ACTA


FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSISSéria C
MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA

Ročník 12

Trnava 2008ISBN 978-80-8082-247-7


Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
Séria C - MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA
Ročník 12, 2008 Hlavný redaktor:
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.

 Zostavovateľ:
 doc. RNDr. Mária Lucká, CSc.

 Redakčná rada:
 doc. RNDr. Mária Lucká, CSc. (predseda)
 prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.
 rof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
 doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.
 doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

 Recenzenti:
 prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.
 doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.
 doc. RNDr. Mária Lucká, CSc.
 doc. RNDr. János Tóth, CSc.
 doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.
 RNDr. Pavol Černek, CSc.
 PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
 RNDr. Edita Vranková, PhD.


 Technický redaktor: RNDr. Edita Vranková, PhD.
 Obálka: doc. akad. mal. Blažej Baláž
 Vydala: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

 ISBN 978-80-8082-247-7Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis


OBSAH - CONTENTS


Matematika a didaktika matematiky
P. Eisenmann: About an Experiment with the Harmonic Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
J. Havlík, B. Šikulová: O topologii na objektu typu třída. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
D. Jedinák: Pre budúcnosť učiteľov matematiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
J. Kurajová Stopková, J. Kuraj: Analýza otvorených testových položiek v rámci projektu Monitor 9 v roku 2007 z aspektu žiackych chýb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
E. Partová, K. Žilková:Jednoduché geometrické konštrukcie na 1. stupni základnej školy . . . . . . 31
M. Paštéka:Remarks on the Measure and the Mappings on the Est of Positive Integers. . . . . . . . 37
M. Paštéková: Detské internetové programy podporujúce matematické myslenie . . . . . . . . . . . . . 43
E. Vranková, Z. Študencová: Renesancia stereoskopie - anaglyfy a ich využitie . . . . . . . . . . . . . . 51
O. Židek: O didaktickom využití rozkladu niektorých deltaédrov na štvorsteny . . . . . . . . . . . . . . 60
Fyzika a didaktika fyziky
Š. Húšťava: Metrológia rádioaktívneho žiarenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 Bližšie informácie týkajúce sa objednávok alebo výmeny zborníka zasielajte na adresu:
 Pedagogická fakulta TU
 Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné styky
 Priemyselná 4, P.O.Box 9
 SK - 918 43 TRNAVA
 Tel.: 033 / 55 16 047, 55 14 618, e-mail: mdrdulov@truni.sk

 Pokyny pre prispievateľov
ABSTRAKTY - ABSTRACTS


ABOUT AN EXPERIMENT WITH THE HARMONIC SERIES

O EXPERIMENTE S HARMONICKÝMI RADMI

Peter Eisenmann

Department of Mathematics, Faculty of Science, UJEP in Ústí nad Labem
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
e-mail: eisenmannp@sci.ujep.cz


    Abstract: This article describes a connection between the harmonic series and the Euler's number e.
    Key words: sequence, harmonic series, Euler's number

 Back - Späť Paper - Článok O TOPOLOGII NA OBJEKTU TYPU TŘÍDA

ON TOPOLOGY OF THE OBJECT OF THE CLASS TYPE

Jiří Havlík, Běla Šikulová

Katedra matematiky a fyziky, Univerzita obrany
Kounincova 65, 612 00 Brno, ČR
e-mail:havlik.ji@centrum.cz,bela.sikulova@unob.cz


    Abstract:This article is the first one from two articles wrapped in our thoughts on the same subject: topology, classes and ordinals. We are trying here to introduce some natural way the topology on classes and to prove the basic theorems which we are going to apply on the ordinal number class. In this part we raise the issue of the followings: the definition of the topological space based on the concept of class, and we will speak about neighbourhoods, cluster points etc.
    Key words:topology, class, ordinal, ordinal number class, neighbourhood, cluster point

 Back - Späť Paper - Článok PRE BUDÚCNOSŤ UČITEĽOV MATEMATIKY

FOR THE FUTURE OF TEACHERS OF MATHEMATICS

Dušan Jedinák

Tríbečská 2136, 955 01 Topoľčany
e-mail:dusan.jedinak@gmail.com

    Abstract: About importance of teacher´s conditions in propagation of mathematical culture. Teacher´s abilities for persuading of mathematical culture purpose together with professional and didactic teacher´s resources are the basement of successful pedagogical activity.
    Key words: teaching of mathematics, elementary and secondary schools

 Back - Späť Paper - Článok ANALÝZA OTVORENÝCH TESTOVÝCH POLOŽIEK V RÁMCI PROJEKTU MONITOR 9 2007 Z ASPEKTU ŽIACKYCH CHÝB

ANALYSIS OF THE OPEN ENDED TEST ITEMS IN MONITOR 9 2007 IN THE POINT OF STUDENT'S ERRORS


Janka Kurajová Stopková, Jozef Kuraj

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Pluhová 8, 830 01 Bratislava, SR
e-mail:janka.kurajovastopkova@gmail.com,jozef.kuraj@gmail.com

