Skočiť na hlavný obsah
Ivan Iľko
23. 05. 2023

Na katedre biológie „zabudni na vyučovanie v triede“

V rámci formálneho (inštitucionálneho) vzdelávania realizujú mnohí pedagógovia katedry biológie vzdelávanie prostredníctvom mimoškolskej organizačnej formy vyučovacieho procesu – exkurzie. Vďaka nej je študentom umožnené poznávať predmety, javy a procesy priamo v pôvodom prostredí a v typických podmienkach.

Budúcich učiteľov vedieme k zavádzaniu konštruktivizmu do vzdelávania, dávame dôraz na ich aktívnu prácu počas vzdelávania, a to napríklad prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania, aj počas exkurzie.

Kvalitu exkurzie určuje mnoho faktorov, ako napríklad jej štruktúra, orientácia žiakov v prostredí, učebné materiály a schopnosť nasmerovať učenie na konkrétnu interakciu s prostredím. V tom, našim študentom pomáhajú vopred pripravené a konštruktivisticky ladené pracovné listy, ktoré si môžu vyskúšať a overiť ich priamo v praxi. Cieľom je motivovať a naučiť sa aktívne zapájať budúcich pedagógov do procesu vyučovania, aby tak robili aj oni vo vlastnej praxi.

 

ZOO Bratislava

V minulosti realizoval profesor Trnka v kooperácii s doktorom Iľkom, v rámci predmetu štúdium správania sa organizmov, exkurziu do ZOO Bratislava. Študenti sa priamo v praxi učili určovať personalitu a etopatie šimpanzov učenlivých, vypracovať etogram leoparda cejlónskeho a mnoho ďalšieho.

ZOO Bratislava

OLO, a. s. Bratislava

Medzi ďalšie exkurzie, počas ktorých študenti poznávali environmentálny problém spojený s odpadom priamo v praxi, patrí exkurzia a analýza odpadu na zbernom dvore v spoločnosti OLO, a. s., v Bratislave. Študenti magisterského stupňa štúdia boli zapojení pod vedením docentky Peterkovej a doktora Iľka, z predmetu ochrana prírodných zdrojov, do prebiehajúcej výskumnej práce. Cieľom prebiehajúcich analýz bolo potvrdiť účinnosť novozavedeného zberu kuchynského odpadu v Bratislave. Výsledky tejto a ďalších analýz odpadu boli prezentované na Flagship Workshope, ktorý organizuje Európska komisia pre členské štáty EÚ, ako príklady dobrej praxe v manažmente biologicky rozložiteľných odpadov. Osobnou zaangažovanosťou a poukázaním na problémy životného prostredia môžeme predpokladať žiadúci efekt poznania na správanie sa študentov.

OLO, a. s. Bratislava

Banská Štiavnica

V neposlednom rade, 62 študentov predmetu prírodné zdroje Zeme pod vedením doktora Iľka absolvovalo exkurziu v Banskej Štiavnici. Exkurzia pozostávala z poznávania neživej prírody priamo v pôvodom prostredí v Banskom múzeu v prírode v štôlni Bartolomej a štôlni Michal. Následne mali študenti možnosť pozrieť si rozsiahlu a unikátnu Mineralogickú expozíciu v budove Berggerichtu.

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica


Zapojeným študentom, pedagógom, ako aj všetkým participujúcim subjektom ďakujeme, že „môžeme zabudnúť na vyučovanie v triede.“ 😉