Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 19. 1. 2021, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Výzva na podávanie žiadostí o grant z Vnútorného grantového systému Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity so začiatkom riešenia v roku 2022

Dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o grant z Vnútorného grantového systému Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej „VGS“) so začiatkom riešenia v roku 2022.

Žiadosť musí byť podaná v súlade so smernicou č. 1/2021 zo dňa 15. 4. 2021.

Termín na podávanie žiadostí je najneskôr do 21. 1. 2022 do 14.00 hod. na prepísanom tlačive (príloha č. 1 smernice č. 1/2021) na sekretariát dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Vedúci projektu svojím podpisom v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou potvrdenia o podaní žiadosti, potvrdzuje, že všetci uvedení členovia riešiteľského kolektívu súhlasili s účasťou na riešení projektu (ostatní riešitelia ani funkcionár spolupracujúceho pracoviska z toho istého rezortu preto už nepodpisujú toto potvrdenie). Týmto čestným vyhlásením si je žiadateľ zároveň vedomý následkov vyplývajúcich z uvedenia akýchkoľvek nepravdivých informácií.

Žiadosť je možné podať v nasledujúcich schémach:

a) projekty orientované na podanie grantu z externého prostredia (pilotné projekty) 
minimálna suma grantu 200 € 
maximálna suma grantu 1 000 € 
obdobie riešenia projektu od marca 2022 do 31. marca 2023
b) projekty určené na publikovanie výstupov tvorivej činnosti v špičkovej medzinárodnej kvalite (podpora publikácií) 
minimálna suma grantu 500 € 
maximálna suma grantu 2 500 € 
obdobie riešenia projektu od marca 2022 do 31. marca 2024
c)  projekty určené na efektívnejšie využívanie a dobudovanie tvorivej infraštruktúry (tvorivé rozvojové projekty) 
minimálna suma grantu 500 € 
maximálna suma grantu 20 000 € 
obdobie riešenia projektu od marca 2022 do 31. marca 2023
d) projekty určené na skvalitnenie a zefektívnenie výučbového procesu (rozvoj kvality výučby) 
minimálna suma grantu 500 € 
maximálna suma grantu 20 000 € 
obdobie riešenia projektu od marca 2022 do 31. marca 2023

V Trnave, dňa 16. novembra 2021

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD., v. r. 
dekanka PdF TU v Trnave