Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 21. 9. 2020, minulý rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Milí kolegovia, milí študenti,

 

dnes sme na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zahájili výučbu zimného semestra akademického roka 2020/21.

Pandemická situácia, v ktorej sa práve nachádzame, nám nedovolila osobne sa stretnúť na slávnostnom otvorení akademického roka, ani na tradičnej slávnostnej svätej omši Veni Sancte.

Volím teda túto netradičnú formu, aby som sa Vám prihovorila a privítala Vás, niektorých po prázdninovom oddychu, ale niektorých, našich prvákov, prvýkrát, na našej Alma mater.

Žiaľ, situácia nám nedovolí organizovať pre Vás, študentov prvého ročníka, ani slávnostnú imatrikuláciu, rovnako, ako sme sa zatiaľ nemohli akademicky rozlúčiť ani s našimi absolventi. Tento stav ma nijako neteší, pretože práve tieto akademické ceremónie odkazujú na starobylé symbolické akty zápisu a ukončenia štúdia, ktorými študenti získavajú príslušnosť k študentskej časti akademickej obce alebo sa stanú členmi alumni klubu svojej Alma mater.

Byť príslušný k akademickej obci sa spája s určitými právami, ale aj so zodpovednosťou za túto príslušnosť. Práve táto zodpovednosť voči našej inštitúcii zaväzuje nás všetkých, jej zamestnancov, ako aj jej študentov.

Sme totiž členmi akademickej obce jednej z najstarších univerzít na Slovensku, korene ktorej siahajú do prvej polovice sedemnásteho storočia a aj jej súčasné hodnotenie vystihuje jej osobitý status medzi univerzitami na Slovensku. Ostatné hodnotenie v akreditačnom procese zaradilo našu univerzitu medzi sedem výskumných univerzít Slovenska a naša pedagogická fakulta obsadila najvyššiu priečku medzi slovenskými pedagogickými fakultami.

Preto verím, že túto situáciu zvládneme rovnako ako už mnohé predtým. História našej univerzity, tej starobylej, ale aj novodobej nám dokazuje, že akékoľvek prekážky sa dajú prekonať.

Milí študenti, prostredníctvom našich pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov (za čo im všetkým úprimne ďakujem) sme sa snažili pripraviť pre Vás čo najbezpečnejšie prostredie, s možnosťou kombinácie prezenčného a online vyučovania. Naši vyučujúci pre Vás pripravujú kvalitné prednášky, semináre a cvičenia, ktoré plne reflektujú doterajšie poznatky vedy a umenia a aplikujú v nich aj vlastné vedecké a umelecké výskumy.

My všetci sme pripravení okamžite reagovať aj na prípadné zmenené podmienky Vášho štúdia. Od Vás, milí študenti, očakávame predovšetkým zodpovedné správanie voči sebe, ale aj voči nám všetkým, kolegiálnu atmosféru naplnenú Vašim záujmom o štúdium, slušnosťou a vzájomnou úctou.

Milé kolegyne, milí kolegovia, milí študenti v novom akademickom roku Vám želám veľa síl a elánu, úspešné zvládnutie všetkých Vašich študijných a pracovných povinností. Želám si, aby sme spolu zvládli toto nepriaznivé obdobie a najmä želám nám všetkým pevné zdravie a teším sa na naše osobné, ale aj virtuálne stretnutia .

 

Vaša dekanka 
doc. Ing. Viera Peterková, PhD.