosti. Druh pracovného režimu v týždni dohodnúť so zamestnancov v zmysle platných ustanovení zákonníka práce.

Prácu na pracovisku umožniť vykonávať zamestnancom len na základe potvrdenia o nariadenom výkone práce na pracovisku vydaného zamestnávateľom. Vyplnené tlačivo (príloha č. 1 tohto príkazu) zasielajte elektronicky rektorovi univerzity (dekani, kvestorka a zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti rektora), resp. dekanom fakúlt.

V prípade rektorátu a univerzitných pracovísk zasielajú vyplnené tlačivá vedúci zamestnanci za svojich podriadených na adresu: rektor@truni.sk. Podpísané tlačivá budú distribuované späť zamestnancom prostredníctvom pracoviska podateľne. Za prácu v režime práca z domácnosti patrí zamestnancovi mzda vo výške 100 % funkčného platu.

Ostatné časti Príkazu zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 19. 4. 2021.

V Trnave: 19. 4. 2021 prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

Príloha č. 1 (k Dodatku č. 5 k Príkazu rektora č. 2/2021)

 

Potvrdenie 
zamestnávateľa o nariadenom výkone práce na pracovisku vydaného zamestnávateľom

 

zamestnávateľ: Trnavská univerzita v Trnave*
sídlo: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
súčasť:  
sídlo súčasti:  
IČO: 31825249
v zastúpení: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor univerzity
   
kontakty: e‑mail: adresa elektronickej pošty,
  tel. č.: 033 5939 111

 

(ďalej len „zamestnávateľ“)

potvrdzuje, že

zamestnanec:  
dátum narodenia:  
adresa bydliska, 
z ktorého zamestnanec 
dochádza do zamestnania:
 

(ďalej len „zamestnanec“) je ku dňu vydania tohto potvrdenia zamestnancom Trnavskej univerzity v Trnave s hlavným miestom pracoviska na adrese Hornopotočná 23, 918 43 Trnava a na ďalších miestach pracovísk na adresách: Hollého 8 Trnava, Univerzitné nám. 1 Trnava, Kollárová 10 Trnava, Priemyselná 4 Trnava, Rybníková 13A Trnava.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 203 zo dňa 16. 4. 2021 zamestnávateľ potvrdzuje, že charakter dohodnutej práce zamestnanca vyžaduje jeho prítomnosť na pracovisku a výkon práce priamo na pracovisku.

Zamestnanec bude prácu vykonávať na pracovisku v týchto dňoch pracovného týždňa:

pondelok, v čase od – do: 8:00 – 16:00 hodiny

Toto potvrdenie sa zamestnancovi vydáva na účely preukázania výnimky zo zákazu vychádzania na cestu do práce a späť ako súčasť opatrení prijatých v Dodatku č. 5 k Príkazu rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2021 zo dňa 27. 1. 2021, ktorý je zverejnený na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave www.truni.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

(pečiatka a podpis)

   
   
V Trnave …………………………………………
  Meno, priezvisko, tituly rektora/dekana

 

Dodatok č. 6

k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom SARS­‑CoV­‑2

V súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 30. 4. 2021 (ďalej len „Vyhláška č. 200/2021“)

vydávam tento dodatok č. 6 k Príkazu rektora č. 2/2021 (ďalej len „Príkaz“),

ktorým v období od 3. 5. 2021 do 28. 5. 2021 zakazujem vstup do vonkajších a vnútorných priestorov všetkých budov Trnavskej univerzity v Trnave zamestnancom a študentom univerzity.

V časti I. Príkazu, v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu zamestnancov a študentov do budov Trnavskej univerzity v Trnave, sa mení:

1. znenie ods. (1) písm. a) Príkazu takto:

a) Zamestnanca, ktorý v zmysle pravidiel platných pre okres zaradený COVID automatom do II. stupňa varovania, v čase od 1.00 hod. do 21.00 hod. vstupuje na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa na základe nariadenia nadriadeného o výkone práce na pracovisku.
b) Zamestnanca, ktorý sa v zmysle pravidiel platných pre okres zaradený COVID automatom do II. stupňa varovania, v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 14 dní.
c) Študenta, ktorému bola v zmysle citovanej vyhlášky povolená účasť na výučbe alebo vykonaní odbornej praxe a ktorý sa v zmysle pravidiel platných pre okres zaradený COVID automatom do II. stupňa varovania, v čase od 21.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 7 dní.
d) Študenta, ktorý vstupuje do budovy s cieľom návštevy knižnice alebo kvôli absolvovaniu individuálnej konzultácie s vyučujúcim, ak sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID­‑19 nie starším ako 7 dní.
e) Zákaz podľa písm. a) až c) tohto odseku sa ďalej nevzťahuje na:
  i. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID­‑19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
  ii. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID­‑19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
  iii. osobu zaočkovanú:
    1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID­‑19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
    2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID­‑19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
    3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID­‑19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID­‑19,
  iv. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID­‑19,
  v. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  vi. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
  vii. osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18­‑tich dní aspoň 10 dní v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID­‑19.“

 

2. znenie ods. 7a):

S platnosťou od 3. 5. 2021 ukladám dekanom fakúlt, prorektorom, kvestorke univerzity a riaditeľom univerzitných pracovísk:

Umožniť zamestnancom v ich riadiacej pôsobnosti vykonávať prácu v kombinovanom režime práca na pracovisku a práca z domácnosti, a to s prevahou výkonu práce na pracovisku. Druh pracovného režimu v týždni dohodnúť so zamestnancom v zmysle platných ustanovení zákonníka práce.

 

Ostatné časti Príkazu zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 3. 5. 2021.

V Trnave: 3. 5. 2021 prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave