• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 5. 1. 2021, tento rok

V súlade s opatreniami, ktoré prijala Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 453/2020 a podľa pokynu rektora TU č. 1/2021, vydávam s účinnosťou od štvrtka 7. januára 2021 príkaz na regulovaný pracovný režim na všetkých pracoviskách Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

V tejto súvislosti nariaďujem:

 1. Všetkým zamestnancom Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony výkon práce z domácnosti.
 2. Výnimkou sú osoby, ktorým bolo vydané povolenie na výkon práce na pracovisku z dôvodu, že nie je možné realizovať výkon ich práce z domácnosti. 
  O povolenie môžete požiadať dekanku fakulty (adresa elektronickej pošty) na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tohto opatrenia, mailom, s uvedením dôvodu nevyhnutnosti Vašej prítomnosti na pracovisku.

Zároveň Vám oznamujem, že:

 • skúškové obdobie zimného semestra 2020/21 bude realizované výlučne online formou,
 • budova Pedagogickej fakulty na Priemyselnej ulici bude otvorená v termíne od 11. 1. 2021 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod., v prípade nevyhnutnej potreby môžete najneskôr deň vopred požiadať dekanku fakulty o iný režim vstupu do budovy,
 • budova Adalbertinum bude otvorená od 1. 2. 2021 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.,
 • keďže administratívne pracovníčky katedier a referentky oddelení budú tiež pracovať prevažne z domu, budú všetky telefónne linky na ich pracoviskách presmerované na ich mobilné telefóny.

  
Telefonické a mailové kontakty na jednotlivé katedry a pracoviská 
fakulty (klapky) s uvedením pracovného času nájdete tu.
 
 

V prípade, že vedúci katedry alebo iný priamy nadriadený bude vyžadovať prezenčnú účasť niektorej zo sekretárok, resp. referentiek na pracovisku, bude o tom písomne (mailom), okrem príslušných pracovníkov, informovať aj dekanku fakulty najneskôr deň vopred.

Pre osoby, ktoré majú povolený vstup do budov fakulty platí nasledovné:

 1. Vstup do budovy a pohyb v nej sú možné len v rúškach, prípadne s inak prekrytými hornými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk. Dezinfekcia je k dispozícii pri vstupe do budovy a na pracovisku.
 2. Službukonajúci vrátnik/informátor zmeria všetkých vstupujúcim osobám telesnú teplotu, vedie evidenciu prítomných v budovách fakulty. V prípade teploty zvýšenej nad hodnotu 37,0 ˚C, neumožní vstup do budovy.
 3. Zamestnanci a prípadní návštevníci sú povinní pri pohybe v budove rektorátu TU a jej súčastí dodržiavať všetky opatrenia hlavného hygienika SR: nosenie rúška, dezinfekciu rúk, dodržiavanie primeraného odstupu najmenej 2 m od ostatných ľudí.
 4. Zamestnanci sú povinní pri vzniku alebo podozrení na vznik akútneho respiračného ochorenia zostať v domácej izolácii s ďalšími povinnosťami, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva, nesmú nastúpiť do práce a súčasne túto skutočnosť bezodkladne oznámia tajomníčke fakulty adresa elektronickej pošty.
V Trnave: 5. 1. 2021 doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
  dekanka PdF TU v Trnave