• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 1. 10. 2020, minulý rok

Zmena organizácie a podmienok pedagogického procesu na Trnavskej univerzite 
v Trnave pre prevenciu nákazy COVID­‑19

 

v nadväznosti na príkaz rektora TU č. 7/2020 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV­‑19 a v súlade s § 108e ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, ako aj s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva SR, vydávam s účinnosťou od pondelka 5. októbra 2020 príkaz na zmenu formy poskytovania študijných programov z prezenčnej a kombinovanej na dištančnú, a to v podobe on­‑line vyučovania na všetkých fakultách Trnavskej univerzity v Trnave.

V tejto súvislosti ukladám:

Dekanom fakúlt:

 1. Zabezpečiť vyučovanie v režime on­‑line tak, aby sa uskutočňovalo v čase, ktorý určuje platný rozvrh hodín fakúlt pre jednotlivé predmety a vyučujúcich.
 2. Výnimku majú predmety, pri ktorých forma on­‑line vyučovania nie je možná. Tie je potrebné zabezpečiť na základe vlastného rozhodnutia priamo v budove fakulty, resp. v mieste realizácie takéhoto predmetu, pri dodržaní všetkých aktuálne platných hygienických pravidiel a pravidiel núdzového stavu.
 3. Prax študentov, ktorá je súčasťou akreditovanej podoby študijného programu, uskutočniť podľa podmienok a pravidiel dohodnutých partnerskými pracoviskami, na ktorých sa prax študentov uskutočňuje, pri dodržaní aktuálne platných hygienických pravidiel a pravidiel núdzového stavu.
 4. Určiť pracovný režim administratívnych, vedecko­‑pedagogických a výskumných zamestnancov tak, aby im režim práce z domácnosti, bol udelený len vo výnimočných prípadoch a na základe písomného súhlasu dekana fakulty.
 5. Umožniť okrem konzultácií formou on­‑line aj kontaktné konzultácie študentov s vyučujúcimi, a to predovšetkým v prípade študentov, ktorí pracujú na záverečných prácach v jednotlivých stupňoch štúdia, pri dodržaní aktuálne platných hygienických pravidiel a pravidiel núdzového stavu a pravidiel individuálnej ochrany zdravia zúčastnených.
 6. Zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov, v ktorých sa bude uskutočňovať praktická časť vyučovania, priestorov so zvýšeným pohybom pracovníkov, toaliet a spoločných priestorov.

Pokyny pri vzdelávacích aktivitách v zmysle bodov 2, 3 a 5 týkajúce sa koncentrácie osôb:

 • zhromažďovanie osôb v uzavretých vnútorných priestoroch (prednášková miestnosť, aula a pod.) neprekračuje max. kapacitu 50 osôb,
 • zhromažďovanie osôb v uzavretých vnútorných priestoroch (prednášková miestnosť, aula a pod.) v jednom okamihu neprekračuje max. koncentráciu 1 osoba na 10 m² plochy určenej pre osoby,
 • odstupy medzi pedagogickým zamestnancom a študentami min. 2 m,
 • sú zabezpečené rozostupy medzi študentmi (šachovnicové sedenie, sedenie v každom druhom rade a pod.).

Kvestorke univerzity:

 1. Zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov centrálnej budovy Trnavskej univerzity so zvýšeným pohybom pracovníkov, dezinfekciu toaliet a spoločných priestorov a budovy Adalbertinum v prípade, že sa v nej budú uskutočňovať pracovné aktivity študentov, pre ktoré platí výnimka uvedená v bode 2, v časti tohto Príkazu, určenej dekanom fakúlt.
V Trnave: 1. 10. 2020 prof. PaedDr. René Bílik, CSc. v. r. 
rektor TU v Trnave