Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Voľné pracovné miesta – výberové konanie

Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v zmysle ustanovení § 77, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta lektora:


Jedno miesto lektora pre anglický jazyk a kultúru (študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry).

Kvalifikačné a odborné požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, prípadne zodpovedajúce potvrdenie o absolvovaní štúdia zo zahraničnej inštitúcie, certifikát o získaní pedagogického vzdelania je výhodou,
  • pedagogická prax minimálne jeden rok,
  • komunikačné kompetencie v anglickom jazyku na úrovni C2 podľa CEFR.


K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
  • prehľad publikačnej činnosti,
  • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (formulár na prevzatie nájdete na webovej stránke: https://www.​truni.​sk/​ochrana­‑osobnych­‑udajov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).

 

Prihlášky do výberového konania zasielajte do 23. 2. 2019 na adresu:

  Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta
  Priemyselná 4 
P. O. Box 9 
918 43  Trnava
  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
dekan PdF TU