    Abstract: We analyze the students errors, which students mentioned most frequently in open ended items in Math test in Monitor 9 2007. We compare the difficulty of these items for selected groups of students. We try to mention probably the most frequent mistakes, which students realized in the computation.
    Key Words: testing, assessment in Mathematics, Grade 9 on primary school, educational achievement, Student's errors, analyze of errors

 Back - Späť Paper - Článok JEDNODUCHÉ GEOMETRICKÉ KONŠTRUKCIE NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY

SIMPLE GEOMETRIC CONSTRUCTIONS FOR ELEMENTARY SCHOOL

Edita Partová, Katarína Žilková

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského
Račianska 59, 813 34 Bratislava, SR
e-mail:partova@fedu.uniba.sk, zilkova@fedu.uniba.sk

    Abstract: In this paper are presented methods of representation of geometric constructions for elementary school. The problem of dynamic representation is solved by using of graphical software Macromedia Flash.
    Key words: elementary school, mathematics teaching, geometry, multimedia software

 Back - Späť Paper - Článok REMARKS ON THE MEASURE AND MAPPINGS ON THE SET OF POSITIVE INTEGERS

POZNÁMKY O MIERE A ZOBRAZENIACH NA MNOŽINE KLADNÝCH ČÍSEL

Milan Paštéka

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail: pasteka@mat.savba.sk

    Abstract:In the frst part we study the mappings which preserve zero asymptotic density and we give a characterization of the sets of zero asymptotic density in the terms of bijections. The object of observations in the second and third part is the uniform density.
    Key words:mappings, zero asymptotic density, uniform density

 Back - Späť Paper - Článok DETSKÉ INTERNETOVÉ PROGRAMY PODPORUJÚCE MATEMATICKÉ MYSLENIE

CHILDREN INTERNET PROGRAMS ENCOURAGED MATHEMATICAL THINKING

Miriam Paštéková

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail: miriam.pastekova@truni.sk


    Abstract:The paper brings information about some interesting children programs available on internet. It describes their motivational elements with respect to mathematics or its applications that are usable directly in teaching or during the leisure time of children. The programs support personal and intellectual development of children and point to the new role of computers in the education.
    Key words: children internet portal, math portals for elementary school, stimulative elements in math

 Back - Späť Paper - Článok RENESANCIA STEREOSKOPIE - ANAGLYFY A ICH VYUŽITIE

RENAISSANCE OF STEREOSCOPY - ANAGLYPHS AND THEIR APPLICATION

Edita Vranková, Zuzana Študencová

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail:evrankov@truni.sk

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta, Slovenska technická univerzita
Radlinského 11, 813 68 Bratislava, SR
e-mail:studencova@math.sk

    Abstract: The aim of paper is to inform about the usability of nearly forgotten anaglyphs in various areas of the life. E. g. representation and analysis of scientific and technological results, education in generally, art and also the school education - in subjects such as biology, chemistry, physics and especially school geometry (where anaglyphs are very easy and available tool for the development of the geometrical spatial abilities) during the lessons with the usage of PC.
    Key words: stereoscopic projection, stereoscopic vision, stereoscopy, 3D images of spatial figures, stereo pair, anaglyphs, usage of anaglyphs

 Back - Späť Paper - Článok O DIDAKTICKOM VYUŽITÍ ROZKLADU NIEKTORÝCH DELTAÉDROV NA ŠTVORSTENY

ON DIDACTICAL USAGE OF THE DECOMPOSITION OF THE SOME DELTAHEDRONS TO TETRAHEDRONS

Oliver Židek

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail:oliver.zidek@gmail.com

    Abstract: The paper is describing the solution of the decomposition of deltahedrons with 10 and 20 faces to tetrahedrons. The solution for icosahedrons affords the possibility to construct a puzzle which will be very helpful in teaching process. This puzzle can support the spatial imagination and combinatoric thinking of students.
    Key words: intuition, manipulative geometry, deltahedron

 Back - Späť Paper - Článok METROLÓGIA RÁDIOAKTÍVNEHO ŽIARENIA

METROLOGY OF THE RADIOACTIVE RADIATION

Štefan Húšťava

Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail:shustava@truni.sk

    Abstract: In the paper is analysed the merit and workload of metrology (measuring accuracy technique) of the radioactive radiation. In detail is made an analysis of values and units for measuring at the radioactivity monitoring. Especially a part is devoted to problems of the biophysical values and influences of ionizing radiation. The finishing part is devoted to estimation values of the ionizing radiation, radioactivity measuring, dose and exposition measuring.
    Key words: metrology of ionising radiation, radioactivity, dose and exposition measuring, dose definitions, detectors for radioactivity measuring

 Back - Späť Paper - Článok