ACTA


FACULTATIS PAEDAGOGICAE
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSISSéria C
MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA

Ročník 11

Trnava 2007ISBN 978-80-8082-175-3


Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
Séria C - MATEMATIKA, FYZIKA, INFORMATIKA
Ročník 11, 2007 Hlavný redaktor:
 doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.

 Zostavovateľ:
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc.

 Redakčná rada:
 doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. (predseda)
 prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.
 rof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
 doc. RNDr. Peter Čerňanský, CSc.
 doc. RNDr. Mária Lucká, CSc.
 doc. Ing. Martin Mišút, CSc.

 Recenzenti:
 prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD.
 doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.
 doc. RNDr. János Tóth, CSc.
 doc. PhDr. Oliver Židek, CSc.
 RNDr. Pavol Černek, CSc.
 PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
 PaedDr. Milan Pokorný, PhD.


 Technický redaktor: RNDr. Edita Vranková, PhD.
 Obálka: doc. akad. mal. Blažej Baláž
 Vydala: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

 ISBN 978-80-8082-175-3Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis


OBSAH - CONTENTS


Matematika a didaktika matematiky
M. Paštéka: Remark on the Entropy of Arithmetic Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
V. Gazdíková: Počítačové zručnosti žiakov základných škôl potrebné pre e-vzdelávanie. . . . . . . .  5
D. Jedinák: Školská matematika ako výsledok mentálnej konštrukcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
K. Žilková: Interaktívne prostredie v perspektívach vzdelávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
J. Kurajová Stopková, J. Kuraj: Materiálno-didaktické prostriedky v procese vyučovania matematiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
J. Kurajová Stopková, J. Kuraj: Komparácia vyučovacích aktivít učiteľov ZŠ a gymnázií s osemročným štúdiom počas školského týždňa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
J. Kurajová Stopková, J. Kuraj, E. Polgáryová: Komparácia celkových výsledkov a obťažnosti testových položiek z matematiky az aspektu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
M. Paštéková: Súčasné možnosti využitia elektronického vzdelávania na primárnom stupni ZŠ . . 53 Bližšie informácie týkajúce sa objednávok alebo výmeny zborníka zasielajte na adresu:
 Pedagogická fakulta TU
 Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné styky
 Priemyselná 4, P.O.Box 9
 SK - 918 43 TRNAVA
 Tel.: 033 / 55 16 047, 55 14 618, e-mail: mdrdulov@truni.sk

 Pokyny pre prispievateľov
ABSTRAKTY - ABSTRACTS


REMARK ON THE ENTROPY OF ARITHMETIC FUNCTIONS

POZNÁMKA O ENTROPII ARITMETICKÝCH FUNKCIÍ

Milan Paštéka

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. BOX 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail: pasteka@mat.savba.sk


    Abstract: In the present paper the definition of the entropy of arithmetic functions, based on the classical definition of entropy is given. Two properties of this notion is proved.
    Key words: arithmetic function, entropy, classical definition of entropy

 Back - Späť Paper - Článok POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL POTREBNÉ PRE E-VZDELÁVANIE

COMPUTER ABILITIES ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN NECESSARY FOR E-LEARNING

Viola Gazdíková

Stredisko pre celoživotné vzdelávanie, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, P. O. Box 9, 918 43 Trnava, SR
e-mail:vgazdik@truni.sk


    Abstract:The article mentions the computer abilities level of 7th - 9th class children and compares it with the computer abilities level of the university students. The difference between computer abilities level of the elementary school children and the university students is decreasing and therefore it is suitable to employ ITC in education as early as at elementary school. The elementary school children are able to use various types of software. They use software not only for an entertainment but for a home preparation, too. The very important moment is using the Internet. Schoolchildren are using the Internet above all for the mutual communication (student-student, student- teacher) during the problem solving but for the obtaining of information for elaborate homework, too.
    Key words: e-learning, ICT in education, technology literacy, communication, web base training

 Back - Späť Paper - Článok ŠKOLSKÁ MATEMATIKA AKO VÝSLEDOK MENTÁLNEJ KONŠTRUKCIE

SCHOOL MATHEMATICS LIKE A RESULT OF A MENTAL CONSTRUCTION

Dušan Jedinák

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, 918 43 Tranava, SR
e-mail:djedinak@truni.sk

    Abstract: School mathematics like a result of a mental construction. Impulse for intending mathematics teachers for a content and an organization of teaching.
    Key words: teaching of mathematics, elementary and secondary schools

 Back - Späť Paper - Článok INTERAKTÍVNE PROSTREDIE V PERSPEKTÍVACH VZDELÁVANIA

INTERACTIVE ENVIRONMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS


Katarína Žilková

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského
Račianska 59, 813 34 Bratislava, SR
e-mail:katarina@zilka.sk

    Abstract: ICT participate in formation of interactive environment in the educational process. The article provides an explanation of the concept of interactive whiteboard and interactive software, describes their use with focus on their strengths and offers instructions on their implementation into the educational process.
    Key Words: education, interactive environment, interactive software, interactive whiteboard

 Back - Späť Paper - Článok MATERIÁLNO-DIDAKTICKÉ PROSTRIEDKY V PROCESE VYUČOVANIA MATEMATIKY

EDUCATIONAL RESOURCES IN TEACHING MATH

Janka Kurajová Stopková, Jozef Kuraj

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, 830 00 Bratislava, SR
e-mail:janka.stopkova@statpedu.sk, jozef.kuraj@orangemail.sk

    Abstract: We have presented the international and national findings about the implementation of the educational resources in the schools, whether their absence has influence on the teaching process or not.
    Key words: grade 8 on elementary school, educational facilities, computers for mathematics instruction, computer software for mathematics instruction, audio-visual resources, calculators, educational achievement in Math, teaching of Math

 Back - Späť Paper - Článok KOMPARÁCIA VYUČOVACÍCH AKTIVÍT UČITEĽOV ZŠ A GYMNÁZIÍ
S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM POČAS ŠKOLSKÉHO TÝŽDŇA

COMPARISION OF TEACHER'S ACTIVITIES ON ELEMNTARY SCHOOL AND 8 YEARS GRAMMAR
SCHOOL WITHIN A WEEK

Janka Kurajová Stopková, Jozef Kuraj

Štátny pedagogický ústav

Pluhová 8, 830 00 Bratislava, SR

e-mail: janka.stopkova@statpedu.sk, jozef.kuraj@orangemail.sk

    Abstract:We have compared the amount of time devoted to selected teaching methods within a week on Mathematics lessons. We have looked over the influence of amount of time for selected teaching activity on student's achievement.
    Key words:teaching methods, reviewing homework, listening to lecture-style presentations, listening to you re-teach, taking tests, other student activities, problem solving, testing, assessment in Mathematics, Grade 8 on elementary school, Grade 4 on 8 year Grammar school, educational achievement

 Back - Späť Paper - Článok KOMPARÁCIA CELKOVÝCH VÝSLEDKOV A OBŤAŽNOSTI TESTOVÝCH
POLOŽIEK Z MATEMATIKY Z ASPEKTU ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

ACHIEVEMENT COMPARISON AND ITEM DIFFICULTY IN MATH FOR STUDENTS WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS

Janka Kurajová Stopková, Jozef Kuraj, Eva Polgáryová

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, 830 00 Bratislava, SR
e-mail: janka.stopkova@statpedu.sk, jozef.kuraj@orangemail.sk, polgaryova@statpedu.sk


    Abstract:We publish the toplines of the students achievement and item difficulty from Math test in research of students with special educational needs in Grade 9. We present the findings deferenced by the gender and mark in Math.
    Key words: testing, assessment of the education in Mathematics, item index difficulty, Grade 9 o Basic school, correlation

 Back - Späť Paper - Článok SÚČASNÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO VZDELÁVANIA NA
PRIMÁRNOM STUPNI ZŠ

CONTEMPORARY OPPORTUNITIES OF USE OF E-LEARNING COURSES AT FIRST DEGREE OF
PRIMARY SCHOOLS

Miriam Paštéková

Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, 918 43 Tranava, SR
e-mail:mimanka@centrum.sk

    Abstract: Modern information and communications technologies are spreading to sphere of education at all degrees of schools. These technologies permits teacher to acquire educational aims more effectively. This article analyse contemporary opportunities of use of existing e-learning courses in teaching of Mathematics at first degree of Primary Schools.
    Key words: e-learning, ICT, mathematics teaching, Infovek

 Back - Späť Paper - Článok