Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Voľné pracovné miesta – výberové konanie

Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v zmysle ustanovení § 77, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:


Jedno funkčné miesto profesora v odbore pedagogika.

Kvalifikačné a odborné požiadavky:

 • kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta profesora je vedecko­‑pedagogický titul profesor v prislúchajúcom alebo príbuznom odbore,
 • preukázateľná výskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívna projektová a grantová činnosť.


Dve funkčné miesta docenta v odbore nemecký jazyk a literatúra so zameraním na nemeckú literatúru.

Kvalifikačné a odborné požiadavky:

 • kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta docenta je vedecko­‑pedagogický titul docent v prislúchajúcom alebo príbuznom odbore,
 • preukázateľná výskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívna projektová a grantová činnosť.


Jedno funkčné miesto docenta v odbore slovenský jazyk a literatúra so zameraním na detskú literatúru a literárnu výchovu.

Kvalifikačné a odborné požiadavky:

 • kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta docenta je vedecko­‑pedagogický titul docent v odbore teória a dejiny konkrétnych národných literatúr alebo príbuznom odbore,
 • preukázateľná výskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívna projektová a grantová činnosť.


K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
 • prehľad publikačnej činnosti,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (formulár na prevzatie nájdete na webovej stránke: https://www.​truni.​sk/​ochrana­‑osobnych­‑udajov otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).

 

Prihlášky do výberového konania zasielajte do 3. 5. 2019 na adresu:

  Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta
  Priemyselná 4 
P. O. Box 9 
918 43  Trnava
  prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
dekan PdF TU