Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 28. 3. 2020, tento rok, aktualizované: 23. 6. 2020, tento rok

 

Výučba predmetov prebieha dištančne, online formou, rôznymi portálmi, softvérmi, metódami, spojenými aj so samoštúdiom. Semester končí v zmysle pôvodného harmonogramu, 9. 5. 2020.

Výnimkou sú študenti končiacich ročníkov, výučba študentov 3. ročníka Bc. štúdia sa končí 18. 4. 2020 a pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia sa končí 7. 4. 2020.

 

Skúšanie prebieha dištančnou formou, skúškové obdobie trvá od 11. 5. 2020 do 11. 7. 2020. Pokračuje od 17. 8. 2020 do 24. 8. 2020.

Skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia je stanovené v termíne 20. 4. – 13. 5. 2020, pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia 15. 4. – 7. 5. 2020.

 

Odovzdávanie prác

Termíny odovzdávania prác:

  • bakalárske 24. 4. 2020,
  • magisterské 17. 4. 2020,
  • projekt dizertačnej práce 30. 4. 2020,
  • dizertačné práce 30. 4. 2020,
  • DPŠ 7. 5. 2020.

Práce sa budú odovzdávať online. Zadanie práce si vytlačíte do PDF dokumentu z MAISu a bez podpisu vložíte do svojich prác. Práce nahráte v termíne do centrálneho registra prác, odošlete ich na export, vygenerujete si dokumenty. Školitelia a oponenti posúdia práce na základe elektronickej verzie v EZP a prostredníctvom tohto systému aj odovzdajú posudky (nahraním do EZP).

Doručenie posudkov musí byť najneskôr týždeň pred konaním obhajoby.

Práce DPŠ budú frekventanti posielať svojim konzultantom. Prostredníctvom sekretariátov budú práce distribuované prislúchajúcim oponentom a posudky budú zasielané tiež prostredníctvom sekretariátov prislúchajúcich katedier. Inštrukciu a administráciu zabezpečí p. prodekanka Masaryková.

Študenti, ktorých práce neumožňujú odovzdanie v riadnom termíne (nedostupnosť literatúry, nemožnosť realizácie praktických aktivít, umeleckých výkonov a overovaní rôznych vytvorených modelov a prístupov) budú kontaktovať svojich školiteľov a spoločne upravia tému v systéme MAIS, resp. štruktúru obsahu práce tak, aby ju bolo možné odovzdať v náhradnom termíne (30. 6. 2020). Tieto práce budú obhajované v augustovom termíne štátnych skúšok. Modifikácia tém je vysoko pravdepodobne nevyhnutná, pretože nepredpokladám, že ak sa aj školy a školské zariadenia, pred náhradným termínov odovzdania prác, otvoria, budú ochotné akceptovať prítomnosť študentov v ich priestoroch.

 

Štátne skúšky

Budú pravdepodobne realizované dištančnou formou v pôvodnom harmonograme štátnych skúšok.

Dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác budú realizované v termíne 22. 6. – 26. 6. 2020.