Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Informácie o podmienkach prijatia 
na štúdium zvoleného študijného programu

Učiteľstvo v kombináciách predmetov (denné trojročné štúdium, 150 študentov)

Učiteľstvo v kombináciách predmetov (denné dvojročné štúdium, 140 študentov)

V zmysle § 56 zákona 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium:

 • V študijnom programe pedagogika je získanie magisterského vzdelania v danom alebo príbuznom študijnom odbore. Súčasťou prijímacieho konania je:
 • posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v prislúchajúcom študijnom odbore,
 • overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku,
 • overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce).
 • V študijnom programe školská pedagogika je získanie magisterského vzdelania v študijnom programe zo skupiny študijných odborov učiteľstva, vychovávateľstva a pedagogických vied. O štúdium sa môžu uchádzať aj absolventi ďalších súvisiacich odborov (napr. filozofia, psychológia, sociológia), ak dostatočne preukážu existujúcu súvislosť ich doterajšieho profesijného záujmu s oblasťou pedagogiky a vzdelávania (napr. doterajšia publikačná činnosť či profesijná prax). Súčasťou prijímacieho konania je:
 • overenie jazykových zručností vo svetových jazykoch,
 • overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce),
 • overenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v prislúchajúcom študijnom odbore.
 • V študijnom programe teória biologického vzdelávania je získanie magisterského vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov (resp. príslušné medziodborové štúdium). O prijatie na štúdium sa môžu uchádzať aj absolventi príbuzných odborov magisterského štúdia. Súčasťou prijímacieho konania je:
 • posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v prislúchajúcom študijnom odbore,
 • overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku,
 • overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce).

Prosím, zvoľte stupeň štúdia.