• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 1. 2021, minulý mesiac, aktualizované: 5. 2. 2021, tento mesiac

zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV­‑19

 

V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020 a uznesením č. 30 zo dňa 17. januára 2021 uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 8/202, ako aj a v súlade s Vyhláškou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 21. 1. 2021, uverejnenou vo Vestníku vlády Slovenskej republiky roč. 31, čiastka 8 (ďalej len „vyhláška“) a v nadväznosti na Príkaz rektora TU č. 1/2021 o regulovanom prístupe na pracoviská umiestnené v budovách TU v Trnave a súčasti opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV­‑19, vydávam

  
tento príkaz, 
 

ktorým zakazujem vstup do vonkajších aj vnútorných priestorov všetkých budov Trnavskej univerzity v Trnave zamestnancom a študentom univerzity.

  
I. 
 

(1) V zmysle § 2, ods. 2 vyhlášky sa tento zákaz nevzťahuje na:
  a) zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID­‑19 vykonaného v období od 6. februára 2021 a ktorého platnosť zodpovedá aktuálne platnému režimu opatrení podľa systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS­‑CoV­‑2 (Covid­‑19) Alert (ďalej len Covid automat);
  pracovný režim zamestnancov (práca z domácnosti, práca priamo na pracovisku, prekážka v práci na strane zamestnávateľa atď.) určuje v súlade s aktuálne platným režimom opatrení podľa Covid automatu a podľa rozpisu prítomnosti zamestnancov na pracoviskách TU v Trnave, odsúhlaseného rektorom TU, resp. dekankou/dekanom fakulty, priamy nadriadený,
  (aktualizované dodatkom č. 2 nižšie)
b) zamestnancov a študentov, ktorí prekonali ochorenie COVID­‑19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
c) zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID­‑19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
d) zamestnancov a študentov, ktorí boli zaočkovaní proti ochoreniu COVD­‑19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
e) zamestnancov a študentov, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID­‑19,
f) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
g) zamestnancov a študentov, ktorí boli počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo boli uznaní za dočasne práceneschopných z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemuseli sa podrobiť testu na ochorenie COVID­‑19.
(2) S cieľom overenia, že sa na zamestnanca a študenta nevzťahuje zákaz vstupu podľa ods. 1, pís. a – g, sú zamestnávateľ a škola oprávnení (§ 2, ods. 3 vyhlášky) požadovať od zamestnancov a študentov vstupujúcich na pracovisko alebo do iných priestorov univerzity predloženie prislúchajúceho dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedených v ods. 1, pís. a – g tohto Príkazu. Do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.
(3) Predloženie dokladu podľa ods. 1, pís. b – g možno nahradiť v prípadoch podľa ods. 1, pís. b – g potvrdením o výnimke podľa prílohy tohto Príkazu, vystaveného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec/študent uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
(4) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke možno nahradiť aj písomným čestným vyhlásením o tom, že zamestnanec, resp. študent, ktorého sa výnimka dotýka, patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT­‑PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jeho (jej) čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
(5) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci1.
(6) Výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave, stanovené podľa vyhlášky a ods. 1 tohto príkazu, sú povinní preukázať aj zamestnanci vo veku nad 65 rokov (§ 2, ods. 2 vyhlášky).

 


1 § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  
II. 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Dekani fakúlt a kvestorka univerzity zabezpečia, aby na všetkých vstupoch do budov Trnavskej univerzity v Trnave boli viditeľne umiestnené oznamy o zákaze vstupu a o výnimkách z tohto zákazu podľa tohto príkazu.
(2) Dekani fakúlt a kvestorka univerzity zabezpečia kontrolu prislúchajúcich dokladov a potvrdení, ktorými sú zamestnanci a študenti povinní preukazovať niektorú zo skutočností uvedených v ods. 1, pís. a – g tohto príkazu, a to hneď pri vstupe do budovy.
(3) Riaditeľka univerzitnej knižnice vydá usmernenie súvisiace s prevádzkou knižnice v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú prácu knižníc.
(4) Ustanovenia príkazu č. 1/2021, ktoré nie sú spresnené či inak zasiahnuté ustanoveniami tohto príkazu, zostávajú v platnosti.

  
III. 
Účinnosť 
 

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 27. januára 2021.

V Trnave: ……………………… prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 


 

Príloha k Príkazu rektora č. 2/2021

 

Potvrdenie o výnimke

 

Meno: ……………………………………
Priezvisko: ………………………………
Dátum narodenia: ………………………

 

Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT­‑PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike.

 

V ………………………………
Dňa: …………………………
  ……………………………………… 
pečiatka a podpis lekára

 


 

Dodatok č. 1

k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV­‑19

 

V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020 a v súlade s časťou B 1, ods. 2 uznesenia č. 30 zo dňa 17. januára 2021 uverejneného v zbierke zákonov pod číslom 8/202,

sa v časti I, Príkazu rektora č 2/2021 (ďalej len Príkaz), v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity TU, mení znenie ods. a) takto:

a) zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID­‑19 vykonaného v období od 27. januára 2021.

 

Ostatné časti Príkazu zostávajú nezmenené.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 3. 2. 2021.

 

V Trnave: 3. 2. 2021 prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 


 

Dodatok č. 2

k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom SARS­‑CoV­‑2

V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020 a v súlade s časťou B 1, ods. 2 uznesenia č. 30 zo dňa 17. januára 2021 uverejneného v zbierke zákonov pod číslom 8/202,

sa v časti I, Príkazu rektora č 2/2021 (ďalej len Príkaz), v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity TU, mení znenie ods. a) takto:

a) Zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID­‑19 vykonaného v období od 6. februára 2021 a ktorého platnosť zodpovedá aktuálne platnému režimu opatrení podľa systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS­‑CoV­‑2 (Covid­‑19) Alert (ďalej len Covid automat).
b) Pracovný režim zamestnancov (práca z domácnosti, práca priamo na pracovisku, prekážka v práci na strane zamestnávateľa atď.) určuje v súlade s aktuálne platným režimom opatrení podľa Covid automatu a podľa rozpisu prítomnosti zamestnancov na pracoviskách TU v Trnave, odsúhlaseného rektorom TU, resp. dekankou/dekanom fakulty, priamy nadriadený.

 

Ostatné časti Príkazu zostávajú nezmenené.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 8. 2. 2021.

V Trnave: 5. 2. 2021 prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave