© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Tento program: Podmienky na prijatie Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa

(Pozri aj: Všeobecné podmienky uchádzania sa o štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky )


Štúdium v kombinácii s iným predmetom

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v rovnakej kombinácii predmetových špecializácii učiteľstva (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry). Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia (podľa váženého študijného priemeru).


Možné kombinácie ~ učiteľstvo etickej výchovy ~ učiteľstvo chémie ~ učiteľstvo informatiky ~ učiteľstvo matematiky ~ učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry ~ učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry ~ učiteľstvo výtvarnej výchovy ~


Jednoodborové štúdium

Denné štúdium

Základnou podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia (podľa váženého študijného priemeru).

Externé štúdium

Základnou podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov bakalárskeho štúdia (podľa váženého študijného priemeru).

Výška ročného školného je 900 €, školné nie je možné odpustiť ani znížiť.