Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Dátum: 29. 3. 2019, tento rok

Študijný program: anglický jazyk a literatúra
Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov
Forma štúdia: externá
Rozsah programu a dĺžka trvania: štúdium je štvorsemestrálne (dva akademické roky) 
s dotáciou 200 vyučovacích hodín.

Základné informácie

Garantujúcim pracoviskom pre rozširujúce štúdium – anglický jazyk a literatúra (RŠ AjL) na Trnavskej univerzite v Trnave je Katedra anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Výučba jednotlivých predmetov v rámci RŠ AjL sa zabezpečuje vysokoškolskými učiteľmi so vzdelaním zodpovedajúcim predmetom štúdia.

O študijných záležitostiach v RŠ AjL rozhoduje dekan Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Na rozširujúce štúdium – anglický jazyk a literatúra podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je možné prijať:

  1. Absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1.
  2. Prijímacie konanie na RŠ sa uskutočňuje formou podania prihlášky bez prijímacej skúšky a zaplatením poplatku za štúdium a to vzhľadom na platnú legislatívu, ktorá upravuje organizáciu rozširujúceho štúdia.

Hlavný cieľ

Získať pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie anglického jazyka a literatúry.

Profil absolventa

Absolvent si rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého stupňa vzdelania na vyučovanie anglického jazyka a literatúry ako ďalšieho aprobačného predmetu.

Obsah programu

Názov odbornej témy Počet hodín spolu Z toho e‑learning Odporučený rok štúdia Spôsob ukončenia
rok semester
Úvod do štúdia anglického jazyka 4 4 1 Z S
Úvod do štúdia anglofónnych literatúr 8 6 1 Z S
Fonetika a fonológia AJ 16 10 1 Z S
Komunikačné jazykové zručnosti I 16 0 1 Z PH
Teória a prax vyučovania anglického jazyka I 24 0 1 Z S
Spolu za 1. ZS 68 20
Súčasný anglický jazyk II – morfológia AJ 24 12 1 L S
Teória a prax vyučovania anglického jazyka II 16 0 1 L S
Anglofónne literatúry a kultúry 16 4 1 L S
Lingvistický seminár 8 0 1 L PH
Spolu za 1. LS 64 16
Využitie technológií v cudzojazyčnom vzdelávaní 8 4 2 Z PH
Anglofónne literatúry a kultúry II 16 8 2 Z S
Anglofónne literatúry pre deti a mládež 8 4 2 Z S
Spolu za 2. ZS 32 16
Pedagogická prax (výstupová) 10   2 L PH
Súčasný anglický jazyk IV – lexikológia AJ 16 4 2 L S
Konzultácie k záverečnej práci 10   2 L A
Štátna záverečná skúška     2 L S
Spolu za 2. LS 36 4
Spolu za celé štúdium 200 56

Podmienky na zaradenie uchádzačov

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie

Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z ústnej skúšky z anglického jazyka a literatúry, ktorá sa skladá z troch častí:

  1. súčasný anglický jazyk,
  2. anglofónne literatúry a kultúry,
  3. didaktika vyučovania anglického jazyka a literatúry.

Podmienkou účasti na štátnych skúškach je úspešné absolvovanie všetkých predpísaných študijných povinností študijného programu.

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie

Bližšie informácie o ponuke a podmienkach štúdia

Študijné oddelenie PdF TU: Mgr. Pavlína Šantava 
adresa elektronickej pošty 
+421 33 5939 570
Poplatok za prijímacie konanie: 35 €*
Poplatok za jeden semester štúdia: 225 €*
* poplatok je aktualizovaný každý akademický rok

Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť vždy pred začatím príslušného semestra. Potvrdenie o úhrade poplatku za prvý semester štúdia je jedným z povinných dokladov potrebných pri zápise študenta do prvého ročníka štúdia predmetného vzdelávacieho programu.

Na otvorenie štúdia je potrebný minimálny počet 12 účastníkov.

Spôsob platby – poplatok za semester

Prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

Banka: štátna pokladnica
Variabilný symbol: 0219999
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT kód/BIC: SPSRSKBA

Podanie prihlášky:

Adresa: Pedagogická fakulta TU 
Priemyselná 4, P. O. Box 9 
918 43  Trnava
Termín podania prihlášky: do 31. júla 2019
Poplatok za papierovú prihlášku: 35 €
Prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK 36 8180 0000 0070 0006 5543
Variabilný symbol: 0219999
Špecifický symbol: 20002
Doplňujúci údaj: priezvisko a meno

 

Súčasťou prihlášky sú:

  1. životopis,
  2. úradne overená kópia diplomu o absolvovaní vysokoškolského štúdia za 2. stupeň a vysvedčenia o štátnej skúške, vysvedčenie o doplňujúcom pedagogickom štúdiu,
  3. absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku,
  4. potvrdenie o zaplatení poplatku z prijímacie konanie,
  5. kópia rodného a sobášneho listu.

 

 

Kontakt na koordinátora rozširujúceho štúdia

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátora rozširujúceho štúdia:

Mgr. Dana Masaryková, PhD. 
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
adresa elektronickej pošty