Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 1. 8. 2013, pred piatimi rokmi, aktualizované: 12. 1. 2016, predminulý rok

Účelom atestácií je overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca, pričom hodnotené sú kompetencie získané kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti. Atestácia je preto prednostne zameraná na profiláciu učiteľa v jeho pedagogickej praxi.

Obsah prvej atestácie a obsah druhej atestácie (ďalej 1. a 2. atestácia) vymedzujú tematické okruhy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov. Obsah 1. atestácie a obsah 2. atestácie vymedzuje aj vyučovací predmet alebo študijný odbor, pre ktorý pedagogický zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie. Náročnosť atestácie zohľadňuje požadovaný stupeň vzdelania na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie.

S ohľadom na aktuálne možnosti a profiláciu fakulty je v ponuke možnosť realizovať 1. a 2. atestáciu v nasledujúcich odboroch:

študijný odbor pedagogický zamestnanec
kategória podkategória
chémia, biológia 
(oblasť človek a príroda)
učiteľ učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie
predškolská a elementárna pedagogika učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 
 
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie učiteľ pre primárne vzdelávanie 
 
slovenský jazyk a literatúra 
(prosíme, pozrite si aj informácie na katedrovej stránke kliknutím na odkaz)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie
anglický jazyk a literatúra učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie
matematika a informatika učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie
etická výchova učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
učiteľ pre vyššie stredné vzdelávanie

Termín podania žiadosti o atestáciu

Podľa § 16 Vyhlášky 445/2009 môže pedagogický zamestnanec o vykonanie atestácie požiadať v termíne do 30. júna alebo do 31. decembra. Atestačná organizácia najneskôr do troch mesiacov od termínu podania žiadosti zabezpečí posúdenie atestačných prác a na základe posudkov najneskôr do štyroch mesiacov od termínu podania žiadosti o vykonanie atestácie oznámi termín vykonania atestácie alebo žiadosť odôvodnene zamietne. Atestácia sa vykoná do šiestich mesiacov od podania žiadosti uchádzača o atestáciu.

Finančné náležitosti spojené s realizáciu 1. alebo 2. atestácie

Podľa § 49 zákona 317/2009 Z. z. môže organizácia požadovať od uchádzača za vykonanie atestácie poplatok najviac v sume 20 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, pričom výška poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol. Poplatok za vykonanie 1. alebo 2. atestácie je aktuálne stanovená na 37 € (na základe zmeny výšky životného minima s platnosťou od 1. júla 2013).

Úhradu 37 € je potrebné poukázať na:

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199
Variabilný symbol: Je vygenerovaný vysokou školou pre platbu za osobu v akademickom informačnom systéme MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) – osobné číslo študenta v MAIS (10­‑miestne číslo začínajúce sa číslicami 13).
  Variabilný symbol sa neuvádza, ak žiadateľ nie je študentom univerzity registrovaným v akademickom informačnom systéme (MAIS otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).
Špecifický symbol: 20041
Doplňujúce údaje: 
(pri platbách cez banku)
priezvisko a meno

Legislatíva

Záujemcom o realizáciu 1. alebo 2. atestácie odporúčame preštudovať si legislatívu upravujúcu priebeh realizácie atestácií:

  • Zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zákon 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
  • Vyhláška 445/2009 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.