Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Všeobecné podmienky uchádzania sa o štúdium 
a pokyny k podávaniu prihlášky

Súčasťou prihlášky je potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení, maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača.

Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2018/2019, potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola v prihláške na štúdium. Úradne overené vysvedčenie zo 4. ročníka a úradne overené maturitné vysvedčenie je uchádzač povinný predložiť do 12. 6. 2019.

Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.

Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

Definitívne overovania plnenia podmienok prijatia sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2016 s podporou modulárneho akademického informačného systému. Výsledky talentových skúšok sú vyhodnocované skúšobnou komisiou.

Ak sa prihlási na niektorý z uvedených študijných programov malý počet uchádzačov, fakulta si vyhradzuje právo tento študijný program neotvoriť.

Súčasťou prihlášky je potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a životopis.

Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2018/2019, doložia doklady o ukončení štúdia (potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 10. 7. 2019.

Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.

Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

Definitívne overovania plnenia podmienok prijatia sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl 2016 s podporou modulárneho akademického informačného systému.

Ak sa prihlási na niektorý z uvedených študijných programov malý počet uchádzačov, fakulta si vyhradzuje právo tento študijný program neotvoriť, resp. prijať uchádzačov bez prijímacej skúšky.

Zoznam dokladov potrebných k prijímaciemu konaniu

  • Prihláška na doktorandské štúdium, číslo tlačiva: ŠEVT 49 400 2,
  • overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom alebo príbuznom študijnom odbore,
  • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,
  • životopis,
  • súpis publikovaných i nepublikovaných prác,
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce,
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Prosím, zvoľte stupeň štúdia.