• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 11. 2. 2021, tento rok

 

Milí kolegovia, milí študenti,

žiaľ situácia s pandémiou koronavírusu sa nezlepšuje, ale začiatok letného semestra sa nezadržateľne blíži. Preto som nútená vydať nasledujúce opatrenia k organizácii a realizácii letného semestra akademického roku 2020/21.

 

Výučba

Výučba v dennej, externej forme, ale aj v programoch DPŠ a rozširujúceho štúdia prebieha podľa zverejneného rozvrhu hodín. Prebieha dištančne, online formou, s využitím vzdelávacích softvérov MS Teams a Moodle. Ak by situácia umožnila prezenčné vzdelávanie, bude Vás okamžite informovať, avšak v tomto semestri takúto zmenu nepredpokladám.

Výučba v letnom semestri 2020/21 v zmysle platného harmonogramu trvá od 15. 2. 2021 do 14. 5. 2021.

Výnimkou sú študenti končiacich ročníkov, výučba študentov 3. ročníka Bc. končí 23. 4. 2021 a pre študentov 2. Mgr. končí 16. 4. 2021.

V termíne od 31. 3. do 6. 4. 2021 budú Veľkonočné prázdniny, v čase prázdnin výučba online formou nebude prebiehať.

Rozvrh hodín je možné na základe požiadavky vyučujúceho meniť v prvých dvoch týždňoch semestra (do 26. 2. 2021), ak sa tým nezasiahne do rozvrhu ostatných kolegov, resp. rozvrhu iných študentov. Po tomto termíne je už rozvrh platný a nemenný.

V termíne od 15. 2. 2021 do 19. 2. 2021 môžu študenti, na predpísanom tlačive, požiadať svoju študijnú referentku o doplnenie, resp. vymazanie predmetu.

Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov zhromaždí príslušná sekretárka katedry a zabezpečí ich zverejnenie na webovej stránke fakulty do 20. 2. 2021. Študijný poradcovia si stanovia aj samostatné konzultačné hodiny na túto činnosť.

Prax

Prax je možné realizovať na zmluvných cvičných školách, buď prezenčne (v prípade otvorených škôl a školských zariadení), alebo online formou. Súvislá prax v treťom ročníku sa dá realizovať aj ako zdieľanie a rozbor videí vyučovacích hodín a organizovanie konzultácií, diskusií s pedagógmi, resp. riadiacimi pracovníkmi škôl.

Priebežnú a súvislú prax je možné realizovať aj cez doučovanie, v mieste bydliska, podieľať sa na online vzdelávaní, či už prípravou dokumentov na online vzdelávanie, alebo jeho načúvaním alebo aj jeho realizáciou – výstupu.

Realizáciu praxe zabezpečujú didaktici katedier.

Odovzdávanie prác

Termíny odovzdávania prác:

  • bakalárske 23. 4. 2021,
  • magisterské 16. 4. 2021,
  • projekt dizertačnej práce 30. 4. 2021,
  • dizertačné práce 30. 4. 2021,
  • DPŠ 7. 5. 2021.

Pre všetky typy prác je možné použiť aj náhradný termín odovzdávanie práce: 30. 6. 2021 s obhajobou v augustovom termíne (ak bude tento termín použitý prvýkrát, bude považovaný za riadny termín).

Práce sa budú odovzdávať online. Zadanie práce vytlačíte do PDF dokumentu z MAISu a bez podpisu vložíte do svojich prác. Práce nahráte v termíne do centrálneho registra prác, odošlete ich na export, vygenerujete si dokumenty. Školitelia a oponenti posúdia práce na základe elektronickej verzie v EZP a prostredníctvom tohto systému aj odovzdajú posudky (nahraním do EZP).

Zverejnenie posudkov musí byť najneskôr týždeň pred konaním obhajoby.

Práce DPŠ budú frekventanti posielať svojim konzultantom, prostredníctvom sekretariátov budú práce distribuované príslušným oponentom a posudky budú zasielané tiež prostredníctvom sekretariátov príslušných katedier. Inštrukciu a administráciu zabezpečí p. prodekanka Masaryková.

Študenti, ktorým bude potrebné modifikovať témy, budú kontaktovať svojich školiteľov a spoločne upravia tému v systéme MAIS, resp. štruktúru a obsah práce tak, aby ju bolo možné odovzdať.

Štátne skúšky

Budú pravdepodobne realizované dištančnou formou v pôvodnom harmonograme štátnych skúšok.

Rovnako aj dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác.

Pracovný režim pracovníkov fakulty a možnosť prítomnosti v budovách fakulty

Pokiaľ sa budeme riadiť COVID automatom, pracovný režim Vám budem oznamovať na týždennej báze podľa regionálneho indikátora pre okres Trnava. V zmysle zákonníka práce Vás o zmene podmienok výkonu práce musím informovať najneskôr dva dni vopred.

Budova Pedagogickej fakulty TU v Trnave na Priemyselnej ul. je otvorená v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hod. Počas víkendov v budove prebieha skríningové testovanie a preto budovu nie je možné využívať.

Vstup do budovy je možný len s príslušným povolením, testom, pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.

V prípade, ak budete potrebovať využívať budovu v inom režime, informujte ma najneskôr dva dni dopredu, zabezpečím jej otvorenie.

Budova Adalbertinum nie je momentálne v prevádzke.

 

Milí kolegovia, milí študenti,

ešte raz Vám ďakujem za Vašu prácu, iniciatívnosť a zodpovednosť, s ktorou sa snažíte splniť všetky svoje povinnosti. Aktuálne chcem poďakovať najmä všetkým, ktorí sa zúčastnili prípravy a realizácie dňa otvorených dverí našej fakulty, ale aj prebiehajúcich štátnych skúšok.

Snáď sa nám podarí čím skôr preklenúť toto náročné obdobie a čoskoro sa budeme môcť opäť stretávať aj osobne.

 

Zatiaľ Vám želám pevné zdravie, veľa tvorivých síl, pohody a všetko dobré

Viera Peterková