Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 23. 10. 2020, minulý mesiac

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Podujatia realizované na Trnavskej univerzite v Trnave 
v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2020“

Názov podujatia Typ Dátum konania Organizátor
Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia aj inovácia jazykovedná prednáška s diskusiou 9. 11. 2020 o 11:00 hod. Katedra slovenského jazyka a literatúry
Stručný opis  
On­‑line prednáška Mgr. Nicol Janočkovej, PhD., pracovníčky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, spoluautorkou troch zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka a bývalou pedagogičkou na katedre slovenského jazyka a literatúry. Prednáška je zameraná na niektoré koncepčné otázky Slovníka súčasného slovenského jazyka (A – G, 2006; H – L, 2011; M – N, 2015; ved. red. K. Buzássyová – A. Jarošová), akademického výkladového slovníka slovenčiny, ktoré sa riešia podobným alebo inovatívnym spôsobom v porovnaní s predchádzajúcimi slovníkmi (ne/hniezdovanie slov, spôsob výkladu významu, synonymia, homonymia, exemplifikácia, frazeológia, terminológia), ďalej na materiálové zdroje, makroštruktúru slovníka (heslár) a mikroštruktúru hesla (stavba heslovej state). Cieľom prednášky je aj predstavenie postupu pri koncipovaní hesla a spôsobu vyhľadávania slov v textových aj slovníkových korpusoch s pomocou špeciálnych nástrojov, programových systémov Sketch Engine a LexiCorp, teda práce lexikografa, ale aj oboznámenie sa s informáciami, ako sa orientovať v slovníku a zároveň ako správne „čítať“ heslovú stať.
My vo svete, svet u nás séria vedeckých prednášok pracovníkov KAJL a spolupracujúcich pracovísk 10. a 12. 11. 2020 Katedra anglického jazyka a literatúry
Stručný opis  
Prezentácia vedeckých výsledkov pracovníkov KAJL PdF TU formou série šiestich on­‑line popularizačných prednášok a webinárov pre študentov a verejnosť.
Kolokvium mladých jazykovedcov jazykovedné a literárnovedné konferenčné podujatie pre začínajúcich jazykovedcov a literárnych vedcov 25. – 27. 11. 2020 Katedra slovenského jazyka a literatúry
Stručný opis  
Každoročné cyklické konferenčné podujatie. V tomto roku sa v spolupráci našej katedry a zároveň trnavskej pobočky SJS, Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra a Slovenskej jazykovednej spoločnosti uskutoční už XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov. Ide o on­‑line vedeckú konferenciu pre mladých začínajúcich lingvistov a literárnych vedcov. Jeho cieľom je dovoliť začínajúcim lingvistom, literátom, etnológim, filológom… prezentovať svoje výskumné aktivity, ale aj nadviazať kontakty medzi rovesníkmi v odborných kruhoch a upevňovať ich. Prezentované príspevky sú publikované v zborníku VARIA, ktorý v súčasnosti vychádza ako elektronická publikácia so všetkými náležitosťami publikácie.